CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Cao Bằng hoàn thành 70% kế hoạch trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm

778 Lượt xem

Trong Quý III năm 2022, Sở VHTTDL thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, TDTT du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức.  Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2022, Sở đã thực hiện và hoàn thành khoảng 70%.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, thực chất theo lĩnh vực quản lý của Sở VHTTDL. Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện thông qua cuộc họp giao ban tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện lồng ghép với các hoạt động chuyên môn.

Đối với công tác cải cách thể chế, trong 9 tháng đầu năm 2022 Sở đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản pháp luật. Sở đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng các VBQPPL gồm: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng; Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết “Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các VBQPPL năm 2022 theo Kế hoạch, nhằm kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Từ đó, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành VBQPPL mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Sở đã thực hiện rà soát TTHC theo Quyết định số 1785/QĐ-BVHTTDL ngày 28/7/2022 về công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL. Số TTHC được rà soát trong lĩnh vực du lịch 08 TTHC; số TTHC công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung là 08 TTHC. Thực hiện rà soát, đánh giá toàn bộ TTHC năm 2022; Rà soát, đề xuất TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo nguyên tắc “04 tại chỗ” gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tổng hợp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Hiện, số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL là 145 TTHC, trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là 118, TTHC cấp huyện: 20; TTHC cấp xã: 07.

Từ ngày 04/6/2022 đến ngày 04/9/2022 Sở VHTTDL tiếp nhận 60 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là: 40, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là: 18, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là: 02. Số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là: 54, số hồ sơ đang giải quyết là: 06. Không có phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC. Sở đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 118/118 TTHC.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao. Sở VTTDL Cao Bằng cùng 07 đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy chế, hằng năm có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt công tác phân cấp quản lý các di tích lịch sử và danh thắng về cấp huyện đã phát huy tốt hiệu quả, giao trách nhiệm cho các phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thẩm định các phòng hát kinh doanh karaoke trước khi trình Sở cấp phép đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép được nhanh chóng.

Một trong những điểm nhấn trong công tác CCHC của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng là việc đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyên điện tử, Chính quyên số. Theo đó, Sở đã tiến hành rà soát, nâng cấp, đầu tư hệ thống máy tính và thiết bị máy văn phòng đảm bảo, duy trì thông suốt hệ thống Internet tốc độ cao đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở và phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, Chính quyền số tại cơ quan. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; 100% công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng, thực hiện trao đổi, tài liệu qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ các văn bản mật); thực hiện việc sử dụng chữ ký số theo đúng quy định 100% văn bản điện tử phát hành có sử dụng chữ ký số; Các hệ thống Hệ thống báo cáo Chính phủ, Hệ thống báo cáo Bộ, ngành, địa phương được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên rà soát, cập nhật, đăng tải các thông tin chỉ đạo điều hành, thống báo hướng dẫn của Sở, những tin tức thuộc lĩnh vực ngành quản lý ở địa phương và những thông tin quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Hệ thống Kết nối Cao Bằng thường xuyên duy trì tiếp nhận và giải quyết phản ánh, ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, tính đến ngày 06/9/2022 Sở đã tiếp nhận 04 phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở qua Hệ thống Kết nối Cao Bằng.

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (số dịch vụ công mức độ 3,4 cung cấp; số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ; số hồ sơ được giải quyết trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận (đối với các TTHC cung cấp dịch vụ công có phát sinh hồ sơ), tỷ lệ; hiện trạng tích hợp lên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, quốc gia;...). Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Số TTHC cấp tỉnh là 118 TTHC, trong đó TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là:10 TTHC, mức độ 4 là: 82 TTHC. Số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ: 18 hồ sơ, chiếm 18%;  Số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ: 18/60 chiếm 23,07%.

Sở VHTTDL đã thực hiện tích hợp 10 TTHC mức độ 3, 82 TTHC mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, quốc gia. Lựa chọn, đề xuất dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 02 TTHC: Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Số TTHC đã triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích cấp tỉnh là 118 TTHC. Từ ngày 04/6/2022 đến ngày 04/9/2022: tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là: 0 hồ sơ TTHC, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích là: 02 hồ sơ TTHC.

Triển khai kịp thời các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC...

Với những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2022, Sở sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh, của Sở VHTTDL; Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Kế hoạch 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 về triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, rà soát hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực VHTTDL phụ trách.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định;  Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

Theo dõi, cập nhật thông tin đầy đủ về công tác CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở. Cùng với đó, tăng cường công tác tự kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện, thực hiện công tác thông tin báo cáo trên Hệ thống Báo cáo của Chính phủ theo quy định.

KC

Print
778 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top