TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Phú Yên đạt nhiều kết quả khả quan trong 8 tháng đầu năm 2022

520 Lượt xem

Trong 8 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC ngành VHTTDL có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chiếm tỷ lệ cao; chất lượng giải quyết TTHC được duy trì, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội quy, quy định.

Thực hiện Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ VHTTDL Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố chuẩn hóa 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 20 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 07 TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Các thủ tục sau khi được UBND công bố chuẩn hóa đã được thực hiện cập nhật trên Trang thông tin điện tử Sở, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thực hiện giảm 50% phí, lệ phí đối với 08 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện giảm tiền ký quỹ cho doanh nghiệp lữ hành đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thực hiện rà soát 01 TTHC “Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)” thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận đến tháng 9/2022 là 385 hồ sơ, trong đó có 05 hồ sơ đang xử lý; 100% hồ sơ được trả trước và đúng thời hạn quy định. Số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%.

Sở cũng tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức của Sở và tổ chức đơn vị sự nghiệp; Sở đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành. Đồng thời để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 696/KH-SVHTTDL ngày 08/4/2022 về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Sở VHTTDL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2022, Sở được UBND tỉnh giao 48 biên chế công chức, 138 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Sở thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng để bố trí, sắp xếp đảm bảo phát huy sở trường, năng lực công tác. Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ phục vụ: thực hiện rà soát, đánh giá, sắp xếp theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm và tổ chức sắp xếp bộ máy theo chức năng nhiệm vụ, khắc phục chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Phổ biến, quán triệt các quy định về chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ phải chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức Sở năm 2022 theo Kế hoạch số 206/KH-SVHTTDL ngày 26/01/2022, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để công chức, viên chức có điều kiện rèn luyện thử thách ở nhiều vị trí khác nhau, qua đó bồi dưỡng và định hướng phát triển, tạo nguồn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm 2022, thực hiện đăng ký 02 công chức, viên chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị và 04 công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị; 14 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Khuyến khích công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, năng động để khuyến khích công chức, viên chức trẻ đưa ra ý tưởng hay có hiệu quả. Đảm bảo cơ sở vật chất làm việc đầy đủ, hiện đại, phục vụ tốt nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì, đạo đức công vụ được đề cao trong thực thi nhiệm vụ.

Phân bổ và sử dụng có hiệu quả ngân sách được giao năm 2022; ban hành Kế hoạch số 1009/KH-SVHTTDL ngày 18/5/2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề ra nhiệm vụ giải pháp từ khâu lập và thực hiện dự toán, không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương; kiểm soát chặt chẽ các nguồn kinh phí được giao cho các đơn vị thuộc Sở theo đúng quy định; chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước, . Tất cả các đơn vị đều thực hiện cơ chế tự chủ và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho các hoạt động trên lĩnh vực của ngành.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, Sở tập trung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số bằng việc ban hành và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan năm 2022. Sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, hộp thư công vụ, dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục đôn đốc các phòng, đơn vị tăng cường xử lý văn bản điện tử và ký số văn bản trên Hệ thống. Ban hành Quy chế làm việc trên môi trường điện tử của Sở triển khai thực hiện hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong công tác kiểm soát TTHC; Trang thông tin điện tử Sở tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức các chuyên mục. Mục “Văn bản chỉ đạo” và “Lịch công tác tuần” và các chuyên mục hoạt động khác được cập nhật thường xuyên, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, góp phần tiết kiệm, thực hiện tốt công tác CCHC; đầu tư, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo duy trì hoạt động của cơ quan và đơn vị trực thuộc luôn được thông suốt; văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Trung ương, của tỉnh trên Trang thông tin điện tử Sở.

Triển khai phối hợp các Sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 01/CTr-UBND, 02/CTr-UBND, 03/CTr-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh. Tập trung công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Với những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2022, Sở VHTTDL sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện đánh giá, thi đua, khen thưởng theo quy định; cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện quy định Luật ngân sách, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính; công khai minh bạch trong quản lý tài chính, mua sắm sửa chữa tài sản công. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý sử dụng ngân sách nhà nước.

Tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC; thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC và các quy định liên quan đến TTHC, đề xuất giải pháp thực hiện. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực không còn phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hiện nay.

Phát huy, sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng, đặc biệt trong giải quyết các TTHC; cải tiến, nâng cao chất lượng, nội dung trang thông tin điện tử của Sở. Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

KC

Print
520 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top