TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Kết quả thực hiện Công tác CHHC của Sở VHTTDL Lâm Đồng trong Quý I/2022

715 Lượt xem

Trong Quý I/2022, Công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2022. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, đúng quy trình, đúng quy định.

Những kết quả đạt được

Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến toàn thể CBCCVC các nhiệm vụ CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Chỉ đạo việc theo dõi, cập nhật các văn bản QPPL của ngành, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục các TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Triển khai công tác CCHC lồng ghép trong các cuộc họp giao ban cơ quan và tổ chức các buổi họp chuyên đề về công tác CCHC, đưa nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại cơ quan.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo. Triển khai kịp thời việc rà soát hệ thống văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; qua rà soát, đánh giá phát hiện một số văn bản không còn hiệu lực đề xuất, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản QPPL thực hiện theo quy định. Theo đó, trong Quý 1, Số văn bản đã tiến hành kiểm tra và phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra là 26 văn bản. Để đảm bảo điều kiện cho việc kiểm tra, rà soát, thi hành các văn bản QPPL, Sở đã phân công chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền và phổ biến các văn bản QPPL mới; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thi hành pháp luật tại cơ quan.

Thực hiện Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ VHTTDL về việc công bố TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành công bố: Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.  Đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: cấp tỉnh 122 thủ tục (trong đó mức độ 3: 12 thủ tục, mức độ 4: 07 thủ tục), cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục. Quy trình của các TTHC đã được niêm yết, công khai 100% TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu.

100% TTHC (122/122) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Phân công 01 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Kết quả giải quyết các TTHC: Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 10/3/2022 đã tiếp nhận: 188 hồ sơ (trong đó có 153/188 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), đã giải quyết trước hạn 178 hồ sơ, còn 10 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 178/188 hồ sơ. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong Quý I/2022, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.

Cũng trong Quý I, Sở đã tiếp tục tiến hành thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ: Sở đã tiến hành rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn và đảm bảo để giữ nguyên cơ cấu tổ chức đối với 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý CBCCVC, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Các đơn vị đã chủ động trong công tác triển khai việc phân cấp, ủy quyền các nội dung trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước ở địa phương. Sở cũng đã xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, các vị trí công tác phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Triển khai đề án vị trí việc làm, cơ cấu CBCCVC có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý CBCC theo nhiệm vụ phân công phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Thực hiện theo đúng quy định về quản lý CBCCVC; CBCCVC luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2022; cử 14 CBCC,VC tham gia các lớp Cao cấp lý luận chính trị: 5; Trung cấp lý luận chính trị: 08; Bồi dưỡng QLNN chuyên viên: 01. Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy được tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần kìm chế lạm phát, giảm chi tiêu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở hoạt động theo cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.

Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của Sở cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; cập nhật các thông tin, hoạt động của ngành; cập nhật các TTHC; văn bản QPPL; văn bản quản lý điều hành của ngành lên trang thông tin điện tử nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu, thực hiện. Định kỳ đơn vị đã soát xét và tiến hành cài đặt lại phần mềm diệt virus có bản quyền cho máy tính ở Sở. Thường xuyên, quán triệt CBCC tuân thủ theo quy chế an toàn thông tin của UBND tỉnh đã ban hành. 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% các văn bản đi, văn bản đến đều được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Eoffice, Egov; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); Trên 80% văn bản đi được chuyển qua trục kết nối liên thông của tỉnh (khoảng 20% tổng số văn bản đi được chuyển qua hộp thư điện tử và gửi bản giấy qua bưu điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng trực kết nối liên thông của tỉnh).

Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc: eGov văn phòng điện tử một cách hiệu quả giúp việc xử lý văn bản đến nhanh chóng và quản lý văn bản đi thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và phần mềm quản lý cán bộ công chức (MISA-QLCB). Thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức; cập nhật thông tin, hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch..., các thủ tục hành chính, văn bản QPPL, văn bản quản lý điều hành của ngành lên Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện. 100% CBCC được cấp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh (@lamdong.gov.vn) sử dụng thường xuyên, giúp việc gửi, nhận văn bản tiết kiệm chi phí, nhanh chóng, tiện lợi. Thực hiện và bảo mật chữ ký số theo quy định, kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đã xử lý qua trục kết nối liên thông hệ quản lý văn bản điện tử từ ngày 26/11/2020 đến ngày 28/02/2021. Văn bản đi: 955 văn bản. Văn đến: 2.651 văn bản.

Thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, hồ sơ, tài liệu được phép công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin lên trang thông tin điện tử đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, toàn diện, kịp thời và dễ dàng tra cứu. Đã đăng tải lên trang TTĐT của Sở : 122/122 TTHC thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; Văn bản chỉ đạo điều hành: 406; Đăng tải hình ảnh, tin bài về hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch: 42. Sở VHTTDL đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt và VNPT Lâm Đồng triển khai vận hành hệ thống du lịch thông minh (Cổng thông tin Du lịch - Dalatcity.org và Ứng dụng du lịch thông minh - DalatCity trên thiết bị di động thông minh) vào ngày 25/12/2018 với các chức năng: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Website giới thiệu cho sở du lịch – Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL; UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về CCHC trong chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước trong tình hình mới,  kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh và của Sở.

Tiếp tục rà soát TTHC theo Quyết định của Bộ VHTTDL trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời. Niêm yết, công khai kịp thời các TTHC đã được công bố. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tổ chức, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tiếp tục ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện giải quyết các TTHC qua hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC, phấn đấu hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.

 

KC

Print
715 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top