Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và gọn nhẹ. Việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được quy định cụ thể, rõ ràng, hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp; sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt về quản lý tổ chức, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính – ngân sách đã góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã cải tiến được lề lối làm việc và giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.