CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Cao Bằng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

552 Lượt xem

Năm 2023, Ngành VHTTDL Cao Bằng xác định tập trung trung thực hiện công tác CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý về VHTTDL

Mục tiêu đề ra

Trong năm 2023, toàn ngành đặt mục tiêu có 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của cơ quan. 100% văn bản chuyên môn thuộc ngành VHTTDL tham mưu quản lý được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; thường xuyên rà soát TTHC theo thẩm quyền được giao, cắt giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện hồ sơ TTHC.

Cùng với đó 100% TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả phần mềm Hệ thống một cửa điện tử hiện đại VNPT-iGate. Thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 80% đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt.  Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về chế độ tự chủ; 100% Văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) của cơ quan đơn vị được gửi trên môi trường điện tử, 100% văn bản đi được phát hành sử dụng chữ ký số của Ban cơ yêu Chính phủ. 100% thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh. Đảm bảo 100% các văn bản về duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được ban hành đầy đủ, đúng nội dung và thời gian quy định.  Xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của Bộ VHTTDL năm 202.

Nhiệm vụ trọng tâm đề ra

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ngành VHTTDL Cao Bằng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trong tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC.  Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của Bộ VHTTDL và của Sở năm 2023. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC thông qua các hoạt động chuyên môn của ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng VBQPPL theo nhiệm vụ được nghiên cứu xây dựng và ban hành kịp thời, đúng trình tự, đúng pháp luật. Ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở tập trung cải cách TTHC bằng việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2023. Cập nhật, đăng tải, niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC tại trụ sở Sở, Trung tâm Phục hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị đúng thẩm quyền, theo quy định.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2028 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. ham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử do UBND tỉnh, Bộ VHTTDL tổ chức. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

Ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC năm 2023. Tiếp tục rà soát, đề xuất TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đề xuất TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định.

Sở cũng tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo hướng phân định đúng, tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được giao, tăng cường kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bám sát những nội dung “Nghị định số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, từ đó xác định các nhiệm vụ cần triển khai và có kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện hiệu quả. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 12/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định và thực tế trong quản lý từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tổ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Kiên quyết thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ..., theo Nghị định số 1098/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gắn đào tạo, bồi dưỡng cná bộ, công chức, viên chức cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; Khích lệ cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự học tập để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đánh giá xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, xác định rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế và kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm phát huy hiệu quả tính tự chủ các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ làm cơ sở chi tiêu kinh phí đảm bảo tiết kiệm, chủ động trong chi tiêu và phục vụ kịp thời hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Kế hoạch chuyển đổi số của Sở VHTTDL năm 2023. Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, các Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng... tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Nâng cao khả năng khai thác Phần mềm Hệ thống một cửa điện tử đã được trang bị tại Sở; Tăng cường công tác truyền thông để quảng bá dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

KC

Print
552 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top