TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Một vài kết quả về CCHC của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa trong Quý II/2022

653 Lượt xem

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 theo Quyết định số 09/QĐ-SVHTT ngày 13/01/2022. Kế hoạch đề ra 10 mục tiêu trọng tâm và 39 nhiệm vụ cụ thể, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.. Theo đó, Quý II/2022, công tác CCHC đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Một số kết quả đạt được

Cụ thể, Sở đã ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022. Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo.

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 99 TTHC, cấp huyện là 20 TTHC và cấp xã là 07 TTHC.

Sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, giải quyết TTHC; Các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị; Những nỗ lực, giải pháp của chính quyền tỉnh về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Hình thức tuyên truyền được lồng ghép nội dung CCHC vào trong các cuộc họp giao ban hàng tuần; sinh hoạt Chi bộ định kỳ, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cho công chức, viên chức; tuyên truyền tại Bộ phận một cửa Sở; cập nhật, gửi tin, bài, đăng tải nội dung, thông tin CCHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền cổ động trực quan (tờ gấp truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, màn hình điện tử Led...); sân khấu hóa (cuộc thi, hội thi, liên hoan, hội diễn) và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác như: Zalo, Facebook, youtube...

Trong Quý II/2022 (Từ 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022), Sở đã tiếp nhận 297 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ: 287 hồ sơ (trực tuyến: 240 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 47 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 10 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 269 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn, đúng hạn: 269 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 28 hồ sơ.

Đặc biệt trong Quý II/2022, Sở đã gửi 297 phiếu đánh giá cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ TTHC tại Sở bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phát phiếu trực tiếp tại Bộ phận một cửa, gửi qua bưu điện, email, zalo. Kết quả đã thu về 176 phiếu đánh giá. Qua tổng hợp kết quả chấm điểm trong Quý II/2022 có 5/5 công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC của Sở đều hoàn thành 100% nhiệm vụ (số điểm của từng công chức đạt trung bình từ 8,2 điểm đến 9,2 điểm).

Sở đang tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, các phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, chữ ký số trong liên thông văn bản điện tử…; tổ chức triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan bộ, ngành Trung ương; triển khai sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao vừa hoàn thành việc lắp đặt bảng “Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh” để đặt tại trụ sở cơ quan và tại Bộ phận một cửa của Sở. 

Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC trong Quý III, IV 

Để  thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới Sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quán triệt phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC năm 2022; nâng cao chất lượng công tác bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa của cơ quan Sở tại Trung tâm Hành chính công. 

Kịp thời cập nhật, trình ban hành bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch công tác CCHC năm 2022; tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thăng hạng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chính sách tinh giản biên chế, triển khai có hiệu quả Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định vê thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Thực hiện nghiêm túc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong việc điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và mail công vụ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, bưu điện tỉnh trong tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở. 

Rà soát, thống kê, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không họp lý, bảo đảm thực chất. Tổ chức triển khai có kết quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn. Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiếu và thực hiện. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước để thực hiện tốt 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh, nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức kịp thời phát hiện, xây dựng phương án giải quyết. Ngoài ra, Sở còn triển khai thực hiện hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001:2015 đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO. 

Thông qua việc cải cách TTHC đã khắc phục những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân thuộc lĩnh vục ngành quản lý, giúp cắt giảm chi phí, thời gian và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Việc công khai, minh bạch các TTHC tạo cơ sở và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời Sở cũng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước.

KC

Print
653 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top