CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Lạng Sơn hoàn thành kế hoạch công tác CCHC trong 9 tháng đầu năm 2022

485 Lượt xem

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, phân công các phòng ban, bộ phận phụ trách theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực phụ trách. Đồng thời phân công cán bộ đầu mối theo dõi CCHC Sở, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở. Đến hết quý III, Sở VHTTDL đã hoàn thành 20/31 nhiệm vụ đề ra  theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của đơn vị.

Những kết quả đạt được

Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các Chỉ số CCHC, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022; chỉ đạo kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với CCHC nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các nội dung theo sự chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Sở.

Lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác xây dựng ban hành, hướng dẫn thực hiện và triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật. Tiến hành rà soát các VBQPPL trong lĩnh vực xây dựng do Sở chủ trì tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành, nhằm kịp thời phát hiện và chủ động sửa đổi, bổ sung khắc phục những sai sót, hạn chế trong các VBQPPL. Hiện nay, Sở VHTT&DL đang tham mưu Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn dự kiến hoàn thành trong tháng 9 /2022.

Bên cạnh đó, để triển khai, thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời công tác CCHC, Sở đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL, ngày 07/01/2022 về việc hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở VHTTDL; theo đó Sở đã thực hiện rà soát, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm thời thời hạn giải quyết TTHC đối với 8 TTHC. Kết quả đến hết Quý III, Sở VHTTDL đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Thường xuyên theo dõi công tác tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Các TTHC được niêm yết công khai, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khai thác; Tiếp tục duy trì thực hiện niêm yết công khai 100% TTHC (tổng số TTHC được công khai gồm 126 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công bố) tại trụ sở cơ quan, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh); 100% TTHC được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn (http://dichvucong.langson.gov.vn/), Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/). Công bố 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến thuộc cấp độ 3 (10 TTHC) và cấp độ 4 (116 TTHC). Đến Quý III năm 2022, tổng số TTHC tiếp nhận là 53 hồ sơ, Số TTHC giải quyết đúng hạn là 50; Số TTHC đang trong hạn giải quyết là 3 và không có TTHC quá hạn.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được thực hiện nghiêm túc. Sở đã tiến hành thực hiện rà soát vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, biên chế đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở. Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng, đơn vị giai đoạn 2022-2025. Đẩy mạnh kiểm tra kỷ luật, kỉ cương hành chính, đã thực hiện kiểm tra 07/12 phòng, đơn vị trực thuộc kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của cơ quan, qua đó các khó khăn, vướng mắc nếu có trong quá trình thực hiện đều được tháo gỡ kịp thời. Thực hiện tốt các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc ngành. Thực hiện tốt các chế độ chính sách như tiền lương, bảo hiểm xã hội, hưu trí đối với công chức, viên chức và người lao động.

Hàng năm Sở đã ban hành các Quyết định, kế hoạch và các văn bản liên quan đến quản lý tài chính và điều hành ngân sách nhà nước để triển khai công tác tài chính đảm bảo kịp thời và minh bạch theo đúng quy định hiện hành, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách tài chính công, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch những quy định phải được công khai trong cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công đoàn cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Sở đã chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Trong Quý III, Sở đã tham mưu lập phương án phân loại đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND, ngày 30/6/2021). Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2022-2026 đơn vị có 7 đơn vị trong đó có 01 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên, có 65 đơn vị do Nhà nước đảm bảo kinh phí 100%.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; chính quyền số. Theo đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ứng dụng thành thạo việc biên soạn, soạn thảo các loại văn bản, khai thác, trao đổi thông tin trên mạng Internet và ứng dụng hệ thống eoffice trợ giúp quản lý, điều hành công việc của cơ quan và các đơn vị trực thuộc mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt không gian và thời gian. Phát huy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

Duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong xử lý công việc tại Sở và các đơn vị trực thuộc. 100% văn bản điện tử, gửi, nhận được thực hiện trên môi trường mạng thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật), đồng thời thực hiện chữ ký số đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng trong gửi, nhận văn bản điện tử, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm chi phí, tạo môi trường làm việc hiện đại. Ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý văn bản VNPT -iOffice, tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, hiệu quả. Duy trì đảm bảo an toàn thông tin, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành, các chuyên mục tuyên truyền đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Với những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Sở VHTTDL Lạng Sơn đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở, bám sát các nội dung theo kế hoạch đã đề ra, nâng cao trách nhệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; tiếp tục rà soát, kiểm soát TTHC trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các thủ tục hành chính không phù hợp và gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tài chính công; thực hiện tốt công tác cải cách chế độ công vụ.  Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc xây dựng quy trình nội bộ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Triển khai các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số CCHC (PAR INDEX). Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết TTHC, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

KC

Print
485 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top