TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2021

700 Lượt xem

Xác định tầm quan trọng của công tác CCHC trong công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện kế hoạch CCHC của Sở cũng như phổ biến, cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, văn bản pháp luật về công tác CCHC trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở trong năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở đã tăng cường tiếp nhận và quả giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử; thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC sửa đổi, bổ sung vào cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở, nhất là TTHC liên quan đến hỗ trợ người lao động là diễn viên và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021, Sở đã trình UBND tỉnh công bố 06 TTHC mới, sửa đổi 12 TTHC, bãi bỏ 07 TTHC; đồng thời cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ, trình tự, phí-lệ phí, căn cứ pháp lý TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Hiện nay, Sở đã triển khai 126 TTHC dịch vụ công mức độ 4, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện TTHC ở mọi lúc, mọi nơi, đây là mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC. Sở đã tiếp nhận 376 hồ sơ TTHC, trong đó: có 373 hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,2%; 100% hồ sơ đã được giải quyết và trả đúng hạn.

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát TTHC, Sở đã tiến hành rà soát các quy định, thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ thực hiện nhiều hoặc quy định liên quan có phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế. Theo đó, Sở đã đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định đối với 01 TTHC trong lĩnh vực văn hóa: “Tiếp nhận Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo” có quy định thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện TTHC; Báo cáo, kiến nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn – Bộ VHTTDL sửa đổi quy định đối với 01 TTHC trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật về “Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được thực hiện theo hướng tinh gọn. Sở đã sắp xếp, bố trí công chức, người lao động cơ bản đảm bảo theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luôn được quan tâm, chú trọng. Sở cử 06 cán bộ công chức tham gia học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương đảm bảo đúng đối tượng; 02 viên chức học cao cấp lý luận chính trị, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; khuyến khích công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn đi học nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức; hầu hết công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đều phát huy tốt kiến thức, kỹ năng áp dụng vào thực tế của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác khen thưởng, nâng lương và giải quyết các chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời, đúng quy định. Năm 2021, Hội đồng Khoa học Công nghệ của Sở đã xét, công nhận 43 sáng kiến, cải tiến của công chức, viên chức Sở có giải pháp cải tiến lề lối làm việc và áp sụng có hiệu quả nâng cao năng lực quản lý, tăng năng suất lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt trong năm 2021, việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Theo đó, Sở đã đẩy mạnh ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice trong chỉ đạo, điều hành, gửi, nhận văn bản điện tử. Đến nay 100% văn bản đi, đến được ký số và gửi, nhận trên hệ thống và trục liên thông văn bản của tỉnh, Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dung hộp thư điện tử công vụ được cấp trong trao đổi, xử lý công việc. Trong năm 2021 tổng số văn bản thống kê trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở là 9.330 văn bản đến và 2.954 văn bản đi.

Từng bước nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử. Hiện nay, Sở đang sử đường truyền cáp quang do VNPT Phú Yên cung cấp, phủ sóng Wifi toàn đơn vị, đảm bảo việc kết nối và chỉ đạo, điều hành thông suốt từ Lãnh đạo Sở đến các phòng và đơn vị thuộc. Điều này đã góp phần thay đổi phương thức, tác phong làm việc, tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, giải quyết TTHC của người dân nhanh chóng, thuận tiện. Đến nay, Sở đã cung cấp 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống một cửa điện tử tạo thuận lợi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, đồng thời giám sát quá trình giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức.

Trang thông tin điện tử Sở đổi mới giao diện, đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành, các sự kiện chính trị của tỉnh đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Phú Yên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở. Năm 2021 Sở đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với các phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng văn hóa-thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu, học tập, chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở VHTTDL theo quy định (Quyết định số 223/QĐ-SVHTTDL ngày 30/11/2021 về Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015). Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức, lao động trong ngành và nhân dân, nâng cao hiểu biết và thực hiện các quy định của pháp luật liên quan khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Tổ chức có hiệu quả hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tìm giải pháp phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện bình thường mới. Cung cấp 100% TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết TTHC mọi lúc, mọi nơi trên môi trường mạng; đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về thực hiện TTHC, không tự đặt thêm điều kiện khác ngoài quy định dưới mọi hình thức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

Với những kết quả đạt được, Sở đã đặt nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trọng tâm tập trung vào các nhiệm vụ: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, phòng ban trong thực hiện nhiệm vụ CCHC đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL; tổ chức thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, đề án, dự án để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung Trang thông tin điện tử Sở. Trình UBND tỉnh công bố kịp thời các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung; rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan đến TTHC qua tổ chức triển khai thực hiện nhưng nhận thấy còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế.

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin, tiếp nhận ý kiến để có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thực hiện phân bổ dự toán kinh phí, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phòng, đơn vị về thực hiện trách nhiệm thủ trưởng và triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

KC

Print
700 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top