TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2022 - Sở VHTTDL Tiền Giang đẩy mạnh CCHC trên các mặt công tác

649 Lượt xem

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở VHTTDL Tiền Giang đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác CCHC. Theo công bố của UBDN tỉnh về chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, Sở VHTTDL Tiền Giang xếp thứ 3/19 và được UBND tỉnh đề nghị tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh CCHC" năm 2022. Đây là một trong những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2021 và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Những kết quả đã đạt được

Một trong những kết quả nổi bật trong kế hoạch CCHC năm 2021 đó chính là công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện có tổng số 128 TTHC (66 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, 35 TTHC thuộc lĩnh vực thể thao và 27 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 126 TTHC cấp độ 4. Năm 2021, Sở đã thực hiện tốt công tác rà soát các TTHC theo quy định nhằm kịp thời phát hiện những TTHC không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung thay thế theo quy định của Bộ VHTTDL và UBDN tỉnh. 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo đúng thời hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, niêm yết, công khai đầy đủ trên trang tin điện tử của Sở (www.http://svhttdl.tiengiang.gov.vn), giúp cho người dân cũng như doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện các giao dịch hành chính.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc được triển khai theo quy định. Hiện nay, bộ máy tổ chức của Sở gồm 6 phòng ban và 13 đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn và được tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập dần chuyển sang cơ chế tự chủ.

Cùng với đó, công tác ứng dụng CNTT được triển khai thực hiện đồng bộ đã mang lại những kết quả tích cực. Theo đó, 100% văn bản đến, đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm; Thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số cá nhân hoàn toàn trên phần mềm văn phòng điện tử; 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Hiện tại, trên trang thông tin điện tử của đơn vị đều có liên kết đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh có chức năng thống kê kết quả giải quyết TTHC, cho phép người dân và doanh nghiệp tra cứu tình trạng và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường đầu tư trang thiết bị (máy tính, lắp đặt mạng wifi.. và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành công việc; duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính để đánh giá, kiểm soát thường xuyên hoạt động của các cơ quan hành chính trong việc giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức.

Các nhiệm vụ được đặt ra

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022 Sở tiếp tục hoàn thiện các TTHC theo hướng công khai, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức và người dân. Không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết hồ sơ, TTHC nhà nước; kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho hoạt động của cá nhân và tổ chức trong thực hiện TTHC.

Tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách nâng cao chất lượng dịch vụ công theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình.

Để hoàn thành được mục tiêu đặt ra, kế hoạch tập trung vào các nội dung chính bao gồm: công tác chỉ đạo điều hành, gắn nhiệm vụ CCHC với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2022, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch cải CCHC tại các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; phân công, giao cụ thể trách nhiệm cho cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC theo lĩnh vực phụ trách.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC (theo Kế hoạch số 221/KH-SVHTTDL ngày 09/02/202); Đa dạng về hình thức tuyên truyền: trên phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của các tổ chức đoàn thể. Niêm yết công khai, minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Dịch vụ hành chính công, niêm yết bằng văn bản giấy và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC; thực hiện Chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị: Viết, đăng các tin bài về hoạt động cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh và của đơn vị. Đồng thời, đổi mới phương thức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, đảm bảo nhanh chóng, thiết thực và hiệu quả.

Về Cải cách thể chế: Triển khai thực hiện các VBQPPL do Trung ương và địa phương  ban hành; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình kịp thời và đúng quy định; Tiếp tục theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật các TTHC do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức theo tinh thần nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định 106/2020/NĐ-CP và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở; Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực VHTTDL.

Tiếp tục thực hiện tin học hóa công tác quản lý văn bản và điều hành tại Sở VHTTDL, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Tiếp tục duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước.

VD

Print
649 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top