CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2022

712 Lượt xem

Nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở, lãnh đạo Sở VHTTDL Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022 theo kế hoạch đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả.

Theo đó, trong năm 2022, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, liên tục các nội dung CCHC đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, công tác tuyên truyền về CCHC, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số  76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra CCHC, gắn với kiểm tra việc thực hiện kỷ luật,lỷ cương hành chính và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đặc biệt tập trung nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Sở trong thực hiện công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các nội dung về CCHC; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo khắc phục đối với những nội dung còn hạn chế, bị đánh giá thấp trong chỉ số CCHC năm 2021; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, mô hình mới trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở chủ động tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo đúng các quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng văn bản tham mưu dự thảo trình HĐND, UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành VBQPPL liên quan đến lĩnh vực của ngành khi được giao nhiệm vụ. Thực hiện tự kiểm tra VBQPPL do Sở tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phân cấp, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành;

Tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành về công tác phân công, phân cấp, uỷ quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giữa các cấp chính quyền tại địa phương theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 21/3/2016 của Chính phủ; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của Sở; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh, sản xuất; bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các VBQPPL. Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; 100% các vấn đề phát hiện qua theo dõi, thanh tra, kiểm  tra thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành được xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

Đối với công tác cải cách TTHC, Sở đã và đang triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát TTHC năm 2022. Bảo đảm tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hiện niêm yết TTHC theo đúng quy định, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng TTHC; Nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế một cửa; thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời cho phù hợp với quy định của pháp luật; Tăng cường ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; đa dạng hóa các hình thức giải quyết TTHC.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022 theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tham gia thực hiện TTHC trực tuyến mức độ 3,4; đảm bảo hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc các phòng thực hiện rà soát TTHC thuộc lĩnh vực tham mưu, quản lý.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị.

Ban hành kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước; Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan cho phù hợp với thẩm quyền và chức năng.

Cùng với đó, tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh rà soát, quy hoạch luân chuyển, bổ nhiệm để tăng cường củng cố, kiện toàn cán bộ, đảm bảo những cán bộ làm việc trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng phải thực sự liêm chính, có đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các đơn vị xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; quyết định phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc đối với các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở;

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, chuyên đề; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế, các nội dung liên quan đến chuyển đổi số; Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức và công tác quản lý biên chế công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định; Thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công vụ; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2022. Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng được người có tài năng vào bộ máy;

Năm 2022 cũng là năm mà toàn ngành VHTTDL Lạng Sơn tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; chính quyền số bằng việc đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành tại Sở, giúp xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc hiệu quả. Duy trì việc điều hành, xử lý văn bản của Sở thông qua phần mềm văn phòng điện tử iOffice. Đồng thời, tiếp tục tiến hành nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin của Sở để đảm bảo triển khai các phần mềm ứng dụng có hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Duy trì hoạt động trục kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa Sở và UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật kết nối, liên thông trong nội bộ tỉnh. Đảm bảo 100% các văn bản, tài liệu đi, đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản (trừ văn bản mật hoặc văn bản có nội dung bí mật nhà nước của các cơ quan).

Từng bước tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Tiếp tục quản lý, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Trang Thông tin điện tử của Sở. Đồng thời dẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin; phổ biến triển khai cung cấp và tiếp nhận thủ tục hành chính giải quyết, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

KC

Print
712 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top