TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Năm 2022: Ngành VHTTDL Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

33 Lượt xem

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, ngành VHTTDL Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung 7 nhóm nhiệm vụ chính là cải cách về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022

Trọng tâm công tác CCHC trong năm 2022 của ngành VHTTDL Đắk Lắk là “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số”. Theo đó, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành VHTTDL tỉnh Đắk Lắk đặt chỉ tiêu trong năm 2022, phấn đấu 100% người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị trực tiếp phụ trách, tổ chức, triển khai thực hiện công tác CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Đồng thời có từ 2 sáng kiến CCHC trở lên nhằm giảm phiền hà tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

100% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ sồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3 chiếm 40% và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 4 chiếm 30%. Phấn đấu 60% số TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, phấn đấu 15% tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định. Xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022.

100% hồ sơ TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate). Tỷ lệ CBCCVC sử dụng văn bản điện tử từ 95% trở lên và văn bản điện tử có ký số đạt trên 95%; tỷ lệ CBCCVC sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iDesk) và hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc đạt 100%. Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan đúng quy định. 100% trường hợp các công chức, viên chức được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo quản lý tại các phòng, đơn vị được thực hiện đúng quy định.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, ngành VHTTDL Đắk Lắk tập trung tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của Sở, các phòng, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trong đó tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của Sở, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, trong đó người đứng đầu các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Sở về toàn bộ nhiệm vụ CCHC thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Đưa kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, của người đứng đầu cơ quan và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp cho từng nhóm đối tượng; Chủ động lồng ghép tuyên truyền về CCHC với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, thông qua các hình thức xe loa cổ động, băng rôn. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác CCHC.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Bảo đảm sự cần thiết, tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, hợp pháp và khả thi các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành. Thường xuyên rà soát các VBQPPL không còn phù hợp để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ; chủ động tham mưu xây dựng VBQPPL phù hợp với quy định của Trung ương, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành. Cập nhật đầy đủ VBQPPL mới ban hành của các cấp, ngành liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: vhttdl.daklak.gov.vn để phục vụ việc tra cứu, áp dụng, thực hiện của cơ quan, tổ chức, công dân. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đúng nội dung và thời gian quy định. Lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, trong đó lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC.

Cũng trong năm 2022, ngành VHTTDL Đắk Lắk sẽ tập trung cho công tác cải cách TTHC, theo đó thực hiện chuẩn hóa 100% TTHC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm, thực hiện công khai đúng quy định. Thực hiện tốt việc kiểm soát TTHC, kịp thời tham mưu công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ hoặc bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; thường xuyên cập nhật các quyết định công bố TTHC của Bộ VHTTDL để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ. Công khai minh bạch các TTHC tại Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: vhttdl.daklak.gov.vn theo quy định sau khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh.

Thường xuyên rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Chủ động rà soát các căn cứ pháp lý của cấp có thẩm quyền và lấy ý kiến khảo sát của người dân, địa phương để có cơ sở đề xuất phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn với công chức của Sở làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Tổ chức khảo sát bằng các hình thức thích hợp để đánh giá hiệu quả, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức cơ quan khi đến giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, quy trình giải quyết TTHC của cơ quan.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Chương trình số 27- CTr/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyếtsố 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/5/2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Hiện nay, 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ. Trong năm 2022 thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính giai đoạn 2022-2026 cho 07/07 đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ theo Kế hoạch tại Công văn số 9207/UBND-KT ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính để phát triển lĩnh vực do Ngành quản lý; xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ (khi có thay đổi) và thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tài sản công và ngân sách cơ quan theo đúng quy định hiện hành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành VHTTDL Đắk Lắk hướng đến trong năm 2022 là tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, Sở đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành trong năm 2022. Duy trì sử dụng hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN); tăng cường quản lý, xử lý văn bản điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi công việc; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc việc sử dụng văn bản điện tử và văn bản điện tử có ký số trên hệ thống iDesk, đảm bảo tỷ lệ CBCCVC sử dụng văn bản điện tử và văn bản điện tử có ký số đạt từ 90% trở lên và đạt 100% sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn và điều hành (iDesk) và hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh kết hợp trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt tuyên truyền việc triển khai cung cấp, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh. Áp dụng, duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

Các giải pháp đề ra

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Sở sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp, đó là: Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện CCHC và xác định CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của ngành, của đơn vị;  

Tập trung rà soát các VBQPPL đã ban hành; tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL;

Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện xây dựng VBQPPL, đảm bảo 100% VBQPPL được thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành;

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ; Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 nhằm tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ các nội dung trong CCHC.

Triển khai CCHC trong thực thi công vụ: nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ và đặc biệt là đội ngũ viên chức làm công tác chuyên môn tại các đơn vị và thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp, phát hiện kịp thời và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục trong công tác CCHC, đề xuất biện pháp triển khai thực hiện./.

KC

Print
33 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top