CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Hòa Bình hướng đến mục tiêu “Kỷ luật, trách nhiệm, minh bạch, sáng tạo, phát triển” trong công tác CCHC

904 Lượt xem

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình là một trong những mục tiêu trọng tâm mà ngành VHTTDL Hòa Bình hướng đến trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong giai đoạn 5 năm tới sẽ tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Mục tiêu đề ra đến năm 2025

Đối với công tác cải cách thể chế, 100% văn bản quy phạm pháp luật tham mưu ban hành về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và có tính khả thi cao; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển của sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật hàng năm được xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời.

Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. Thường xuyên rà soát, kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của ngành và Cổng Dịch vụ hành chính công của tỉnh.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%  thì hướng đến giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Tối thiểu 80% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

90% TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời; Đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận không phải yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước chia sẻ. Sử dụng có hiệu quả kết quả khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp để khắc phục, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của công chức trực tiếp thực hiện TTHC. Nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật và các chế tài theo quy định đối với công chức sai phạm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, Sở tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính bằng việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy biên trong các đơn vị thuộc Sở đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế cuả đơn vị. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. 100% các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở được quy định đầy đủ, rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút những người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. 100% các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có cơ cấu, số lượng cấp phó đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, các kiến thức về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bên cạnh đó, đối với công tác cải cách tài chính công, trong giai đoạn 2021-2025, Sở sẽ thực hiện phân bổ và sử dụng ngân sách đối với các phòng, đơn vị dựa trên kết quả, chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị. Thực hiện đúng quy định về cơ cấu tự chủ, sử dụng kinh phí quản lý hành chính, bảo đảm trong năm không có sai phạm trong sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Thực hiện đúng Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 100% số kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện. Đẩy mạnh xã hội hóa đúng quy định để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

2021-2025 cũng là giai đoạn mà Sở tập trung xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tất cả các chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị, địa phương được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thực hiện theo chế độ “mật”. Phấn đấu 100% công chức hành chính trong cơ quan sử dụng thành thạo các chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, chuyển hoàn toàn sang phương thức xử lý công việc “không giấy tờ”. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh thông tin để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước.

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% giao dịch trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Có ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, thanh tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Có ít nhất 90% hồ sơ công việc tại các phòng, đơn vị được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định). Phấn đấu Sở nằm trong tốp 10 Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử.

Các giải pháp thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Sở đã đề ra 5 nhóm giải pháp, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Sở, điều hành của Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải CCHC, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phân công trách nhiệm cụ thể giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đàu đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời đưa ra khỏi bộ máy những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả công việc.

Nâng cao trách nhiệm của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các phòng, đơn vị, kịp thời xử lý công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết TTHC. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các Kế hoạch CCHC của Sở trong giai đoạn 2021-2025.

KC

Print
904 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top