TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Đồng Tháp khởi sắc trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

211 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sắc trên tất cả các hoạt động, nhiệm vụ. Nhờ vậy, các chỉ tiêu đặt ra trong công tác CCHC đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được

Thể hiện sự quyết tâm cải thiện chỉ số CCHC của ngành, Lãnh đạo Sở luôn đôn đốc, quán triệt và chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản liên quan đến CCHC; Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 (số 82/KH-SVHTTDL ngày 12/01/2022) với mục tiêu nâng cao hiệu qủa và chất lượng hoạt động của ngành VHTTDL; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 20 kế hoạch chỉ đạo điều hành về hoạt động CCHC, trong đó tập trung triển khai và thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị khắc phục chỉ chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số hài lòng SIPAS năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện VBQPPL, các văn bản quản lý Nhà nước ở lĩnh vực VHTTDL được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở đã tham mưu và trình UBND, HĐND tỉnh ban hành 02 quy phạm pháp luật (Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2022 của UBND Tỉnh ban hành quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 01/2022/NQ/HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND Tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 – 2026). Hiện, đang xây dựng dự thảo Nghị quyết chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV tài năng tỉnh Đồng Tháp đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Sở cũng đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-SVHTTDL ngày 17/01/2022 về rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực VH,TT&DL năm 2022. Triển khai đến UBND các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn về rà soát, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tham mưu và trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND-HC ngày 18/5/2022 về việc Công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đạt nhiều kết quả khả quan. Sở đã chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho Bưu điện thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị. Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm 'Một cửa điện tử' đúng quy trình và thời hạn với sự phối hợp tốt, nhịp nhàng giữa công chức, viên chức của Sở và nhân viên Bưu điện. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 31/5/2022, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 283 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, trong đó có 280 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (chiếm 98,9%); hồ sơ trả kết quả qua bưu chính công ích 150 hồ sơ (đạt 53%) và 04 hồ sơ liên thông ngang với Sở Công thương. Kết quả giải quyết TTHC có 280 hồ sơ trả kết quả trước hạn và 02 hồ sơ đúng hạn, 01 hồ sơ chưa đến hạn, không có hồ sơ trả trễ hạn. Trong 6 tháng đầu năm, Sở chưa nhận được bất kỳ phản ánh liên quan đến quy định TTHC.

Sở đã tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc để kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế một cách hợp lý và khoa học. Thực hiện tốt việc giao biên chế được giao và ban hành Quyết định số 10/QĐ-SVHTTDL ngày 13/01/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã hoàn chỉnh Đề án đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thành Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp, thuộc Sở VHTTDL, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND Tỉnh (Công văn số 18/SVHTTDL-VP ngày 05/01/2022).

Đội ngũ công chức, viên chức thường xuyên nâng cao chất lượng, khuyến khích tư duy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết khác cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Trong 06 tháng đầu năm 2022, tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng (lớp chuyên viên khóa 55; lớp đào tạo trình độ thạc sĩ Văn hóa; lớp Bồi dưỡng lãnh đạo Quản lý cấp phòng; lớp Trung cấp chính trị; các lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm; đăng ký lớp Cao cấp Lý luận chính trị cho 02 công chức, viên chức lãnh đạo). Công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công tác đầu tư xây dựng của Sở được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành và công tác đấu thầu. Thực hiện cơ chế công khai, minh bạch trong đấu thầu góp phần chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền được phân cấp. Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản. Ngoài ra, hàng năm có thực hiện kiểm kê tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do đơn vị quản lý, sử dụng về cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản giấy và đồng gửi báo cáo điện tử qua hệ thống phần mềm tài sản trực tuyến QLTS.VN.

Việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trong 6 tháng đầu năm được đẩy mạnh. Sở đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan. Ban hành Kế hoạch số 1037/KH-SVHTTDL ngày 15/04/2022 về việc Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực văn hóa và du lịch năm 2022 và định hướng đến năm 2030; trong đó tập trung các nội dung để thực hiện chuyển đổi số ở lĩnh vực văn hóa và du lịch. Ứng dụng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận trên môi trường điện tử. Trong công tác chỉ đạo điều hành, toàn ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên 4 lĩnh vực: thể chế, thiết chế, nhân lực và chuyển đổi số; trong đó chuyển đổi số được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Đảm bảo 100% máy tính, trang thiết bị cho công chức, viên chức toàn ngành đảm bảo phục vụ cho công tác chuyên môn. 100% công chức xử lý văn bản, tra cứu thông tin trên máy tính có kết nối vào mạng nội bộ (LAN) internet để gửi nhận và khai thác thông tin; tiếp tục duy trì máy chủ phục vụ nhu cầu tra cứu dữ liệu trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũ (eOffice) của Sở VHTTDL. Phối hợp với thành viên Tổ Công nghệ thông tin của Sở để chủ động rà soát hệ thống mạng của đơn vị, kịp thời khắc phục, cập nhật các nguy cơ, lỗ hổng gây mất an toàn thông tin.

Hiện Sở đã cung cấp dữ liệu thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình vào Trung tâm điều hành thông minh IOC của Tỉnh. Cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành trên Trang tin điện tử, Fanpage facebook Sở, Zalo OA Sở. Tiếp tục đăng tải trên 250 tin, bài viết, ảnh, video clip trên tất các các lĩnh vực truyền thông, sự kiện, hoạt động của ngành, được đăng tải trên Trang tin và Fanpage Facebook Sở, Cổng thông tin du lịch Tỉnh. Sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang tin và Zalo OA của Sở thông qua các video clip tuyên truyền và có Thông báo hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính của Sở VHTTDL gửi đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch CCHC đã ban hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng kiến về CCHC. Tiếp tục cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung TTHC và niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định. Tăng cường kiểm soát, rà soát TTHC thuộc phạm vi ngành để đơn giản hóa TTHC theo quy định.

Tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết công việc của các phòng, đơn vị thuộc Sở, tham mưu đề xuất Giám đốc Sở loại bỏ những nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp, kiểm tra việc quản lý sử dụng biên chế, bố trí sắp xếp lại nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với chức năng của từng đơn vị. Thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá của ngành (thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực, chuyển đổi số); trong đó tập trung chuyển đổi số, gắn kết hoạt động chuyển đổi số của ngành với cải cách hành chính.

KC

Print
211 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top