TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Lâm Đồng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2022

242 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến toàn thể CBCCVC các nhiệm vụ CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhờ vậy, đến nay Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

Công tác xây dựng và trình ban hành văn bản QPPL được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước của ngành. Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL đã trình UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-VHTTDL ngày 09/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022. Sau khi các văn bản QPPL có hiệu lực thi hành, Sở đã triển khai công tác hướng dẫn, tuyên truyền kịp thời như: tổ chức sinh hoạt giáo dục pháp luật vào thứ hai đầu tháng, trong các hội nghị tập huấn của ngành… đến toàn thể CBCCVC, các cá nhân và tổ chức kinh doanh liên quan.

Sở đã ban hành kế hoạch số 17/KH-VHTTDL ngày 09/02/2022 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Triển khai kịp thời việc rà soát hệ thống văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; qua rà soát, đánh giá phát hiện một số văn bản không còn hiệu lực đề xuất, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản QPPL thực hiện theo quy định. Để đảm bảo điều kiện cho việc kiểm tra, rà soát, thi hành các văn bản QPPL, Sở đã phân công chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền và phổ biến các văn bản QPPL mới; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thi hành pháp luật tại cơ quan. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, số văn bản đã tiến hành kiểm tra và phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra 27 văn bản.

Sở đã tiến hành triển khai thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: cấp tỉnh 121 thủ tục (trong đó mức độ 3: 12 thủ tục, mức độ 4: 07 thủ tục), cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục. Quy trình của các TTHC đã được niêm yết, công khai 100% TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu.

Đã áp dụng 100% TTHC (121/121) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Phân công 01 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Kết quả giải quyết các TTHC, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022 đã tiếp nhận: 352 hồ sơ (trong đó có 317/352 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), đã giải quyết trước hạn 343 hồ sơ, còn 09 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 162/352 hồ sơ. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.

Sở thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; cập nhật các thông tin, hoạt động của ngành; cập nhật các TTHC; văn bản QPPL; văn bản quản lý điều hành của ngành lên trang thông tin điện tử nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu, thực hiện. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% các văn bản đi, văn bản đến đều được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Eoffice, Egov; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); Trên 80% văn bản đi được chuyển qua trục kết nối liên thông của tỉnh (khoảng 20% tổng số văn bản đi được chuyển qua hộp thư điện tử và gửi bản giấy qua bưu điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng trực kết nối liên thông của tỉnh).

Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc một cách hiệu quả giúp việc xử lý văn bản đến nhanh chóng và quản lý văn bản đi thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. 100% máy tính trong Sở, các đơn vị trực thuộc chạy hệ điều hành windows 7, windows 10; các phần mềm mã nguồn mở như Firefox, Unikey.  Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và phần mềm quản lý cán bộ công chức (MISA-QLCB).

Thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức; cập nhật thông tin, hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch..., các TTHC, văn bản QPPL, văn bản quản lý điều hành của ngành lên Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện. 100% CBCC được cấp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh (@lamdong.gov.vn) sử dụng thường xuyên, giúp việc gửi, nhận văn bản tiết kiệm chi phí, nhanh chóng, tiện lợi. Thực hiện và bảo mật chữ ký số theo quy định, kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đã xử lý qua trục kết nối liên thông hệ quản lý văn bản điện tử từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022. Văn bản đi: 1696 văn bản. Văn đến: 4013 văn bản.

Trang thông tin điện tử của Sở (www.svhttdl.lamdong.gov.vn) cũng thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, hồ sơ, tài liệu được phép công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin lên trang thông tin điện tử đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, toàn diện, kịp thời và dễ dàng tra cứu. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 09/6/2022, đã đăng tải lên trang TTĐT của Sở: 121/121 TTHC thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; Văn bản chỉ đạo điều hành: 1175 văn bản; Đăng tải hình ảnh, tin bài về hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch: 75 hình ảnh, tin bài. Sở VHTTDL đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet tại địa chỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn với các chức năng: Đăng ký khách du lịch lưu trú dành cho các cơ sở lưu trú và thống kê, quản lý thông tin cá nhân khách dành cho các cơ quan nhà nước.

Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt và VNPT Lâm Đồng triển khai vận hành hệ thống du lịch thông minh (Cổng thông tin Du lịch - Dalatcity.org và Ứng dụng du lịch thông minh - DalatCity trên thiết bị di động thông minh) vào ngày 25/12/2018 với các chức năng: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Website giới thiệu cho sở du lịch – Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú.

Đề án xây dựng thành phố thông minh du lịch thông minh là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin – truyền thông và các thiết bị điện tử thông minh nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch phục vụ cho ba đối tượng: Du khách – Doanh nghiệp – Cơ quan quản lý nhà nước với tiện ích mang lại. Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Sở triển khai cung cấp 121 TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông của tỉnh, trong đó có 19 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (mức độ 3: 12 thủ tục; mức độ 4: 7 thủ tục).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở VHTTDL Lâm Đồng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm,  trong đó tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về CCHC trong chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục rà soát TTHC theo Quyết định của Bộ VHTTDL trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời. Niêm yết, công khai kịp thời các TTHC đã được công bố. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tổ chức, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC, phấn đấu hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.

KC

Print
242 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top