CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Đắc Lắc hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022

946 Lượt xem

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2022, ngành VHTTDL Đắc Lắc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong CCHC. Đặc biệt đã tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách các TTHC liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với quyết tâm đó, công tác CCHC đã được ngành VHTTDL tỉnh Đắc Lắc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã thực hiện đầy đủ 6 nhiệm vụ, 10 mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch CCHC của Sở năm 2022.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 06 VBQPPL, hoàn thành quy trình các bước xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 VBQPPL. Công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL, phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả pháp lý của văn bản. Đến nay, đơn vị đã triển khai, thực hiện được 05/07 hoạt động, hoàn thành 71% của Kế hoạch CCHC năm 2022.

Sở thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đội ngũ biên chế… theo Đề án vị trí việc làm. Theo đó, Sở đã nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định, đảm bảo đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Sở cũng như các đơn vị trực thuộc tập trung tổ chức triển khai thực hiện xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của công chức, viên chức".

Không ngừng nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/8/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 368 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, giải quyết 361/368 hồ sơ trước hạn chiếm 97,8%, 02 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 05 hồ sơ trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Đặc biệt, để nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC, Sở chỉ đạo niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả; đồng thời thường xuyên rà soát, đăng tải các TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở. Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp "Một cửa điện tử" liên thông của tỉnh (hệ thống iGate) đạt 100%. Hệ thống một cửa điện tử của Sở đã được triển khai đồng bộ, thống nhất.

Hiện nay, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) được 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên, hiệu quả. 100% văn bản được phát hành trực tuyến trên môi trường mạng đến các cơ quan, đơn vị, thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ văn bản mật). Ngoài ra, đơn vị duy trì và thực hiện tốt chữ ký số, chứng thư số tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc để phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Không chỉ công khai, minh bạch thông tin trong giải quyết TTHC, Sở thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC nhằm phát hiện những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Đặc biệt, việc triển khai kế hoạch "Chuyển đổi số trong xây dựng, phát triển chính quyền điện tử" tại Sở VHTTDL được thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Sở VHTTDL đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, mua sắm bổ sung, thay thế các trang thiết bị như: Máy tính, máy in, máy chiếu, máy scan, các phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu làm việc của công chức, viên chức, người lao động và các hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị. Đến nay, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong toàn ngành đều kết nối mạng nội bộ (LAN) và có kết nối internet. Tỷ lệ công chức, viên chức được trang bị máy tính đạt 100%. Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, các thiết bị CNTT và các phần mềm ứng dụng đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở được thông suốt, đáp ứng yêu cầu công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của Ngành được tốt hơn.  

Hiện nay, Sở triển khai 3 phần mềm, ứng dụng (ứng dụng quản lý nhân sự, ứng dụng quản lý tài chính, kế toán và ứng dụng quản lý tài sản) và 2 phần mềm cơ sở dữ liệu gồm: Mô hình hóa quản lý hiện vật Bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh (Thư viện) và ứng  dụng  CNTT  trong  lĩnh vực  Du  lịch  (Du  lịch  thôngminh)-VNPT iOffice.

Việc triển khai hệ thống Quản lý tài liệu điện tử và số hoá kết quả giải quyết TTHC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Theo đó, trong những tháng đầu năm 2022, Sở phối hợp xây dựng và hoàn thành việc số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tương ứng 50% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo kế hoạch đã đề ra, với phương châm đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu, trong những tháng cuối năm, Sở tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện việc trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lẫn thái độ, tác phong làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức; thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều hình thức để kịp thời xử lý và khắc phục những vấn đề còn sai sót. Đặc biệt, Sở kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân làm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

VD

Print
946 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top