TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1861 Lượt xem

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương về CCHC, Kế hoạch CCHC  nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, công tác CCHC ở Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nằm trong nhóm dẫn đầu các Sở, ban ngành trong kết quả Chỉ số CCHC ở Bình Dương

Theo đánh giá kết quả Chỉ số CCHC 2 năm liên tiếp 2017, 2018 cấp tỉnh, Sở VHTTDL luôn nằm trong nhóm dẫn đầu đạt Chỉ số CCHC tốt (năm 2017 đứng vị trí thứ 3 và năm 2018 nằm trong nhóm thứ nhất) với điểm trung bình trên 80%. Kết quả đánh giá Chỉ số CCHC được dựa trên 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 5 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 9 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính 5 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tiêu chí, 7 tiêu chí thành phần.

Theo cách tính điểm thì cơ cấu thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm điều tra xã hội học là 35,5/100 điểm. Phương pháp đánh giá để xác định Chỉ số CCHC, bao gồm: Tự đánh giá của các địa phương (Bộ Nội vụ thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định) và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá đối với đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo cấp sở, lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, lãnh đạo cấp huyện, người dân và doanh nghiệp (Kết quả điều tra xã hội học đối với doanh nghiệp và người dân được thực hiện qua chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Chỉ số SIPAS)).

Dựa trên những tiêu chí, kết quả đánh giá chỉ số CCHC nói trên có thể thấy công tác CCHC ở Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Trong đó, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, bảo đảm trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật; công tác góp ý, thẩm định văn bản bảo đảm chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu QLNN tại địa phương.

Thủ tục hành chính (TTHC) được Sở công bố kịp thời, niêm yết công khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời tăng cường kết nối liên thông điện tử giữa các sở, ngành có chung đối tượng phục vụ và kết nối với cấp huyện, cấp xã nhằm giải quyết nhanh gọn những vấn đề liên quan đến người dân, tổ chức. Người dân đến thực hiện các TTHC tại Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đều được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tại đây, mọi khâu từ tiếp nhận đến giải quyết hồ sơ đều có hướng dẫn và thông báo rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian và chi phí khi tham gia giải quyết TTHC, góp phần làm tăng chỉ số CCHC của Sở, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở.

Công tác tài chính công được tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc hiện đại hóa nền hành chính công được đẩy mạnh, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý các lĩnh vực của Sở đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Trang thông tin điện tử của Sở đã thường xuyên cung cấp thông tin hoạt động ngành, văn bản quy phạm pháp luật, các dịch vụ công… 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở được cấp hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. 100% các đơn vị thuộc Sở thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản, qua đó tăng số lượng văn bản phát hành trên phần mềm, giúp giảm đáng kể thời gian điều hành, xử lý công việc của các đơn vị, nâng cao chất lượng công việc, giảm chi phí giấy tờ, bưu chính.

Công tác cải cách hành chính cũng mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chuyên môn của Sở. Theo đó, trong năm 2019, ngành VHTTDLđã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai nhân rộng tại các địa phương, gắn kết và lồng ghép phong trào với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thể dục thể thao được thực hiện với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, nhất là hoạt động thể thao thành tích cao. Đặc biệt tại SEA Games lần thứ 30 năm 2019 tại Philippines, Bình Dương có 02 huấn luyện viên, 11 vận động viên tham dự và đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, ước tính trong năm 2019 có trên 5 triệu du khách đến tham quan du lịch, tăng 8,4% so với năm 2018; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.440 tỷ đồng.

Hướng đến mục tiêu xây dựng “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành VHTTDL Bình Dương đặt ra trong kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2020. Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương đã xây dựng những kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong công tác cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, Sở sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành VB QPPL theo quy định của văn bản cấp trên giao; Ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên các lĩnh vực hoạt động của Ngành năm 2020; Rà soát VBQPPL và báo cáo kiến nghị kết quả rà soát; Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực hoạt động của ngành; Thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Để đơn giản hóa các TTHC, trong năm 2020, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; thực hiện công bố TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở; Rà soát cập nhật sửa đổi, bổ sung tham mưu công bố Bộ TTHC của Ngành. Thực hiện việc liên kết về trang website của Sở từ trang dichvucong.binhduong.gov.vn. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để từ đó đo lường sự hài lòng của tổ chức - công dân để nâng cao chất lượng trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát và giải quyết TTHC;  Thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định, khi có sai sót trong quá trình giải quyết, Giải quyết hồ sơ TTHC đúng thời gian quy định. Rà soát chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở đúng với quy định Trung ương và địa phương.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC, trong đó tập trung xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đánh giá, phân loại CBCC, VC trên cơ sở kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo phòng và tương đương. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC, VC của Sở, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các đơn vị sự nghiệp.

Triển khai thực hiện hiện đại hóa hành chính bằng việc triển khai áp dụng phần mềm QLVB và Hồ sơ công việc liên thông 4 cấp; Áp dụng trao đổi văn bản với các phòng, cơ quan, đơn vị qua hộp thư điện tử; Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Website. Đẩy mạnh duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Mô hình khung đối với TTHC được công bố. Thường xuyên xây dựng, sửa đổi các quy trình khi có sự thay đổi các TTHC để áp dụng theo Hệ thống ISO 9001:2015.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Gắn công tác CCHC với thi đua, khen thưởng hàng năm.

KC

Print
1861 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top