CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Kết quả công tác CCHC quý I năm 2023 của ngành VHTTDL Lâm Đồng

1229 Lượt xem

Công tác CCHC đã bám sát nội dung kế hoạch CCHC của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2023. Công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL được triển khai thường xuyên, thực hiện việc xây dựng các VBQPPL đúng quy trình, đúng quy định. Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai kịp thời; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Đối với công tác cải cách thể chế, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo. Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2022 và năm 2023; tập trung tuyên truyền các văn bản mới ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực do ngành quản lý như: Luật Thư viện; Luật Du lịch; Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Biểu diễn nghệ thuật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; ….

Cùng với đó, Sở đã triển khai kịp thời việc rà soát hệ thống văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; qua rà soát, đánh giá phát hiện một số văn bản không còn hiệu lực đề xuất, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra văn bản QPPL thực hiện theo quy định. Để đảm bảo điều kiện cho việc kiểm tra, rà soát, thi hành các văn bản QPPL, Sở đã phân công chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền và phổ biến các văn bản QPPL mới; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thi hành pháp luật tại cơ quan.

Công tác cải cách TTHC được lãnh đạo Sở quan tâm, tập trung triển khai thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh. Ngày 14/02/2023 Sở đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL về rà soát, đánh giá TTHC năm 2023; trong kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị cụ thể. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành công bố: Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: cấp tỉnh 124 thủ tục, cấp huyện 15 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục.

Quy trình của các TTHC đã được niêm yết, công khai 100% TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu. 100% TTHC (124/124) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Phân công 01 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/3/2023 đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC là 185/217 hồ sơ; Kết quả giải quyết các TTHC: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/3/2023 đã tiếp nhận: 217 hồ sơ (trong đó có 187/217 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến), đã giải quyết 192 hồ sơ (trước hạn 180 hồ sơ, đúng hạn 12 hồ sơ), còn 25 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%.; Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong Quý I/2023, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.

Sở đã tham mưu  trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý CBCCVC, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Các đơn vị đã chủ động trong công tác triển khai việc phân cấp, ủy quyền các nội dung trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước ở địa phương.

Sở đã tiến hành xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, các vị trí công tác phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Triển khai đề án vị trí việc làm, cơ cấu CBCCVC có hiệu quả; tăng cường công tác quản lý CBCC theo nhiệm vụ phân công phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 02 CBCCVC (trong đó: bổ nhiệm lại 01 CBCC giữ chức vụ Phó phòng chuyên môn thuộc Sở; đang tiến hành làm thủ tục quy trình bổ nhiệm lại 01 Giám đốc đơn vị trực thuộc).

Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023 (Văn bản số 2590/SVHTTDL ngày 20/12/2022). Đến nay, Sở đã cử 24 CBCC,VC (08 CBCC, 16 VC), tham gia các lớp Cao cấp lý luận chính trị: 01; Trung cấp lý luận chính trị: 01; Bồi dưỡng QLNN chuyên viên: 11; Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương: 11.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyền tự chủ về tài chính công theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005. Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy được tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần kìm chế lạm phát, giảm chi tiêu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Sở tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; cập nhật các thông tin, hoạt động của ngành; cập nhật các TTHC; văn bản QPPL; văn bản quản lý điều hành của ngành lên trang thông tin điện tử nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu, thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, thay thế, nâng cấp các thiết bị trong hệ thống mạng LAN đảm bảo mạng thông suốt, lắp đặt hệ thống phát sóng wifi, đảm bảo chất lượng sóng kết nối được trong khuôn viên trụ sở. Định kỳ đơn vị đã soát xét và tiến hành cài đặt lại phần mềm diệt virus có bản quyền cho máy tính ở Sở. Thường xuyên, quán triệt CBCC tuân thủ theo quy chế an toàn thông tin của UBND tỉnh đã ban hành.

Triển khai hệ thống quản lý điều hành, sử dụng văn bản điện tử: 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);  100% các văn bản đi, văn bản đến đều được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Eoffice, Egov; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); Trên 90% văn bản đi được chuyển qua trục kết nối liên thông của tỉnh (khoảng 10% tổng số văn bản đi được chuyển qua hộp thư điện tử và gửi bản giấy qua bưu điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng trực kết nối liên thông của tỉnh).

Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc: eGov văn phòng điện tử một cách hiệu quả giúp việc xử lý văn bản đến nhanh chóng và quản lý văn bản đi thuận tiện hơn, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. 100% máy tính trong Sở, các đơn vị trực thuộc chạy hệ điều hành windows 7, windows 10; các phần mềm mã nguồn mở như Firefox, Unikey. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và phần mềm quản lý cán bộ công chức (MISA-QLCB).

Thường xuyên ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức; cập nhật thông tin, hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch..., các thủ tục hành chính, văn bản QPPL, văn bản quản lý điều hành của ngành lên Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực hiện.  100% CBCC được cấp thư điện tử trong hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh (@lamdong.gov.vn) sử dụng thường xuyên, giúp việc gửi, nhận văn bản tiết kiệm chi phí, nhanh chóng, tiện lợi.

Thực hiện và bảo mật chữ ký số theo quy định, kết quả thực hiện phần mềm quản lý văn bản đã xử lý qua trục kết nối liên thông hệ quản lý văn bản điện tử từ ngày 20/12/2022 đến ngày 10/3/2023. Văn bản đi: 331 văn bản. Văn đến: 974 văn bản. Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet tại địa chỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn với các chức năng: Đăng ký khách du lịch lưu trú dành cho các cơ sở lưu trú và thống kê, quản lý thông tin cá nhân khách dành cho các cơ quan nhà nước.

Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt và VNPT Lâm Đồng triển khai vận hành hệ thống du lịch thông minh (Cổng thông tin Du lịch - Dalatcity.org và Ứng dụng du lịch thông minh - DalatCity trên thiết bị di động thông minh) vào ngày 25/12/2018 với các chức năng: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Website giới thiệu cho sở du lịch – Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú.

KC

Print
1229 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top