TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Vĩnh Long được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch

366 Lượt xem

Ngành VHTTDL Vĩnh Long luôn xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thường xuyên, liên tục trong kế hoạch công tác hàng năm. Trong những tháng đầu năm 2021, dịch Covid 19 có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội thì công tác CCHC của đơn vị lại càng được quan tâm, chú trọng. Chính vì vậy, ngành VHTTDL Vĩnh Long đã không ngừng chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, trong đó, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Sở cùng với những giải pháp phù hợp, kịp thời trong việc thực hiện CCHC đã góp phần đưa công tác VHTTDL của tỉnh phát triển ổn định và hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Để hoàn thành được nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC năm 2021, ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL Vĩnh Long đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về việc triển khai kế hoạch CCHC với 06 nội dung gồm: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Cùng với đó, tại các cuộc họp giao ban định kỳ (hàng tuần, hàng tháng), lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đều kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác CCHC ở từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời đưa ra những chỉ đạo phù hợp cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Sở cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, không ngừng cải cách về mặt thể chế, đơn giản hóa các TTHC,... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ,  từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh đi vào nề nếp, ổn định và phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng thời kỳ công nghệ số và hội nhập quốc tế.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và phù hợp, công tác CCHC của Sở đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, việc thực hiện cải cách TTHC được tiếp tục rà soát, tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành VHTTDL. Hiện có tổng số 126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở , trong đó, có 52 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, 12 TTHC thuộc lĩnh vực gia đình, 27 TTHC lĩnh vực du lịch và 35 TTHC lĩnh vực TDTT. Mặc khác, việc cập nhật các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác tra cứu, cập nhật, bổ sung TTHC, công khai đầy đủ 100% các TTHC trên trang thông tin điện tử của ngành và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; công bố tại Trung tâm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.vinhlong.gov.vn) qua đó, cho phép tổ chức, cá nhân tải các biểu mẫu để kê khai, thực hiện.

Sở đã và đang thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của ngành; Tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Tính đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 90/126 TTHC thực hiện DVCTT; phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát và đăng ký 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện DVCTT, đảm bảo đúng chỉ đạo, kế hoạch của UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận 240 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận trực tuyến 221 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 19 hồ sơ); 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại đơn vị và để đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Sở đã tích cực vận động người dân nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với kết quả: đạt tỷ lệ khoảng 67% trên tổng hồ sơ đã giải quyết, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Hệ thống thể chế được xây dựng, hoàn thiện, đổi mới, bám sát hơn yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản hành chính, VBQPPL được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, các văn bản đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ, phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh.

Trong cải cách tổ chức bộ máy, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, cán bộ của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng các chỉ tiêu và yêu cầu thực tiễn. Việc phân cấp quản lý được chú trọng thực hiện, tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cho các phòng, ban, đơn vị. Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở.

Đối với cải cách chế độ công vụ, công chức, Sở đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Các nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn hàng năm nhằm đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cũng được quan tâm, chú trọng. Ngành đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021, thực hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng và thực hiện giải quyết công việc qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị. Hệ thống mail công vụ đã được triển khai cho 100% cán bộ, công chức, số hóa toàn bộ văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo trong nội bộ ngành. Việc thực hiện trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, góp phần giải quyết công việc được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, hạn chế sử dụng văn bản giấy, từng bước góp phần vào thực hiện hiện đại hóa hành chính Nhà nước.

Về cải cách tài chính công: Ngành VHTTDL Vĩnh Long đã triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước, tham mưu cho tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành. Công khai minh bạch đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và duy trì thứ hạng trong bảng xếp hạng CCHC tỉnh năm 2021, Sở VHTTDL Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai rộng rãi các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính; hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông"; thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị; Đưa kết quả thực hiện CCHC thành một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo từng lĩnh vực, ngành. Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong công tác triển khai thực hiện CCHC đã, đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành VHTTDL Vĩnh Long cũng như sự thành công trong công tác phòng chống dịch COVID -19 của tỉnh.

 VD

Print
366 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top