TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC ngành VHTTDL Bình Thuận đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2021

1172 Lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm, công tác CCHC ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC; Công tác cải cách TTHC gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao; Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.

Những kết quả đạt được

Lãnh đạo Sở luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải phấn đấu thực hiện có hiệu quả, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ CCHC, vì vậy công tác CCHC đã đi vào nề nếp, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và cụ thể hóa kịp thời các chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Phát động phong trào thi đua CCHC góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 541/KH-SVHTTDL ngày 04/3/2021 về tự kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2021 đối với 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 04 đơn vị trực thuộc, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong toàn ngành. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Sở đã có Báo cáo số 1151/BC-SVHTTDL ngày 06/5/2021 về kết quả tự kiểm tra thực hiện công tác CCHC năm 2021, qua đó đã yêu cầu các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường hoạt động kiểm soát TTHC, đẩy mạnh rà soát việc thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực VHTTDL theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở luôn chú trọng việc triển khai các VBQPPL của Trung ương, UBND tỉnh ban hành trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành đến công chức, viên chức và người lao động trong các cuộc họp sáng thứ hai đầu tuần nhằm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện. Thực hiện Công văn số 94-CV/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy, Sở đã ban hành văn bản số 477/SVHTTDL-VP ngày 26/02/2021 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng thời, Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV).

Công tác cải cách TTHC luôn được quan tâm, theo đó trong 6 tháng đầu năm Sở đã tiến hành rà soát, tham mưu công bố, sửa đổi bổ sung TTHC đề nghị Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; Tiến hành cập nhật TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC. Công khai đầy đủ 100% các TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở. Đến nay, chưa có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của Sở.

Đồng thời, rà soát đánh giá đơn giản hóa TTHC, giảm bớt thủ tục giấy tờ, quy trình, thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực VHTTDL, nhất là trên các lĩnh vực có nhiều bức xúc trong công tác quản lý và các hoạt động liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Để đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, Sở đã tiến hành việc khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC bằng phiếu chấm điểm tại bộ phận một cửa và thực hiện thu thập ý kiến đánh giá trực tiếp của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Qua đó, nhằm chỉ đạo giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được thực hiện đồng bộ giữa các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Theo đó, từ ngày 11/12/2020 đến ngày 10/6/2021 đã tiếp nhận 131 hồ sơ và đã giải quyết đúng và sớm hạn 127 hồ sơ, 04 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn. Sở đã bố trí công chức làm việc tại Bộ phận một cửa đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

Một trong những điểm nhấn của công tác CCHC của Sở trong 6 tháng đầu năm là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tiến tới xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Theo đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị; 100% văn bản gửi/nhận trên môi trường mạng và thực hiện liên thông đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh (trừ các văn bản xác định mật). Nhìn chung, các đơn vị trực thuộc đã cập nhật dữ liệu đầy đủ vào trong hệ thống phần mềm chung của tỉnh. Hệ thống mail công vụ (Email) đã được triển khai cho 100% cán bộ, công chức trong đơn vị, số hóa toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở trong nội bộ ngành VHTTDL như: Giấy mời họp, lịch công tác, văn bản chỉ đạo,…bằng hình thức ký chữ ký số và ban hành văn bản thông qua hệ thống mail công vụ. Hiện nay 100% công chức đơn vị sử dụng mail công vụ trong công việc.

Duy trì, cập nhật 127 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, đảm bảo 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trên cổng cung cấp dịch vụ trực tuyến tập trung của tỉnh; trong đó, có 14 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 16 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Xây dựng quy trình xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ số hóa vào phần mềm một cửa điện tử; trình phê duyệt Quy định nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Hoạt động áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quan tâm, đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-SVHTTDL ngày 10/3/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (lần 3); xây dựng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện năm 2021.

Cung cấp cơ sở dữ liệu về TTHC của ngành VHTTDL đã được phê duyệt trong năm để đồng bộ với cơ sở dữ liệu tỉnh; được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của Sở để người dân và doanh nghiệp khai thác, tra cứu. Cổng thông tin điện tử của Sở đã được cập nhật đầy đủ các mục với nội dung và chất lượng ngày càng hoàn thiện, cơ bản đáp ứng theo quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ...

Song song với đó, Sở đã kịp thời triển khai, áp dụng thực hiện theo Đề án vị trí việc làm theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện đúng quy định, đồng thời việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh. Việc quản lý, sử dụng biên chế và lao động được giao hằng năm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC được quan tâm thực hiện; trình độ, năng lực của công chức được nâng cao một bước; tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức tận tụy phục vụ Nhân dân được nâng lên. Việc sắp xếp bố trí công chức cơ bản gắn với vị trí việc làm và đáp ứng được yêu cầu công việc đã giao. Thực hiện quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC và người lao động đầy đủ, kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số tồn tại và hạn chế như: Chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp trong CCHC đem lại hiệu quả thiết thực; chưa xây dựng được phong trào hiến kế, sáng kiến, giải pháp trong CCHC. Nguyên nhân của hạn chế là do từng CCVC chưa thực sự chủ động nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Sở VHTTDL Bình Thuận sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ CCVC về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ thi đua quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác của toàn ngành. Cùng với đó tiếp tục rà soát và thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính của Sở VHTTDL, nhất là các nội dung về cải cách thể chế ...

Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trong ngành; tiếp tục rà soát, đề cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định TTHC không còn phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu của tổ chức, công dân. Nâng cao trách nhiệm về công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện công tác, điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí cán bộ theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ; chấp hành giờ giấc làm việc theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

KC

Print
1172 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top