TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2023: Sở VHTTDL Bắc Giang hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại

157 Lượt xem

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2023 mà ngành VHTTDL Bắc Giang hướng đến là các Thủ tục hành chính (TTHC) được rút ngắn thời gian, theo hướng đơn giản, ngắn gọn, tiện ích, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc. Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực từng bước theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Những kết quả đạt được trong năm 2022

Trong năm 2022, Sở VHTTDL đã tập trung triển khai, thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ do Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Chủ động nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, đề án, chương trình và kịp thời các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, phát triển của ngành.

Ngành VHTTDL Bắc Giang đã xây dựng, triển khai tốt kế hoạch CCHC, ứng dụng CNTT, và kế hoạch duy trì, áp dụng ISO 9001:2015. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh 02 Quyết định công bố Bộ TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực VHTTDL; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực quảng cáo.

Triển khai thực hiện tốt giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở VHTTDL tiếp nhận 300 hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến chiếm 272/300, đạt 90%), trong đó số hồ sơ trả trước hạn đạt 97%, không có hồ sơ quá hạn.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

Để đẩy mạnh công tác CCHC trong năm 2023, ngành VHTTDL Bắc Giang sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế. Theo đó, ngành VHTTDL Bắc Giang xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023 của Sở.  Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, cụ thể, khả thi và đồng bộ.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tham mưu đổi mới, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng Kế hoạch theo dõi và thi hành pháp luật; định kỳ báo cáo theo quy định.

Đối với công tác cải cách TTHC, thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC trong phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC. Rà soát TTHC khi có Quyết định công bố TTHC của Bộ VHTTDL, hoàn thiện Danh mục TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC sau khi có Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan.

Công khai đầy đủ, đồng bộ, thống nhất tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL trên trang thông tin điện tử của cơ quan; công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức nhà nước. Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp tục tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định TTHC. Thực hiện tốt hệ thống thông tin báo cáo. Tích hợp, sử dụng hiệu quả hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh. Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực cơ quan phụ trách (theo Đề án phân cấp của Chính phủ).

Tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị. Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc khi có Quyết định của UBND tỉnh. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đơn vị sự nghiệp bảo đảm đúng quy định pháp luật và lộ trình của UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực quản lý chuyên môn thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên rà soát, xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo. Cử cán bộ công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tuyển dụng, sử dụng và đánh giá công chức, viên chức theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức; đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu sở, đơn vị trực thuộc trong thi hành công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện, xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ.

Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, để đề ra nhiệm vụ, với các nội dung cụ thể như sau: Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử năm 2023 để làm căn cứ triển khai thực hiện hiệu quả; Tiếp tục thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC từ năm 2021 trở về trước, đồng thời số hóa kết quả giải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu từ năm 2022 trở đi;  Duy trì kết nối liên thông và sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản trong việc quản lý, gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử; tăng cường thực hiện quy trình ban hành văn bản đi sử dụng chữ ký số của tổ chức và cá nhân thay thế văn bản giấy.

Duy trì công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh. Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở hoạt động liên tục trên mạng internet. Cập nhật tin bài, thông tin sửa đổi, bổ sung về TTHC, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách trên cổng thông tin điện tử của Sở phụ trách; Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;  Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan

Để đảm bảo các nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, Sở VHTTDL xác định rõ những trách nhiệm của lãnh đạo Sở và trưởng các phòng, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC bằng các hoạt động cụ thể như sau:  Kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm, xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC nội bộ; tổ chức kiểm tra, giám sát về CCHC. Chú trọng khắc phục, xử lý kịp thời những tồn tại hạn chế sau kiểm tra, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo sau kiểm tra; Tổ chức tuyên truyền CCHC; sử dụng các hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung thiết thực, đảm bảo dễ tiếp cận, dễ hiểu.

Tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân để rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại vướng mắc trong công tác phục vụ nhân dân. Tổ chức tự triển khai đánh giá, xác định chỉ số CCHC có hiệu quả. Tiến hành các biện pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan; Thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, công chức. Gắn CCHC với thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Bố trí đủ công chức, viên chức có năng lực thực hiện các nhiệm vụ CCHC; Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tích cực vận động, tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động xây dựng và áp dụng các sáng kiến, mô hình hay về CCHC vào hoạt động của cơ quan.

KC

Print
157 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top