TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đẩy mạnh công tác CCHC

582 Lượt xem

Công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành VHTTDL tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở các lĩnh vực được giao quản lý. Với sự chủ động cùng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, công tác CCHC của Sở VHTTDL đã trở thành một trong những đơn vị có chỉ số CCHC cao tại tỉnh Điện Biên.

Những kết quả đạt được

Để đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt trong việc cải cách thể chế, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên đã thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tế. Cùng với đó, để việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, Sở đã tiến hành phổ biến các văn bản đó đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động thông qua việc tổ chức thông tin tuyên truyền bằng các Hội nghị, tuyên truyền thông qua các buổi chiếu phim lưu động (hàng năm tổ chức trên 1000 buổi chiếu tại Rạp trung tâm và các điểm bản tại xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn phục vụ trên 450.000 lượt người xem); thông qua hoạt động phát hành sách (hàng năm phát hành trên 5.000 bản sách chính trị - pháp luật)....

Danh mục các TTHC được công bố công khai, đúng quy định tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đến nay, tổng số TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở VHTTDL là 151 TTHC, trong đó: số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 127 TTHC, cấp huyện là 16 TTHC, cấp xã là 05 TTHC và 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Đến hết năm 2019, Sở đã thực hiện tích hợp việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trong năm 2020, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 đối với các TTHC đã chuẩn hóa.

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát của cấp lãnh đạo. Theo đó, Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức hội nhập… nhằm đáp ứng tốt những nhiệm vụ được giao. Việc cải cách công tác tài chính công cũng được đẩy mạnh bằng việc xây dựng các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, điều hành ngân sách đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh giao. Cùng với đó, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể về mức chi chế độ dinh dưỡng đối với các VĐV, HLV cũng như mức chi bồi dưỡng đối với các giải thi đấu TDTT,...

Bên cạnh nguồn kinh phí được tỉnh giao, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cũng tăng cường kêu gọi, vận động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao do Sở quản lý. Sở cũng đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó đã có 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, chiếm gần 60% đơn vị. Từ năm 2015 đến nay đã có 48 viên chức nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đạt 15% kế hoạch.

Để đẩy mạnh công tác CCHC thì việc ứng dụng hệ thống CNTT để tăng cường hiện đại hóa hành chính là một việc làm không thể thiếu và đây cũng là một trong những điểm mạnh của Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên trong những năm qua. Đến nay, 100% cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở được trang bị máy tính; 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền, Sở đã có mạng cục bộ (LAN) luôn dược duy trì ổn định và đảm bảo kết nối internet, 100% máy tính tại đơn vị được kết nối mạng internet (trừ máy tính bí mật nhà nước). Sở cũng đã tiến hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc  TD_Office của tỉnh cũng như các ứng dụng một cửa điện tử, ứng dụng chấm điểm chỉ số CCHC ứng dụng vào trong các công việc được giao. 100% cán bộ công chức có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo đúng quy định và thường xuyên sử dụng máy tính và internet để xử lý công việc; số lượng chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức là 07 chữ ký.

100% các phòng, đơn vị sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo các giao dịch trong nội bộ được thực hiện trên môi trường điện tử, đảm bảo tính công khai minh bạch trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở. Trên 30% dịch vụ công liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp đạt mức độ 4. Phấn đấu đạt 20% số hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai các hệ thống một cửa điện tử: Số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 là 26 dịch vụ; số DVCTT mức độ 4 là 21 dịch vụ; tỉ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ đạt 17,02%; số hồ sơ được giải quyết trực tuyến (tính đến 31/3/2020) là 52 hồ sơ.

Định hướng trong thời gian tới

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian tới, Sở đã xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, trên cơ sở đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo 100% các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế được thống kê công bố, công khai đúng quy định. Tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai có hiệu quả áp dụng phần mềm điện tử để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định pháp luật không còn phù hợp thuộc lĩnh vực du lịch; cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính và giảm chi phí kinh doanh về hoạt động du lịch; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác du lịch; xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2030.100% các quy hoạch, đề án, kế hoạch trung và dài hạn của ngành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở; công khai các thông tin thống kê về lĩnh vực ngành theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới phương thức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại lắng nghe phản hồi từ các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực của ngành. Thực hiện rà soát, cải tiến các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được ban hành, nhằm hướng tới sự hài lòng của các tổ chức và cá nhân khi đến thực hiện các công việc có liên quan đến Sở. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tiếp tục đẩy mạnh vuệc triển khai phần mềm Văn bản điện tử đến tất cả các phòng, đơn vị trong toàn ngành nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy tờ hành chính và nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức viên chức trong phạm vi toàn ngành. Phát huy có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong việc giải quyết các TTHC. Phấn đấu đến năm 2030: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị được thực hiện dưới dạng thư điện tử. Duy trì và nâng cao chất lượng Cổng/trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trong ngành.

KC

Print
582 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top