TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế

1404 Lượt xem

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Sở cũng xác định rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh và điều kiện cụ thể của đơn vị; các kế hoạch cải cách hành chính phải đảm bảo chất lượng, theo đó các nhiệm vụ phải xác định rõ kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Đưa thông tin về cải cách hành chính một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở.

Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định s 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh triển khai cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đặc biệt là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ  thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; triển khai có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.

Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính được Sở Văn hóa và Thể thao nghiêm túc thực hiện. Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở; Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai áp dụng các quy định mới, niêm yết công khai nội dung, biểu mẫu, tờ khai, phí, lệ phí của các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên Trang Thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức tiện theo dõi và thực hiện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.100% văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu được ban hành đúng quy định của pháp luật; 100% văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về Thủ tục hành chính do các cơ quan có thẩm quyền ban hành được rà soát, để sửa đổi, bổ sung, công bố mới hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành;

Duy trì 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo hài long của cá nhân, tổ chức, đối với dịch vụ hành chính do cơ quan cung cấp đạt mức 90%; 100% các thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008;, cập nhật áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001:2015; 100% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 70% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 được cung cấp tới các tổ chức, cá nhân; 30% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4; 100% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với các đơn vị trong tỉnh được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bố trí theo vị trí việc làm.

Hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đã mang đến những thành tích đáng khích lệ trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Theo đó, Sở đã tham mưu triển khai tốt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch khảo cổ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế; Kế hoạch sưu tầm tác phẩm phục vụ trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế;  Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng đến năm 2020”; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế giai đoạn 2017 - 2022; Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020; Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023; Đề án phát triển thể thao thành tích cao định hướng đến năm 2020; Đề án phát triển mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 tầm nhìn 2030;

Công tác gia đình được tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động từ cơ sở, các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh từng bước được nề nếp, trật tự, an toàn, cơ bản khắc phục được những hạn chế, tồn tại. Công tác quản lý nhà nước về di sản ngày càng được tăng cường, hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm triển khai. Phong trào TDTT của tỉnh gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu, rộng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài phục vụ việc tổ chức, thi đấu và điều hành tại các cơ sở thể thao được quan tâm đầu tư thực hiện.

Với những kết quả đã đạt được, trong những năm tới Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của Sở.

Bám sát nội dung Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 để tăng cường tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính; đồng thời, căn cứ vào những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo để cụ thể hóa những nhiệm vụ tuyên truyền cụ thể, thiết thực và hiệu quả trong thời gian đến. Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và người dân.

KC

Print
1404 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top