TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Cà Mau đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2022

668 Lượt xem

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2022 của ngành VHTTDL, ngành VHTTDL Cà Mau đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022. Theo đó, kế hoạch tập trung tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn cũng như xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các chỉ tiêu đề ra

Để phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, ngành VHTTDL tỉnh Cà Mau đặt chỉ tiêu 100% văn bản quy phạm pháp luật Sở được giao xây dựng dự thảo đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian và tính khả thi; 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành được triển khai thực hiện kịp thời. Cùng với đó, 100% TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được công bố kịp thời và cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC cấp tỉnh so với Quyết định công bố của Bộ VHTTDL; 100% kiến nghị tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý kịp thời và 100% hồ sơ TTHC được trả đúng và trước hạn.

Sở cũng đặt chỉ tiêu tỷ lệ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã chấp thuận khi thực hiện TTHC trước đó đạt từ 80% trở lên và tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến từ 60% trở lên; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích từ 10% trở lên và tỷ lệ hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích từ 15% trở lên.

Năm 2022 cũng là năm mà toàn ngành VHTTDL hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 có 100% chữ ký số được sử dụng thường xuyên; 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản có độ mật); 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử và 100% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Sở đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, phân công công chức, viên chức theo dõi, tham mưu thực hiện đảm bảo mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch CCHC hàng năm. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị, qua đó phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện để kịp thời khắc phục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Sở cũng sẽ chủ động tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo đúng các quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng văn bản tham mưu dự thảo trình HĐND, UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành VBQPPL liên quan đến lĩnh vực của ngành khi được giao nhiệm vụ. Thực hiện tự kiểm tra VBQPPL do Sở tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phân cấp, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp tục thực hiện liên thông giải quyết TTHC theo Quy chế phối hợp và quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi việc chấp hành của công chức, viên chức trong việc thực hiện quy trình, thời giai giải quyết các TTHC. Thường xuyên rà soát các quy định TTHC của Chính phủ, của Bộ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; qua đó kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh công bố hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC cũng như kịp thời xử lý những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện TTHC thuộc phạm vi ngành quản lý.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức bằng việc triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và các Chương trình đào tạo khác được UBND tỉnh phê duyệt nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục vận động, khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội hóa phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Cùng với đó, để xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở sẽ tập trung đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành, giải quyết các TTHC và công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao qua các phần mềm như quản lý văn bản và hồ sơ công việc Ioffice, du lịch thông minh, quản lý cán bộ công chức, kế toán, chữ ký số, dịch vụ hành chính công trực tuyến, quản lý hiện vật của Bảo tàng, Thư viện điện tử,..

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của van bản, hạn chế văn bản giấy. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức. Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở từ 50% trở lên.

Đối với công tác tài chính công, thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương và các quy định của tỉnh, kịp thời thực hiện tốt chính sách tài chính, chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ nâng lương, bảo hiểm xã hội… đúng quy định của pháp luật. Thực hiện phân bổ và sử dụng ngân sách đối với các phòng, đơn vị dựa trên kết quả, chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị. Thực hiện tốt việc cân đối, thu chi ngân sách hợp lý, đảm bảo sử dụng nguồn lực trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; không để có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị trực thuộc. Rà soát sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công phù hợp với thực tế cơ quan và đảm bảo đúng quy định hiện nay.

Cũng trong năm 2022, Sở sẽ tiến hành tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động. Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ giao tiếp công dân. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

KC

Print
668 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top