TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Lào Cai đẩy mạnh triển khai công tác CCHC giai đoạn 2022-2025

35 Lượt xem

Việc triển khai công tác CCHC giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch nhằm thu hút các nguồn lực, đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương.

Mục tiêu hướng đến

Mục tiêu phấn đấu 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. 100% văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, có tính khả thi cao, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận.

Cải cách mạnh mẽ quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệpTTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường ứng dụng thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo đến năm 2025, mức độ hài lòng về TTHC của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 90%.

Phấn đấu đưa 100% TTHC cấp tỉnh của Sở vào giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công; 100% TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phấn đấu 100% số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ đạt trên 50%; trên 80% TTHC đáp ứng được yêu cầu được triên khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. 100% TTHC được đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC; 100% TTHC được công khai, 100% văn bản đi được ký số và gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước theo quy định; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc. 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức và người lao động được kiểm tra công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ.

Đẩy mạnh việc phân cấp lĩnh vực tài chính - ngân sách, tạo sự chủ động cho các đơn vị trực thuộc Sở, nâng cao vai trò trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong quản lý thu, chi. Phấn đấu 90% đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số với mục tiêu tối thiểu 90% hồ sơ công việc được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng (không bao gôm hồ sơ công việc có nội dung mật). 100% giao dịch giữa Hệ thống thông tin một cửa dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ quốc gia được xác thực điện tử. Tối thiểu 50% các cuộc họp, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết được tổ chức trực tuyến. Trên 90% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thông thông tin báo cáo của tỉnh, kêt nối với hệ thống báo cáo Quốc gia; 100% các đơn vị trực thuộc Sở được triển khai giải pháp nâng cao an toàn thông tin.

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Đối với nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở, đảm bảo các văn bàn được ban hành kịp thời, đúng quy trình, đảm bảo tính khả thi, hợp hiến, hợp pháp và thống nhất; tăng cường giám sát trong xây dựng các văn bản QPPL do các phòng, đơn vị dự thảo. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý (hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền) những văn bản có nội dung không còn phù hợp, thiếu tính đồng bộ, khả thi. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện.

Cùng với đó, tập trung cải cách TTHC, tiến hành rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC để giảm chi phí tuân thủ TTHC; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác đồng bộ, thống nhất minh bạch, đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Tiếp tục cải cách quy trình xử lý hồ sơ, công việc trong nội bộ Sở và giữa các cơ quan, đơn vị để sử dụng các nguồn lực được hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm thời gian thực hiện các TTHC, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước để nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết, công khai minh bạch TTHC, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC. Triển khai có hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Cùng với đó,  tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục cải cách và triển khai trên diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật, gắn với các nội dung khác của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong thi tuyển, thi nâng ngạch, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch về tài chính, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, triển khai có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí theo nghị định 130/2005/NĐ-CP tại cơ quan. Thực hiện dân chủ, công khai minh bạch về tài chính, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ. Có giải pháp, kế hoạch sử dụng ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng thu nhập cho CBCCVC.

Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy hiệu quả cổng thông tin điện tử Sở. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính; ưu tiên triển khai ISO điện tử.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, ngành VHTTDL Lào Cai đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của công tác CCHC đến toàn thể CCVC trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở bằng nhiều hình thức phù hợp tực tiễn như: phổ biến, quán triệt trong các họp giao ban, đoàn thể hội; trên Cổng Thông tin điện tử Sở; niêm yết công khai...

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC đã đề ra; quy định kết quả CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá, khen thưởng, kỷ luật CCVC, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu từ cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở đến lãnh đạo Sở, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị và Sở. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò tích cực của báo chí, các cá nhân, tổ chức trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực của các tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC đã được phê duyệt đối với CCVC và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện từng nội dung CCHC nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

KC

Print
35 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top