TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Hưng Yên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính

1216 Lượt xem

Năm 2016, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 1.286.282 hồ sơ TTHC, trong đó: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,9%. Việc niêm yết nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết niêm yết công khai địa chỉ tại trụ sở cơ quan.

Riêng đối với ngành VHTTDL tỉnh, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở về các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong Bộ chỉ số CCHC do trung ương, tỉnh ban hành. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhiệm vụ: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính, Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Trong đó, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn là một nhiệm vụ được quan tâm, trú trọng, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cụ thể,

Sở đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 93 ngày 19/2/2017 về Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017; Kế hoạch số 116 /KH-SVHTTD ngày 26 /02/2017 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch số 83/KH-SVHTTDL ngày 15/02/2017 về Công tác pháp chế năm 2017 nói chung và do Sở ban hành nói riêng, nhằm phát hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật; Kế hoạch số 134/KH-SVHTTDL ngày 07/3/2017 về Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Kết quả chưa phát hiện văn bản nào sai phạm, thiếu sót để điều chỉnh, bãi bỏ. Năm 2017, Sở đã đăng ký tham mưu, đang xây dựng nội dung giúp Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sau 05 năm; nâng mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa công nhận mới, công nhận lại sau 03 năm.

Năm 2017, Sở đã ban hành Kế hoạch số 23/SVHTTDL-KSTTHC ngày 10/01/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 theo quy định tại các văn bản như: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính, việc công bố, công khai thủ tục hành chính, quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính có quy định; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành.

Đồng thời, Sở VHTTDL Hưng Yên đã, đang  thực hiện thống kê, cập nhật, đối chiếu TTHC theo các văn bản pháp quy hiện hành của trung ương, của tỉnh và đề nghị UBND tỉnh công bố 118 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, như: Công văn số 123/SVHTTDL-KSTTHC ngày 07/3/2017 về việc đề nghị thẩm định chất lượng cập nhật, thống kê, đối chiếu bộ TTHC chuẩn hóa năm 2016. Sở VHTTDL Hưng Yên cũng đã chỉ đạo việc thực hiện công khai TTHC bằng các hình thức treo bảng, đóng thành cuốn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng tải  về các quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (www.hungyen.gov.vn)  mà Sở là cổng thành viên (sovhttdlhungyen.gov.vn) để tổ chức, công dân biết tiện tra cứu.

Sở VHTTDL Hưng Yên đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thư điện tử, Email, số điện thoại chuyên dùng ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay chưa tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị từ UBND tỉnh chuyển đến để xử lý theo thẩm quyền. Sở đã được trang bị phần mềm điện tử việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có kết nối thông tin với UBND tỉnh, nhưng chưa liên thông với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trong nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. Thời gian từ 01/01/2017 – 10/3/2017, Sở đã thụ lý 42 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả giải quyết 42 hồ sơ.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UB ngày 9/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Sở đã trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị. Hiện nay, Sở có 8 phòng chuyên môn (34 biên chế), 09 đơn vị trực thuộc (255 biên chế), các phòng, đơn vị thuộc Sở đều xác định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở đã được trang bị phần mềm quản lý cán bộ, công chưc, viên chức. Sở đã ban hành Công văn số 112/SVHTTDL-TCCB ngày 27/02/2017 về việc nhập dữ liệu phần mềm quản lý CBCCVC gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Coi trọng công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC theo đúng quy hoạch, quy định; Xây dựng quy chế, quy định rõ về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền. Thường xuyên rà soát việc quy hoạch các chức danh thuộc diện cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm cán bộ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguồn nhân lực phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hiện đại, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra. 

Đối với công tác cải cách tài chính công Trong quý I năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-SVHTTDL ngày 0/3/2017 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công Sở VHTTDL nhằm  duy trì tốt việc quản lý tài chính công thông qua thực hiện khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị. Thực hiện nghiêm các biện pháp thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đối với công tác hiện đại hóa hành chính: Sở ban hành Kế hoạch số 625/KH-SVHTTDL ngày 08/9/2016 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2017 chỉ đạo toàn thể CB,CC,VC được trang bị đầy đủ máy tính phục vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu soạn thảo văn bản và trao đổi thông tin hai chiều thuận lợi. Hiện có 100% CB,CC,VC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử, hộp thư công vụ trong công việc và trao đổi các văn bản qua hệ thống thư điện tử, qua đó, giúp cho người nhận thông tin nhanh, giảm thời gian và là phương tiện thuận lợi trong việc tra cứu những văn bản cần thiết. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, họp đã sử dụng công nghệ như thông qua máy chiếu, các nội dung và số liệu phải được dẫn chứng, giới thiệu trên phần mềm powerpoint, ... Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo đúng tiến độ, đúng quy trình. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các hệ thống công sở trong toàn Sở, có kế hoạch xây dựng, sửa chữa phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước; trang bị phương tiện làm việc đồng bộ, bảo đảm cho công chức làm việc và giao tiếp với công dân thuận lợi.

Đối với công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa và gia đình, thể dục thể thao, du lịch: Sở đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời yêu cầu các Phòng VH&TT các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ công vụ về lĩnh vực này, cụ thể sở đã ban hành: hàng chục văn bản chỉ đạo và các Kế hoạch số: 19/KH-SVHTTDL ngày 11/1/2017 Tổ chức các hoạt động chào mừng 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) mừng Xuân Đinh Dậu-2017; 105/KH-SVHTTDL ngày 27/2/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; 43/KH-UBND ngày 16/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 93/KH-SVHTTDL ngày 21/02/2017  về công tác thể dục thể thao năm 2017….

Có thể khẳng định, công tác cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua đã nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Hy vọng rằng, với  sự quyết tâm tích cực, chủ động về mọi mặt của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL Hưng Yên trong công tác thực hiện cải cách hành chính trong năm 2017 sẽ góp phần đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đồi mới, hội nhập quốc tế.

HP


Print
1216 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top