TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2023: Ngành VHTTDL Phú Yên phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 85%

330 Lượt xem

Đây là một trong những mục tiêu mà ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên đặt ra trong kế hoạch công tác CCHC năm 2023.

Cùng với đó, 100% văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ, ngành ban hành trong năm được triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

100% hồ sơ TTHC đủ điều kiện được giải quyết, đúng thời gian quy định. Kịp thời hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật hiện hành; 100% công chức, viên chức Sở được bố trí theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

100% văn bản và hồ sơ công việc của Sở (trừ nội dung mật) được thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử và xử lý trên môi trường điện tử; thực hiện phòng họp trực tuyến hoặc phòng họp không giấy; 100% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngành VHTTDL Phú Yên cũng xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành CCHC bằng việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Sở có hiệu quả; phân công các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực phụ trách;  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC các phòng, đơn vị thuộc Sở, kịp thời kiến nghị, xử lý những tồn tại, hạn chế; Tiếp tục hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC; kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các đơn vị theo Chỉ thị 23- CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tuyên truyền thường xuyên về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác CCHC.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương. Kịp thời tham mưu xử lý những văn bản trái pháp luật phát hiện qua tự kiểm tra văn bản và thông báo kết quả kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực ngành nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển nguồn lực, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2023; Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Cập nhật kịp thời, đầy đủ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định.  Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo quy định; đăng ký chỉ tiêu thi tuyển công chức và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức để sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc. Thường xuyên quán triệt nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo quy định, đảm bảo khách quan, công khai và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở quản lý.

 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở năm 2023; cử công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn trên cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch của Sở; khuyến khích công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân bổ kịp thời kinh phí năm 2023 theo dự toán được giao và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, tạo sự chủ động, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị; dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách, tài sản công theo quy định tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tế và quy định của nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Chấp hành nghiêm các quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, đúng quy định theo Luật ngân sách nhà nước.

Triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng tại cơ quan, phần mềm dùng chung trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với TTHC có thu phí, lệ phí. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn phần và một phần thuộc thẩm quyền Sở; chuẩn hóa, cập nhật TTHC lên Cổng dịch vụ công theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Cùng với đó, ngành VHTTDL Phú Yên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phù hợp trong cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh.

Tuyên truyền, vận động công chức, viên trong ngành hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC. Đăng tải kịp thời thông tin, các hoạt động của ngành, của tỉnh; phổ biến sáng kiến, áp dụng hiệu quả trong công tác CCHC. Thường xuyên cập nhật tin, bài, văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Tỉnh, của Sở trên Trang thông tin điện tử cơ quan. Quán triệt, triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2023; tổ chức rút kinh nghiệm đối với những chỉ số đạt thấp trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số CCHC năm 2023.

KC

Print
330 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top