CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC ngành VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2023

812 Lượt xem

Trong Quý I/2023, công tác CCHC được lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện; xây dựng kịp thời chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức cơ quan.

Cùng với đó, chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC được duy trì; kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành và các phần mềm chuyên ngành, tạo thuận lợi trong quản lý, điều hành công tác chuyên môn và giải quyết TTHC.

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh Phú Yên, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-SVHTTDL ngày 10/01/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kế hoạch kiểm soát TTHC; kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng nhiệm vụ ngành, chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch đến với Phú Yên.

Sở đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 226/KH-SVHTTDL ngày 06/02/2023 về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 331/KH-SVHTTDL ngày 16/02/2023 thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và triển khai thực hiện.

Đối với công tác cải cách TTHC, trong Quý I/2023 Sở đã trình UBND tỉnh công bố chuẩn hóa 127 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở (trong đó, lĩnh vực văn hóa: 66 thủ tục; lĩnh vực TDTT: 35 thủ tục; lĩnh vực du lịch: 26 thủ tục); chuẩn hóa 15 TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuẩn hóa 07 TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ VHTTDL).

Ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023, trong đó phạm vi rà soát là các văn bản quy định liên quan đến hai TTHC lĩnh vực văn hóa đang áp dụng tại UBND cấp huyện. Kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận (từ 15/12/2022-14/3/2023): 128 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn: 114 hồ sơ, số hồ sơ đang xử lý trong hạn: 14 hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định; 100% hồ sơ nộp trực tuyến. Sở VHTTDL được UBND tỉnh phân bổ 48 biên chế công chức, 132 người làm việc và 44 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được lãnh đạo Sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, cử tham gia các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (01 người), bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (01 người); đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (12 người), bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (03 người), chuyên viên chính (02 người). Công chức, viên chức ngành thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc, thực thi tốt công vụ và nhiệm vụ được giao.

Trong Quý I/2023, Sở thực hiện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở và thực hiện báo cáo cơ chế tự chủ tài chính hàng năm theo quy định. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Hiện Sở có 07 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm Xúc tiến du lịch, Nhà hát ca múa nhạc Dân gian Sao Biển, Ban Quản lý di tích. Năm 2023, các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tổ chức thực hiện kinh phí được giao.

Sở đã tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn khác; Sở ban hành Kế hoạch số 2882/KH-SVHTTDL ngày 28/11/2022 về chuyển đổi số năm 2023.

Duy trì tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; từ 01/01/2023 đến thời điểm báo cáo, có 606 văn bản đi, 2153 văn bản đến; 100% công chức, viên chức xử lý công việc trên Hệ thống; 100% văn bản đi được ký số điện tử, giúp nâng cao hiệu quả công việc; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%; một số đơn vị: Bảo tàng, Thư viện, phòng Quản lý du lịch tiếp tục sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành quản lý du lịch (thongke.tourism.vn), phần mềm quản lý hiện vật (hienvat.dsvh.gov.vn), phần mềm quản lý sách Thư viện (Ilib 4.0).

Trang Thông tin điện tử của Sở hoạt động đảm bảo về bố cục, nội dung theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; thường xuyên cập nhật nhiều tin, bài, hình ảnh các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão và các hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin, văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành của Sở; phục vụ tìm kiếm thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ, trình tự, quy trình giải quyết TTHC.

Trong Quý II/2023, Sở đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC cần triển khai, đó là: Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu; Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các phòng, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành và công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở rà soát điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2023; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức. Tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung; tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch.

KC

Print
812 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top