CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

1985 Lượt xem

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh được đặc biệt quan tâm. Cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Bởi vậy, việc triển khai cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Sở VHTTDL Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính có những bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành; chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên góp phần vào sự phát triển chung của ngành VHTTDL.

Image

Chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần phát triển đất nước (Ảnh: Internet)

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, trong gần 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền tới toàn thể công chức, viên chức về mục tiêu, nội dung và 6 nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Sở thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh và tại tiền sảnh cơ quan Sở. Tính đến năm 2019, có tổng số 115 Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, trong đó lĩnh vực du lịch gồm 24 thủ tục; lĩnh vực văn hóa 29 thủ tục; lĩnh vực di sản văn hóa 14 thủ tục; lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình 15 thủ tục và lĩnh vực Thể dục thể thao 33 thủ tục (năm 2016 có 28 thủ tục).

Cùng với đó, Sở cũng tích cực đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở (www.http://sovhttdl.hatinh.gov.vn) và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh những văn bản liên quan đến TTHC; cung cấp số điện thoại của lãnh đạo Sở và các bộ phận liên quan cho các tổ chức, cá nhân khi cần liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính... Đồng thời, Sở, ban hành các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm; kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Quyết định về việc công bố "Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh"; Quyết định về việc công bố "Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...

Để việc triển khai công tác cải cách đạt hiệu quả cao, trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, Ban lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến chỉ số CCHC, PAPI, PCI; kịp thời phát hiện và xử lý triệt để những biểu hiện tiêu cực trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho các tổ chức, cá nhân trước hạn và trong hạn; công bố, cập nhật đầy đủ kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên website của đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Sở VHTT&DL đã ban hành các kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính. Yêu cầu từng phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát từng TTHC đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không gây phiền hà cho tổ chức và người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, năm 2019, SởVHTTDL Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết 338 hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực do Sở quản lý. 100% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Nội dung giải quyết đúng quy định, không có kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, Sở VHTTDL đã kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ. Các quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị từng bước được sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa có sự phân định giữa chức năng quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sự nghiệp. Việc phân cấp quản lý được chú trọng thực hiện, tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cho các phòng, ban, đơn vị. Sở đã thực hiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Hiện tại cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL Hà Tĩnh gồm 7 phòng ban và 9 đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành đã rà soát đánh giá đội ngũ công chức, viên chức xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác quy hoạch công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở. Hiện nay, 100% công chức, viên chức các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở có hòm thư điện tử riêng, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình soạn thảo và tra cứu văn bản; tiếp tục thực hiện hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. 100% các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở, các công chức, viên chức sử dụng phần mềm trong quy trình xử lý văn bản đến, đi của Sở, góp phần giảm thiểu thời gian làm việc và tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 Sở VHTTDL thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, bảo đảm nguyên tắc “nhanh, chính xác, đúng pháp luật”, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính tại cơ quan. Triển khai xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 2 cho 3 dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt quan tâm. Ngoài việc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được thường xuyên quan tâm với phương châm mỗi cán bộ công chức ngoài năng lực chuyên môn phải có lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức tốt, lý luận chính trị vững vàng. Hiện ngành có 238 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 12 Thạc sỹ, 120 Đại học, 01 Cao đẳng, 71 Trung cấp, sơ cấp 3; về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp và Cử nhân 16.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định công tác CCHC của Sở VHTTDL Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự thành công chung của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trong toàn ngành cũng như toàn xã hội. Năm 2020 là năm cuối cùng triển khai toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Sở VHTT DL Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thể chế; đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ; quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đạt mục tiêu thuộc tốp đầu trong các sở, ngành về cải cách hành chính.

Trong Quý I, năm 2020, trước bối cảnh dịch covid 19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, công tác cải cách hành chính trong lĩnh VHTTDL đã có những bước phát triển mạnh mẽ, người dân cũng như doanh nghiệp đã tích cực và chủ động trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của ngành VHTTDL Hà Tĩnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao, góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính công.

Danh mục các TTHC thuộc lĩnh vực TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL Hà Tĩnh

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bia - sooker

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể hình

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, vovinam;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay cơ động;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tổ chức tập luyện Quyền Anh:

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo:

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo:

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Moto nước trên biển;

Thủ tục cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể hình

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Bóng chuyền;

Đề nghị công nhận thành lập Ban vận động Hội cổ động viên thể thao;

Cho phép tổ chức hoạt động thi đấu xe đạp thể thao tại Việt Nam;

Cho phép tổ chức hoạt động thi đấu mô tô thể thao tại Việt Nam

Phê duyệt điều lệ thi đấu từng môn thể thao;

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động của CLB thể thao chuyên nghiệp;

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao;

Thành lập Liên đoàn Thể thao;

Cấp giấy phép mở  lớp dạy võ thuật;

HP
 

Print
1985 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top