CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Bình Thuận hướng đến xây dựng Cơ quan điện tử, cơ quan số giai đoạn 2021-2025

1139 Lượt xem

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành có phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Sở VHTTDL Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 -2025 của ngành VHTTDL tỉnh.

Theo đó, các cấp ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt nội dung CCHC theo chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh yêu cầu; quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC trong Ngành. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra. Hàng năm tổ chức tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT để đề nghị thẩm định, xếp loại đối với Sở. Duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Tăng cường công tác tự kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ và thực hiện Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy; xử lý nghiêm những trường vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, ban hành các chủ trương, chính sách thuộc về lĩnh vực VHTTDLtrên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết, Quyết định, Đề án, kế hoạch, quy hoạch, quy định,...trên các lĩnh vực của Ngành và tổ chức thực thi nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi,phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Thường xuyên rà soát, tham mưu đề nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực Ngành không còn phù hợp với quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh (đăng ký với UBND tỉnh đưa vào chương trình công tác hàng năm) ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Về TTHC trong giai đoạn đến năm 2025, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm thời gian, rút gọn quy trình và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật các TTHC do Bộ VHTTDL công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu UBND tỉnh công bố theo quy định; niêm yết công khai, minh bạch các TTHC tại trụ sở cơ quan; trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định.

Đặt mục tiêu 100% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các phòng chuyên môn của Sở tham mưu giải quyết hoặc với các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tối thiểu 80% TTHC của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 100%.

Đồng thời 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền Sở không phải cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định của TTHCđối với Sở. Tăng cường công  tác tự kiểm tra, giám sát việc tham mưu giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn Sở cho tổ chức, cá nhân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức như: xây dựng, ban hành Kế hoạch số hóa ngành VHTTDL, trong đó tập trung triển khai thực hiện Cổng du lịch thông minh, Thư viện số, số hóa hồ sơ kết quả TTHC,.. Hướng đến mục tiêu “4 không”: (1) Làm việc không giấy tờ; (2) Hội họp không tập trung; (3) Dịch vụ công không gặp mặt;  (4)  Thanh  toán  không tiền mặt.

Đến năm 2025, 100% các báo cáo của Ngành được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và 100% hồ sơ công việc của Ngành được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). 50% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống Một cửa, một cửa liên thông điện tử, hệ thống kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng khác đảm bảo việc sử dụng thống nhất một ứng dụng trong giải quyết TTHC tại cơ quan Sở.

Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các hướng dẫn của Trung ương. Nghiên cứu, xây dựng khung định mức kỹ thuật gắn với giá dịch vụ công của Ngành, hướng đến ban hành các khung kỹ thuật gắn với giá dịch vụ để thực hiện đồng bộ trong phạm vi Ngành. Từng bước nâng dần mức độ tự chủ tự đảm bảo chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng ngân sách đối với cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai và minh bạch của ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, ngành VHTTDL Bình Thuận sẽ tập trung tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo theo quy định. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ tham mưu, giải quyết và thực thi công vụ của công chức, viên chức, không để chậm trễ, ách tắc, phiền hà. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Ngành. Mức độ hài lòng hàng năm của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Sở đạt tối thiểu 90%.

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở, không để tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, các đơn vị thuộc Sở. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở phù hợp theo hướng dẫn Bộ VHTTDL và phân công quản lý ở địa phương. Từng bước đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của Ngành trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 2646/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch hàng năm của tỉnh phù hợp với cơ cấu và vị trí việc làm. Khuyến khích CC, VC học tập và tự học tập, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ CC, VC ngày càng chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực. Thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương, của Tỉnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Hàng năm tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá phân loại công chức, viên chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

KC

Print
1139 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top