CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2022, Sở VHTT Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các nội dung từ cải cách thể chế đến công tác chỉ đạo điều hành CCHC

847 Lượt xem

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của đời sống xã hội và lĩnh vực VHTT cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, đẩy mạnh công tác CCHC là một yêu cầu bắt buộc nhằm ứng phó với tình hình mới đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành VHTT Khánh Hòa triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn, qua đó giúp cho các lĩnh vực quản lý của ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Những kết quả đã đạt được

Hiện có 129 TTHC trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành VHTT, trong đó có 102 TTHC cấp tỉnh, ở cấp huyện là 20 TTHC và cấp xã là 07 TTHC. Trong năm 2021, Sở đã tiếp nhận 707 hồ sơ TTHC (trong kỳ 689 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ), trong đó lĩnh vực văn hóa là 691 hồ sơ,  lĩnh vực TDTT là 16 hồ sơ.

Số hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4: 579 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81,9% số còn lại nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 693 hồ sơ; trong đó, trước hạn, đúng hạn: 693 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 14 hồ sơ và không có hồ sơ nào quá hạn.  Theo đó, 100% TTHC được bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn xử lý đúng quy trình; 100% cán bộ, công chức của Sở tham gia thực hiện giải quyết TTHC được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở được niêm yết công khai, danh mục TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3.4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, dịch vụ bưu chính công ích trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận một cửa.

Đặc biệt, nhiều mô hình, sáng kiến trong CCHC được áp dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó phải kể đến sáng kiến mang tên “Giải pháp QR Guiding – trong thuyết minh. Đây là mô hình sáng kiến CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã góp phần tăng cường hiệu quả hướng dẫn đến du khách tại di tích Tháp Bà”.

Sở cũng tiến hành khảo sát lấy ý kiến góp ý, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp không chỉ là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành công việc cũng như bình bầu thi đua đối với cán bộ, công chức mà còn là cơ sở để phục vụ, giúp đỡ, hướng dẫn tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian cho cá nhân, tổ chức cũng như doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chuyên môn của ngành VHTT ngày càng phát triển. Trong đó, Sở đang tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mền dùng chung, các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử; Triển khai sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Sở VHTT Khánh Hòa tiếp tục thực hiện việc xây dựng, áp dụng,duy trì và cải tiến HTQLCL đáp ứng yêu cầu cơ bản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tiếp tục CCCH, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đặt ra

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, ngành VHTT Khánh Hòa đã đề ra 10 mục tiêu trọng tâm và 07 nhiệm vụ chính trong kế hoạch CCHC với các nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.. phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của Sở đặt ra trong năm 2022.

Trong đó, nhiệm vụ chính  được đặt ra là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đẩy mạnh việc công bố, công khai danh mục TTHC theo quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, giải quyết TTHC đạt chất lượng, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn và công chức trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Cùng với đó, Sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; những kết quả CCHC nổi bật của Trung ương, của tỉnh, của Sở giai đoạn 2011-2020 và năm 2021; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, giải quyết TTHC; Các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị; Những nỗ lực, giải pháp của chính quyền tỉnh về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Các nội dung CCHC sẽ được tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tuần; sinh hoạt Chi bộ định kỳ, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cho công chức, viên chức; tuyên truyền tại Bộ phận một cửa Sở; cập nhật, gửi tin, bài, đăng tải nội dung, thông tin CCHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền cổ động trực quan (tờ gấp truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, màn hình điện tử Led...); sân khấu hóa (cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn) và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác như: Zalo, Facebook, youtube...

Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền về Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của Sở tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành cũng như cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các giai dịch hành chính trong lĩnh vực quản lý của ngành; Thực hiện rà soát, đánh giá việc ban hành các quy định, cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý; tăng cường công tác xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện những biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế qua đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và của Sở. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung về CCHC của Sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thường xuyên rà soát, phản ánh với lãnh đạo Sở những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Sở giai đoạn 2021-2025.

Mặt khác, Sở VHTT cũng đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quản lý phối hợp giữa thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với các phòng chuyên môn rà soát các quy định, TTHC trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ TTHC không cần thiết, không phù hợp; củng cố, sắp xếp, luân chuyển công chức, viên chức các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn cho công chức, viên chức; Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo thực chất và đúng quy định.

Để triển khai kế hoạch CCHC đạt kết quả, Sở VHTT Khánh Hòa chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch… của tỉnh về công tác CCHC nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở; thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về công khai, minh bạch đối với các dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu chi ngân sách, chế độ, chính sách cho công chức, viên chức… thuộc phạm vi do ngành quản lý; xác định rõ trách nhiệm của công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đối với công việc, nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC, lấy kết quả công tác CCHC để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua- khen thưởng đối với công chức, viên chức theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh; thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC để giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp; kịp thời cập nhật, công khai TTHC theo quy định.

VD

Print
847 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top