TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Giai đoạn 2021-2030: Sở VHTTDL Bắc Giang đặt mục tiêu nằm trong Top 10 sở, ngành của tỉnh về các chỉ số CCHC

990 Lượt xem

Mục tiêu đề ra là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở cũng như xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao các chỉ số số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở (PCI).

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, trong giai đoạn 2021-2030, ngành VHTTDL Bắc Giang sẽ triển khai thực hiện công tác CCHC trên tất cả các mặt từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách bộ máy tổ chức, cải cách chế độ công vụ và cải cách tài chính công. Đồng thời xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hướng đến các chỉ tiêu

Theo đó, về cải cách thể chế, Sở sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) lĩnh vực VHTTDL và gia đình đảm bảo chất lượng, tính khả thi, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động phát triển văn hoá, xã hội của tỉnh; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và các tổ chức có liên quan. Đảm bảo 100% nội dung đăng ký trình UBND, HĐND tỉnh được hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn; đúng quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Luật Ban hành VBQPPL và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Phấn đấu 70% VBQPPL liên quan lĩnh vực của ngành được rà soát, nhằm kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

Sở cũng đặt các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC, bởi đây được xem là một trong những khâu then chốt góp phần vào sự thành công của công tác CCHC. Trong đó, việc cải cách TTHC sẽ được thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cắt giảm thời gian giải quyết, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Sở đặt mục tiêu sẽ cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 50% số quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 80% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết.

Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt tỷ lệ 20%; giai đoạn 2022 - 2030, mỗi năm tăng tối thiểu ít nhất 10% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Phấn đấu đạt tối thiểu 80% tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận không phải yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước chia sẻ.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của Sở đạt tối thiểu 95%. 100% quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố kịp thời.100% TTHC được chuẩn hóa và cập nhật công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Tối thiểu có 20% trên tổng số TTHC của Sở được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý, được giao xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định và quy trình. Có 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị, được thực hiện trên môi trường điện tử, trừ các văn bản thực hiện theo chế độ “mật”.

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% giao dịch trên các Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. Có ít nhất 30% hoạt động kiểm tra, thanh tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Có ít nhất 98% hồ sơ công việc tại các phòng, đơn vị được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định

Để hoàn thành được các chỉ tiêu trên, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính cần được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. 100% các đơn vị trực thuộc được rà soát, sắp xếp tổ chức theo quy định khung của Chính phủ; thực hiện sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo lộ trình của UBND tỉnh; rà soát, sắp xếp lại số lượng cấp phó thuộc các phòng, đơn vị theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020. 100% các đơn vị kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới, ban hành đầy đủ các Quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đổi mới phương thức làm việc tại các phòng, đơn vị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; chỉ đạo, điều hành, xử lý 100% công việc trên môi trường điện tử; đến năm 2025 ít nhất 60% các cuộc họp, hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến, không giấy tờ; đến năm 2030, ít nhất 90% cuộc họp, hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. 100% công chức, viên chức có trình độ Đại học trở lên; công tác bố trí công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm khi được phê duyệt. Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 100% công chức, viên chức được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Các giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong công tác CCHC, Sở đặt ra 7 nhóm giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, điều hành của tập thể lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện công tác CCHC, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Sở. Phân công, phối hợp thống nhất, trách nhiệm cụ thể giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở trong triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đề ra. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của ngươi đứng đầu các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về công tác CCHC theo quy định của UBND tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; tăng cường các hình thức thông tin; nâng cao chất lượng các nội dung, chú trọng tuyên truyền về những giải pháp, lợi ích đem lại; nêu gương các cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các phòng đơn vị, qua đó có biện pháp khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp.

Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các phòng, đơn vị trực thuộc; thường xuyên đo lường sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của Sở.

Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các Kế hoạch CCHC của Sở trong giai đoạn 2021-2030. Huy động các nguồn lực phục vụ cho việc thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

VD

Print
990 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top