TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Lào Cai: đơn vị thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính

1361 Lượt xem

Trong những năm qua, nhờ triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngành VHTTDL Lào Cai đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ đến việc đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp. Đây cũng chính một trong những điều kiện quan trọng giúp cho công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Lào Cai từng bước đi vào ổn định, nề nếp và ngày càng có nhiều khởi sắc.

Những kết quả đã đạt được về CCHC

Theo thống kê từ Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ 2011-2015, thực hiện cải cách hành chính đến nay đã có 77 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các thủ tục hành chính này đều được công bố tại trụ sở làm việc, đồng thời công bố trên website của sở tại chuyên mục Bộ thủ tục hành chính, đạt mức độ 2 – cho phép tổ chức, cá nhân tải các biểu mẫu để kê khai, thực hiện. Tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, gắn với áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.  Sở đã tiếp nhận và giải quyết 1.845 hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa, 100% số hồ sơ đều được giải quyết đúng thời gian quy định; Ban hành 11.440  các loại văn bản thuộc lĩnh vực ngành được phân công phụ trách; tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chỉ sau 5 năm triển khai công tác cải cách hành chính, đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở đều được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trong trao đổi, xử lý công việc hàng ngày; áp dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 80% văn bản ký số, không gửi văn bản giấy đối với các loại văn bản theo quy định; xây dựng 01 website riêng của Sở và 2 đơn vị sự nghiệp, cập nhật hàng nghìn tin, bài hoạt động lên website. Hệ thống văn bản của cơ quan được thực hiện lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Hệ thống thể chế được xây dựng, hoàn thiện, đổi mới, bám sát hơn yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thống nhất theo quy định chung. Đặc biêt, ngành VHTTDL Lào Cai luôn quan tâm, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện toàn ngành có 326 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 12 Thạc sỹ, 225 Đại học, 17 Cao đẳng, 72 Trung cấp. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, liên tục được đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần tạo đà cho sự phát triển của ngành VHTTDL Lào Cai trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2016-2020

Trước yêu cầu của hội nhập và phát triển, đòi hỏi công tác quản lý hành chính nhà nước phải được từng bước hiện đại, nhằm bắt nhịp với sự thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của ngành, cải cách hành chính vẫn được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Sở VHTTDL Lào Cai tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung cụ thể: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể,

Về Cải cách thể chế: Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đã ban hành; các quy trình, thủ tục liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, đảm bảo công khai, minh bạch đầy đủ tại cơ quan; Tăng cường công tác triển khai, phổ biến, tuyên truyền kịp thời các văn bản QPPL đến toàn thểvcán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện quy trình ban hành văn bản QPPL, Nghị quyết của HĐND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu chung về văn bản QPPL của tỉnh.

Về Cải cách thủ tục hành chính: Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa các TTHC đảm bảo đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình hợp lý, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục. Cập nhật, hệ thống hóa bộ thủ tục hành chính theo 3 cấp; Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, công khai minh bạch thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và phù hợp; Cải thiện rõ nét văn hóa phục vụ, giao tiếp của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện giao dịch hành chính; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa hiện đại; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các hình thức liên thông giữa các cơ quan cùng cấp và huyện, xã nhằm nâng cao tính minh bạch và giải quyết tốt công việc cho tổ chức, công dân.

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó phân định chức năng quản lý nhà nước và sự nghiệp công; tránh sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ; điều chỉnh bổ sung những nhiệm vụ mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của Sở; khuyến khích và tạo điều kiện hình thành, phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Triển khai các hoạt động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của tỉnh. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, quản lý đầu tư, ngân sách, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và các điều kiện cần thiết khác. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan với các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Thực hiện rà soát, chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2020.

Về  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, gắn với vị trí việc làm trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục xây dựng vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu. Thực hiện tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp trình độ, năng lực và phẩm chất của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện tổ chức thi tuyển theo quy định. Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả công việc; xây dựng cơ chế chi trả thu nhập và khen thưởng; vinh danh cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu và nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ trong toàn ngành.

Về Cải cách tài chính công: Tiếp tục đẩy mạnh cải tiến việc quản lý ngân sách; quản lý chi tiêu công; quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Nghiên cứu quản lý quỹ tiền lương nhằm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện phân cấp quản lý tài chính theo quy định. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí cho cho hoạt động sự nghiệp; Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động, tài chính, con người... theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động hành chính, sự nghiệp.

Về hiện đại hóa hành chính: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, an toàn an ninh thông tin từ cơ quan Sở đến các đơn vị sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin trong toàn ngành; Khai thác và phát huy tối đa các phần mềm dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điểu hành, cải cách hành chính trong toàn ngành; Duy trì mở rộng và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; Thường xuyên cải tiến cổng thông tin điện tử của Sở quản lý, đảm bảo điều kiện nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân; Thực hiện một cửa điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan, phục vụ tô chức, công dân; Xây dựng và duy trì chuyên mục Cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin của ngành để tuyên truyền các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính.

HP (tổng hợp)

Print
1361 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top