TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Hưng Yên đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

183 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trong các hoạt động của Sở.

Những kết quả đạt được trong năm 2021

Trong năm 2021, ngành VHTTDL tỉnh Hưng Yên luôn xác định công tác CCHC nói chung và TTHC nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại. Các cơ quan chức năng của ngành đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC bảo đảm hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác tuyên truyền về CCHC được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, cập nhật kịp thời, các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và giám sát. Niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công các TTHC nhằm minh bạch hóa công tác điều hành, quản lý, cũng như các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách và các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh, nhất là cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các TTHC, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức. Cùng với công tác tuyên truyền, việc cải cách TTHC, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời tham mưu cho UBDN tỉnh hủy bỏ cũng như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới cho sát với tình hình thực tế.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục tại Trung tâm hành chính công của tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, công khai và minh bạch. Các tổ chức, cá nhân chỉ cần đến liên hệ, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại một đầu mối, thay cho việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở. Qua đó, giúp giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, bảo đảm chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các TTHC. Đồng thời niêm yết công khai, đầy đủ các trình tự thủ tục, thời gian, phí, lệ phí để công dân biết. Với cách làm đó, các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” nhanh chóng tiếp nhận, thực hiện việc phân loại, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định

Trong năm 2021,100% hồ sơ giải quyết TTHC được trả kết quả trước hạn và đúng hạn. 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Duy trì và nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết các công việc.

Mục tiêu hướng đến trong giai đoạn 2022-2025

Để đẩy mạnh công tác CCHC, Sở đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm. Trong đó,  100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Đối với công tác Cải cách TTHC: 100% hồ sơ giải quyết TTHC được trả kết quả trước hạn và đúng hạn. Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC. Và hướng đến năm 2025, 100% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%; 80% người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó. 100% hồ sơ TTHC được cập nhật trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đề ra mục tiêu trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ đến năm 2025 bảo đảm giảm tối thiểu giảm 10% biên chế sự nghiệp được hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Triển khai thực hiện sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức đảm bảo đúng theo danh mục vị trí việc làm được phê duyệt. 100% công chức, viên chức được chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngiệp vụ, kỹ năng làm việc. 100% công chức, viên chức thực hiện trao đổi công việc trên môi trường mạng.

Đặc biệt, đến năm 2025 hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số với 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại cơ quan không phải cung cấp lại. Hệ thống báo cáo của Sở được kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu với hệ thống báo cáo của Tỉnh.

Những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Sở đã đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ cần triển khai. Trong đó, công tác cải cách thể chế sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể, khả thi. Thường xuyên triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đối với công tác cải cách TTHC sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong việc giải quyết TTHC; Nghiên cứu rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thực hiện không hiệu quả (không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí của người dân, tổ chức, doanh nghiệp,...). Triển khai có hiệu quả Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Bảo đảm công bố, công khai đầy đủ, kịp thời các quy định về TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện, giám sát việc thực hiện TTHC. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên cổng thông tin điện tử của Sở và của Tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, Sở tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với từng giai đoạn. Sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức đảm bảo đúng theo danh mục vị trí việc làm, khung năng lực, nâng cao chất lượng.Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ cũng như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính trong cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách tài chính công.

Về việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, Sở sẽ tiến hành rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

KC

Print
183 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top