CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác CCHC với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

874 Lượt xem

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. 

Theo đó, trọng tâm trong năm 2022 và các năm tiếp theo, ngành VHTTDL Nam Định tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính đó là:

Về cải cách thể chế: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nhằm cụ thể hóa kịp thời các đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, của tỉnh; đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL của Trung ương, của tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Cải cách thủ tục hành chính: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các VBQPPL của Chính phủ về CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực của ngành làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; thường xuyên bổ sung xây dựng quy trình nội bộ để giải quyết TTHC trong cơ quan hành chính nhà nước khi có Quyết định công bố mói, sửa đổi, bổ sung TTHC của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh.

Đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC; xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát TTHC tỉnh Nam Định 2022; tiếp tục rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho các cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC. Đa dạng hóa các hình thức công khai, minh bạch TTHC, kết quả giải quyết thủ tục theo quy định để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Công bố kịp thời danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của ngành khi có Quyết định phê duyệt.

Tổ chức thực hiện hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại hệ thống https://pakn.dichvucong.gov.vn/và kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan. Hiện có tổng số 141 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 127 TTHC mức độ 4, 4 TTHC mức độ 3 và 11 TTHC mức độ 2.

Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị; rà soát, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; rà soát việc thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng tại các cơ quan. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức trong cơ quan nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tổ chức sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đúng quy định. Tiếp tục rà soát, phê duyệt đề án vị trí việc làm và thực hiện bố trí viên chức theo vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai nghiêm túc việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cũng như thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo theo quy định của pháp luật gắn với các nội dung khác theo yêu cầu của công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành VHTTDL; giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hương gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở; rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động một cách chủ động, nhanh chóng; cơ cấu theo vị trí việc làm phù hợp, nâng cao chất lượng.

Triển khai thực hiện các chế độ chính sách tiền lương theo quy định của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Tuyên truyền, quán triệt nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách tài chính công: Thực hiện rà soát, đánh giá lại chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản ly tài sản công; thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp vơi chế độ, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế của đơn vị đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý NSNN, thực hiện có hiệu quả công tác quản ly thu - chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa về chi ngân sách nhà nước đối với cơ quan Sở và 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch và đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Duy trì, cập nhật khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh theo định hướng của Chính phủ và phù hợp với sự phát triển, ứng dụng CNTT của tỉnh; Duy trì hoạt động ổn định một số ứng dụng phần mềm đang được sử dụng tại cơ quan Sở; Tiếp tục duy trì hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện qua cổng dịch vụ công. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh; phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt từ 95% trở lên; đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện công khai thông tin đầy đủ trên cổng Thông tin điện tử của các ngành theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp mạnh dạn, tin tưởng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại. Từng bước hiện đại hóa công sở cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; phấn đấu trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hóa nền hành chính; đào tạo, nâng cao kiến thức về ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

Nâng cao hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống. Duy trì và sử dụng có hiệu quả các phần mềm: Phần mềm kê khai thuế; Phần mềm bảo hiểm xã hội; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và các phần mềm tiện ích khác ...

VD

Print
874 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top