CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Kết quả cải cách hành chính của Sở VHTTDL Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2023

412 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm, ngành VHTTDL Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực CCHC. Trong đó, trọng tâm là công tác cải cách TTHC cũng như ứng dụng CNTT.

Để triển khai kế hoạch CCHC trong năm 2023, Sở đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng và trình ban hành văn bản QPPL được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước của ngành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm của ngành VHTTDL Lâm Đồng đó là cải cách TTHC. Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023; triển khai các nhiệm vụ phân công cho các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan. Đồng thời, triển khai thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cụ thể, Sở đã xây dựng phương án đơn giản hóa cho 07 thủ tục (lĩnh vực văn hóa, du lịch) nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch; Ban hành Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh. Ttheo đó đã triển khai áp dụng cho 30 TTHC lĩnh vực TDTT, nhằm khuyến khích cho người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Sở đã thực hiện công khai TTHC đã được công bố: đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực VHTTDL gồm: cấp tỉnh 124 thủ tục, cấp huyện 15 thủ tục, cấp xã 7 thủ tục.

Quy trình TTHC đã được niêm yết, công khai 100% tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công, trên trang thông tin của Sở và trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; đồng thời cập nhật trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tìm hiểu, theo dõi tra cứu của cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu.

Hiện tại, 100% TTHC (124/124 TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh. Phân công 01 công chức theo dõi, tham mưu công tác CCHC, kiêm thư ký ISO, là cán bộ đầu mối tập trung tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm (từ10/12/2022 đến 05/6/2023), Sở đã tiếp nhận: 412 hồ sơ (trong đó có 380 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 02 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp), 30 hồ sơ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 389 hồ sơ (trước hạn 372 hồ sơ, đúng hạn 17 hồ sơ), còn 23 hồ sơ trong hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100%. Đã thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC là 387/412 hồ sơ.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện nghiêm túc, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; các đơn vị đã chủ động trong công tác triển khai việc phân cấp, ủy quyền các nội dung trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước ở địa phương. Sở đã xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu CBCCVC hợp lý, các vị trí công tác phù hợp với tiêu chuẩn chức danh đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý CBCC theo nhiệm vụ phân công phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Thực hiện xét tuyển viên chức, bổ nhiệm CBCC và thi nâng ngạch công chức theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. 

Về Cải cách tài chính công: Sở thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy được tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần kìm chế lạm phát, giảm chi tiêu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở hoạt động theo cơ chế ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.

Để hướng tới mục tiêu phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở thường xuyên ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; cập nhật các thông tin, hoạt động của ngành; cập nhật các TTHC; văn bản QPPL; văn bản quản lý điều hành của ngành lên trang thông tin điện tử nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu, thực hiện. 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử; 100% các văn bản đi, văn bản đến đều được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Eoffice, Egov;100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); Trên 90% văn bản đi được chuyển qua trục kết nối liên thông của tỉnh (khoảng 10% tổng số văn bản đi được chuyển qua hộp thư điện tử và gửi bản giấy qua bưu điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng trực kết nối liên thông của tỉnh).

Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc một cách hiệu quả giúp việc xử lý văn bản đến nhanh chóng và quản lý văn bản đi thuận tiện hơn, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm.100% máy tính trong Sở, các đơn vị trực thuộc chạy hệ điều hành windows 7, 10; các phần mềm mã nguồn mở như Firefox, Unikey. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán Misa Mimoza, phần mềm Kê khai thuế, Bảo hiểm xã hội, Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước và phần mềm quản lý cán bộ công chức (MISA-QLCB).

Trang thông tin điện tử của Sở (www.svhttdl.lamdong.gov.vn) thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo, hồ sơ, tài liệu được phép công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin lên trang thông tin điện tử đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ, toàn diện, kịp thời và dễ dàng tra cứu. Trong 6 tháng đã có124/124 TTHC thuộc lĩnh vực ngành phụ trách;1.653 văn bản; 100 tin, bài, hình ảnh được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở.

Sở VHTTDL đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet tại địa chỉ website: http://quanlyluutru.lamdong.gov.vn với các chức năng: Đăng ký khách du lịch lưu trú dành cho các cơ sở lưu trú và thống kê, quản lý thông tin cá nhân khách dành cho các cơ quan nhà nước.

Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Đà Lạt và VNPT Lâm Đồng triển khai vận hành hệ thống du lịch thông minh (Cổng thông tin Du lịch - Dalatcity.org và Ứng dụng du lịch thông minh - DalatCity trên thiết bị di động thông minh) vào ngày 25/12/2018 với các chức năng: Cổng thông tin và ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động; Thành phố wifi; Bản đồ du lịch thông minh; Kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch; Hệ thống phân tích du lịch thông minh; Hệ thống quản lý doanh nghiệp (trên nền web); Website giới thiệu cho sở du lịch - Hệ thống quản lý du lịch cho cơ quan chính quyền; Các trang mạng xã hội liên kết với cổng thổng tin (facebook, zalo…); Hệ thống quản lý lưu trú.

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở triển khai cung cấp 118/124 TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông của tỉnh (trong đó có 118 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 06 thủ tục thực hiện mức độ 2).

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023, Sở đã đề ra các giải pháp để thúc đẩy công tác CCHC của đơn vị đó là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai những nội dung về CCHC trong chương trình hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục rà soát TTHC theo Quyết định của Bộ VHTTDL trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời. Niêm yết, công khai kịp thời các TTHC đã được công bố. Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tổ chức, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện giải quyết các TTHC qua cổng dịch vụ công của tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết TTHC, phấn đấu hồ sơ giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ cao, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, tạo được sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

 

Print
412 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top