CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Một vài kết quả về công tác CCHC của Sở VHTT Khánh Hòa trong Quý I/2022

1004 Lượt xem

Với 10 mục tiêu trọng tâm và 39 nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Sở công tác CCHC của ngành VHTT Khánh Hòa đã đạt  được kết quả khả quan theo kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được

Trong Quý I/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022. Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với 20 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo.

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố và 02 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 99 TTHC, cấp huyện là 20 TTHC và cấp xã là 07 TTHC.

Sở đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân 174 hồ sơ; trong đó: lĩnh vực văn hóa 160 hồ sơ; lĩnh vực TDTT: 14 hồ sơ. Hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 là: 153/174 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,93%. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 168 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết: 06 hồ sơ và không có hồ sơ nào trễ hạn. Hướng dẫn cho hơn 10 cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Kết quả từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở mức độ 3, 4 của Sở đạt trên 80%; hướng dẫn công dân thực hiện thành công việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 03 hồ sơ lĩnh vực thể dục thể thao với tổng số tiền 1.500.000 đồng; thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 17 hồ sơ.

Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm và đã trình UBND tỉnh phê duyệt cho 08/08 đơn vị. Tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 02 đơn vị là Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Bảo tồn di tích. Hiện nay đã trình UBND tỉnh kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Thư viện tỉnh Khánh Hòa. Trong Quý I năm 2022, Sở VHTT thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 01 viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp, đang thẩm định hồ sơ để thỏa thuận bổ nhiệm lại cho 02 viên chức lãnh đạo cấp phòng thuộc đơn vị quản lý.

Về cải cách tài chính công, từ đầu năm đến nay, Sở đã thu được 12 triệu đồng từ phí thư viện và 680 triệu đồng phí tham quan. Ban hành Quyết định quy định Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị. Việc ban hành quy chế này nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Hiện nay, Sở đang tổng hợp Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để gửi Sở Tài chính thẩm định.

Về việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở đang tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, chữ ký số trong liên thông văn bản điện tử…; tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan bộ, ngành Trung ương; triển khai sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, Sở chú trọng công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh, đồng thời tổ chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình thực hiện; kiến nghị loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật, công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của ngành và Cổng Dịch vụ hành chính công tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu TTHC với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đồng thời liên thông dữ liệu đến Trang thông tin điện tử của Sở. Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định.

Sử dụng có hiệu quả kết quả khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp để khắc phục, cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật và các chế tài theo quy định đối với công chức sai phạm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của công chức trực tiếp thực hiện TTHC.

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp, bố trí công chức, viên chức để phát huy năng lực của từng người, đạt được hiệu quả trong thực thi công việc. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Rà soát và khắc phục các bất cập trong sử dụng công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền cho địa phương đối với một số nhiệm vụ quản lý trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo nguyên tắc không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.

Đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ.

Tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức theo yêu cầu đổi mới. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân và đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, các kiến thức về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Thực hiện phân bổ và sử dụng ngân sách đối với các phòng, đơn vị dựa trên kết quả, chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, mục tiêu, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị. Thực hiện đúng quy định về cơ cấu tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, bảo đảm trong năm không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Sở sẽ tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành, giải quyết các TTHC và công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao. Xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực VHTTDL. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tất cả các chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh; 100% công chức, viên chức trong cơ quan sử dụng thành thạo các chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, chuyển hoàn toàn sang phương thức xử lý công việc “không giấy tờ”. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh thông tin để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức.

KC

Print
1004 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top