TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Một vài kết quả trong công tác CCHC của ngành VHTTDL Tiền Giang trong năm 2020

1311 Lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), trong năm 2020 ngành VHTTDL Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt. Trong đó, đáng chú ý là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách thể chế cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính công.

Xác định CCHC có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Sở VHTTDL Tiền Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, quyết liệt ở các lĩnh vực do ngành quản lý. Một trong những giải pháp góp phần vào mang lại hiệu quả thiết thực trong việc triển khai công tác CCHC tại Sở đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC.

Công tác CCHC đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp VHTTDL của tỉnh ngày càng phát triển 

Theo đó, công tác tuyên truyền luôn bám sát nội dung trong chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, thực hiện đa dạng thông qua các buổi hội nghị, văn phòng điện tử, trên Website (trung bình 301tin/bài/tháng). Đặc biệt, để triển khai công tác CCHC đạt hiệu quả thiết thực, trong năm 2020, Sở VHTTDL Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản triển khai chương trình CCHC như: Kế hoạch CCHC năm 2020; Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020; Triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở...

Trong đó, công tác cải cách TTHC nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành quan tâm; Hoạt động kiểm soát TTHC đi vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp hơn; Công tác công bố, công khai TTHC được thực hiện đồng bộ và chặt chẽ; Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được đẩy mạnh triển khai và được đánh giá cao. Hiện nay, ngành VHTTDL Tiền Giang có tổng số 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 63 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, còn lại 64 thủ tục đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tất cả các TTHC thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đều được công khai thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp luôn được kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độ, kinh nghiệm để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Trong năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 647 hồ sơ, giải quyết 642, 05 hồ sơ chưa đến hạn, 01 hồ sơ trễ hạn (đã thực hiện việc xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn), đạt 99.9%.

Đến nay, Sở VHTTDL về cơ bản đã đồng bộ các TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và trang dịch vụ hành chính công (phần mềm Một cửa điện tử) đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông gồm có 35 thủ tục (văn hóa 19, thể thao 03, du lịch 07, gia đình 06).

Một trong những khâu được cho là tạo bước đột phá trong công tác CCHC của Sở trong năm 2020 đó là việc cải cách bộ máy. Sở đã thực hiện giảm 03 phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Theo đó, hiện nay, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị cũng được triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định với 06 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.  Sở cũng đã hoàn thiện Đề án vị trí việc làm. Cơ cấu vị trí việc làm được chia 03 nhóm, gồm: Nhóm lãnh đạo quản lý 08 vị trí; Nhóm chuyên môn nghiệp vụ 11 vị trí; Nhóm hỗ trợ phục vụ 13 vị trí. Hiện nay, tổng số biên chế thuộc Sở là 229 người (giảm 54 biên chế so với năm 2015). Các công chức của cơ quan đều được sắp xếp, bố trí đúng theo vị trí việc làm và theo tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu tương ứng đã được phê duyệt; thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đảm bảo nguyên tắc “một người làm nhiều việc, một việc có một người chịu trách nhiệm chính”. Đội ngũ cán bộ công chức thuộc Sở được cử tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức tại trường Chính trị tỉnh. Năm 2020, Sở cử 18 lượt công chức đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo đều phát huy tốt kiến thức, kỹ năng áp dụng vào tình hình thực tế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC của Sở được triển khai trên nhiều hoạt động từ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức đến việc giải quyết các TTHC. Đến nay, các văn bản của đơn vị được phát hành liên thông bằng chữ ký số qua phần mềm văn phòng điện tử, 100% đơn vị trực thuộc đã được cấp chữ ký số, có 07 cá nhân lãnh đạo đơn vị đã được cấp và thực hiện ký số trên phần mềm văn phòng điện tử. 100% công chức, viên chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ; 100% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan Nhà nước. Các TTHC được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO:2008 và đang chuyển sang triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO:9001:2015 tại đơn vị.

Cải cách tài chính công cũng đạt được những kết quả khả quan, trong đó việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách mới liên quan về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo chi trả đủ tiền lương và các khoản phụ cấp cho công chức và người lao động theo đúng quy định hiện hành. Hàng năm, Sở tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xét duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và điều chỉnh nguồn kinh phí cho phù hợp. Hiện nay, Sở VHTTDL có 5 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp công lập đều ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện nghiêm túc nhằm tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở chi tiêu đúng theo định mức, tiêu chuẩn và chế độ quy định hiện hành, chấp hành đúng chính sách, chế độ và các quy định về tài chính.

Để công tác CCHC đạt được những kết quả theo đúng kế hoạch đặt ra, trong năm 2021, Sở VHTTDL Tiền Giang sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện công tác CCHC theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; Không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC cho công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch hành chính tại Sở; Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng quy trình, thẩm quyền, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng thời giờ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở. Thường xuyên rà soát, cập nhật đối với những TTHC đã công bố, có thay đổi do Chính phủ ban hành Nghị định, Thông tư mới để áp dụng vào bộ TTHC của Ngành; Tiếp tục thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với khu vực quản lý nhà nước của Sở.

Bài, ảnh VD

Print
1311 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top