TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Sở VHTTDL Hòa Bình: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

Sở VHTTDL Hòa Bình: những kết quả đạt được trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

09 Tháng Mười Một 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở VHTTDL Hòa Bình đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Sở đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của ngành; chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng cao; công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC được nhanh gọn.... 

Sở VHTT Khánh Hòa đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

Sở VHTT Khánh Hòa đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

28 Tháng Mười 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022,  công tác CCHC của Sở VHTT Khánh Hòa đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các TTHC được niêm yết theo đúng quy định; công tác rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm túc; công tác tài chính công công khai, minh bạch; việc sử dụng CNTT phục vụ cho công việc ngày càng hiệu quả. Theo đó, 100% hồ sơ của công dân được giải quyết trước hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Ngành VHTTDL Cao Bằng hoàn thành 70% kế hoạch trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm

Ngành VHTTDL Cao Bằng hoàn thành 70% kế hoạch trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm

18 Tháng Mười 2022

Trong Quý III năm 2022, Sở VHTTDL thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, TDTT du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức.  Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2022, Sở đã thực hiện và hoàn thành khoảng 70%.

Ngành VHTTDL Đắc Lắc hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022

Ngành VHTTDL Đắc Lắc hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022

27 Tháng Chín 2022

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2022, ngành VHTTDL Đắc Lắc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá trong CCHC. Đặc biệt đã tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách các TTHC liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Sở VHTTDL Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

Sở VHTTDL Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong 3 tháng cuối năm 2022

26 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, tổng đài 1022. Đến 12/9/2022, có 64/67 nhiệm vụ do UBD tỉnh giao được xử lý đúng hạn, 03 nhiệm vụ đang xử lý trong hạn.

Ngành VHTTDL Lạng Sơn hoàn thành kế hoạch công tác CCHC trong 9 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Lạng Sơn hoàn thành kế hoạch công tác CCHC trong 9 tháng đầu năm 2022

23 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, phân công các phòng ban, bộ phận phụ trách theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực phụ trách. Đồng thời phân công cán bộ đầu mối theo dõi CCHC Sở, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở. Đến hết quý III, Sở VHTTDL đã hoàn thành 20/31 nhiệm vụ đề ra  theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của đơn vị.

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC

Sở VHTTDL Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC

22 Tháng Chín 2022

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác CCHC, ngành VHTTDL Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp để công tác CCHC đạt hiệu quả. Trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được ưu tiên hàng đầu.

Ngành VHTTDL Kon Tum đảm bảo kế hoạch đề ra trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

Ngành VHTTDL Kon Tum đảm bảo kế hoạch đề ra trong công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2022

22 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành VHTTDL tỉnh Kon Tum đã quan tâm triển khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu về CCHC nhà nước, đột phá cải TTHC theo văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; đồng thời từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC.

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2022

Công tác CCHC của ngành VHTTDL Lâm Đồng đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm 2022

20 Tháng Chín 2022

Trong 9 tháng đầu năm, công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy định. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Ngành VHTTDL Phú Yên đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

Ngành VHTTDL Phú Yên đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

14 Tháng Chín 2022

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, giai đoạn 2022-2030, công tác CCHC ngành VHTTDL tỉnh Phú Yên sẽ tập trung vào 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2022

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2022

12 Tháng Chín 2022

Trong 8 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC ngành VHTTDL có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chiếm tỷ lệ cao; chất lượng giải quyết TTHC được duy trì, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội quy, quy định.

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2022

Những kết quả về CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận 9 tháng đầu năm 2022

10 Tháng Chín 2022

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của Công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành VHTTTDL, chính vì vậy trong thời gian qua, Sở VHTTDL Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch CCHC năm 2022 của ngành. Theo đó, tính đến quý III năm 2022, công tác CCHC trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt là công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách TTHC và cải cách tài chính công.

Những mục tiêu, giải pháp về CCHC của ngành VHTTDL Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025

Những mục tiêu, giải pháp về CCHC của ngành VHTTDL Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025

31 Tháng Tám 2022

Giai đoạn 2022-2025, ngành VHTTDL Bắc Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh CCHC đồng bộ; xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

Những kết quả trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL Nam Định

Những kết quả trong công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL Nam Định

26 Tháng Tám 2022

Với phương châm lấy người dân tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC… trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL Nam Định đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng và trước hạn; 100% ý kiến đánh giá hài lòng với các giao dịch hành chính...

6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC trong năm 2022

6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC trong năm 2022

22 Tháng Tám 2022

Xác định được tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành VHTTDL, ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL Đồng Nai đã xây dựng các Kế hoạch liên quan đến công tác CCHC năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTTDL; đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã phê duyệt, cập nhật 100% hồ sơ lên phần mềm Một cửa điện tử... Qua thực hiện, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Sở đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó, hoàn thành 9/18 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC năm 2022 mà Sở VHTTDL đã đặt ra.

1345678910Sau

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top