TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTTDL Cao Bằng trong Quý I năm 2021

1510 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH -UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về công tác CCHC, trong thời gian qua, lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất các lĩnh vực do ngành quản lý. Nhờ đó, trong Quý I năm 2021, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những kết quả đạt được

Về công tác cải cách TTHC nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng đã được các phòng và đơn vị trực thuộc Sở chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoạt động kiểm soát TTHC đi vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp hơn; công tác công bố, công khai TTHC được thực hiện đồng bộ và chặt chẽ; công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC  được đẩy mạnh. Theo đó, trong Quý I năm 2021 có 138 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác CCHC của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, thực chất theo lĩnh vực quản lý. Công tác rà soát các TTHC được triển khai thực hiện theo Quyết định số 3978/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2020 về việc công bố TTHC chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Việc rà soát hệ thống VBQPPL được Sở thực hiện thường xuyên, chưa phát hiện văn bản nào trái luật, không đảm bảo quy định. Bên cạnh đó, Sở nghiêm túc triển khai các VBQPPL của Trung ương, UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; Kiểm tra hoạt động quảng cáo (các bảng, biển, pa nô...) trên địa bàn Thành phố Cao Bằng; Kiểm tra đảm bảo việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Kết quả đã thực hiện kiểm tra 27 cơ sở lưu trú du lịch; 05 cơ sở quảng cáo. 

Thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Hiện có 6 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, về số lượng cơ bản ổn định không có sự tăng giảm, qua rà soát không có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Sở. Sở và 7 đơn vị trực thuộc Sở đều xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo Quy chế, hằng năm có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những khâu then chốt góp phần mang lại hiệu quả trong công tác CCHC, do vậy Sở đã hoàn chỉnh việc xây dựng, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm trình phê duyệt. 

Sở cũng tiếp tục thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, luôn đề cao tinh thần tiết kiệm, sử dụng ngân sách có hiệu quả, đúng mục đích theo tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Duy trì việc thực hiện giao dịch hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến. 

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ngày càng chuyên nghiệp hơn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC ngày càng được nâng cao; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cơ bản đã được thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa đạt 100%. 

Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh. Sở đã chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả khai thác các phần mềm ứng dụng CNTT vào trong công việc; tăng cường sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; Hệ thống thư điện tử công vụ; sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc ký số văn bản để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng. Các phần mềm ứng dụng khác như: Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương được duy trì khai thác sử dụng có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời tin tức và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Sở đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Các nhiệm vụ trọng tâm

Phát huy những kết quả đã đạt được, để công tác CCHC tiếp tục đạt được những kết quả như mục tiêu đặt ra, Sở VHTTDL sẽ được tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính. Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tập trung đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, mẫu đơn, tờ khai trùng lặp; kiến nghị đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực VHTTDL. Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc được giao; Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình trao đổi, giải quyết công việc; tích cực nâng cao tỷ lệ văn bản đi sử dụng chữ ký số; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác CCHC lên Trang thông tin điện tử của Sở.

Hướng tới những mục tiêu cụ thể

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của ngành, chính vì vậy đẩy mạnh CCHC cũng là giải pháp thúc đẩy sự phát triển về VHTTDL của tỉnh. Trong thời gian tới, ngành VHTTDL đặt ra những mục tiêu cụ thể về CCHC đó là: 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

100% VBQPPL được ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% văn bản chuyên môn thuộc ngành VHTTDL tham mưu quản lý được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định; thường xuyên rà soát TTHC theo thẩm quyền được giao, giảm tối đa thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. 100% TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Duy trì thực hiện có hiệu quả Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate).

Trên 80% đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt. Hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về chế độ tự chủ.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Thực hiện ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 95%; trên 50% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ; trên 90% tỷ lệ văn bản điện tử phát hành có chữ ký số (trừ văn bản mật); trên 90% thông tin theo quy định được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của Sở.

VD

Print
1510 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top