TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác CCHC trong giai đoạn 2022-2025

249 Lượt xem

Trong giai đoạn 2022-2025, ngành VHTTDL Bình Phước sẽ tập trung thực hiện cải cách hành chính ở 06 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó, trọng tâm là: Cải cách thể chế, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh.

Các mục tiêu đề ra

Đối với công tác cải cách thể chế, ngành sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, tạo bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và người dân.

Mục tiêu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trọng tâm là thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn này ngành sẽ tập trung thực hiện công tác CCHC một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở; không để trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn (nếu có); xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.

Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử. 100% TTHC của Sở có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; 100% TTHC được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100% trên tổng số hồ sơ.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC phấn đấu đạt 100%. 100% TTHC được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác CCHC của ngành là đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy. Trong đó tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động; thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong cơ quan, đơn vị. Đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ...góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở được tích hợp lên Công Dịch vụ công quốc gia. 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  100% văn bản trao đổi giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, giữa cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Các nhiệm vụ đặt ra

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngành VHTTDL Bình Phước sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản của Trung ương có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, đồng bộ và khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp theo quy định của pháp luật và tỉnh hình thực tế của địa phương.

Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hằng năm tại Sở. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện rà soát, công bố các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở; kiến nghị loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các TTHC mới được ban hành; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Cập nhật và công khai, minh bạch TTHC với các hình thức như: Công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Công khai tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Tiếp tục thực hiện đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lien thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/32021 của Thủ tướng Chính phủ; 100% hồ sơ TTHC được thực hiện trên cổng: dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho Nhân dân.

Tập trung  phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp bằng việc khai thác có hiệu quả cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Hệ thống một cửa điện tử; liên thông tích hợp và chia sẻ với các phần mềm chuyên ngành.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, tô chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

Tiếp tục triển khai kiến trúc chính quyên điện tử; tiếp tục quản lý, vận hành ổn định và khai thác hiệu quả các phần mềm nền tảng của chính quyên điện tử như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành... Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản điện tử.

Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

KC 

Print
249 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top