TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Lai Châu đạt nhiều kết quả khả quan trong Quý I/2022

245 Lượt xem

Trong Quý I, Sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC của Sở năm 2022 đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm tại Kế hoạch số 167/KH-SVHTTDL ngày 09/02/2022; xây dựng các nội dung tuyên truyền CCHC cũng như triển khai rà soát, kiểm soát TTHC năm 2022.

100% hồ sơ CCHC được trả kết quả đúng và trước hạn

Đối với công tác cải cách thể chế, trong Quý I/2022, Sở đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; kế hoạch kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung 01 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời Sở luôn chủ động triển khai, định hướng về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc để chủ động lồng ghép trong cuộc họp cơ quan, đơn vị; tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị các văn bản về CCHC, tìm hiểu, học tập pháp luật trên Trang thông tin điện tử tổng hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu (http://pbgdpl.laichau.gov.vn/) và Trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL (http://sovhttdl.laichau.gov.vn/).

Sở tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch rà soát TTHC; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở; xây dựng các quy trình giải quyết nội bộ đối với các TTHC. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Hoàn thiện các quy trình giải quyết TTHC liên thông, đảm bảo rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng phòng trong từng bước của quy trình giải quyết TTHC; Sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng trình tự giải quyết của theo quy định pháp luật, 100% hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn (20/20 hồ sơ).

Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: Sở đã tiến hành rà soát và xây dựng khung năng lực vị trí và được UBND tỉnh phê duyệt việc làm cụ thể đối với từng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp từng vị trí công việc mà công chức, viên chức đảm nhiệm từ đó nâng cao hiệu quả trong việc thực thi công vụ. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sở xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của UBND tỉnh đảm bảo việc cử cán bộ công chức, viên chức được bồi dưỡng, đào tạo đúng đối tượng, phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Sở đã cử 02 công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Sở đã thực hiện giao kinh phí hoạt động, giao quyền tự chủ biên chế cho từng đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/1 0/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trong Quý I/2022, Sở đã tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh: Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử; Cổng dịch vụ công; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh. Sở đã triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ đến 05 phòng, 04 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, áp dụng chữ ký số đối với lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tỷ lệ văn bản được được ban hành ký số đạt trên 100 % số; tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức sử dụng hộp thư điện tử đạt 100%. Bên cạnh đó, Sở rà soát và đưa toàn bộ 124 TTHC vào phần mềm một cửa điện tử và kết nối liên thông Cổng thông tin điện tử của tỉnh với Trang thông tin điện tử của ngành về TTHC.

Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

Phát huy những kết quả đạt được trong Quý I, trong thời gian tới Sở VHTTDL Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2022. Theo đó, Sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức của Sở theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC; tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ khi có sự thay đổi. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong ngành.

Siết chặt kỷ cương tài chính; tăng cường thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc mua sắm, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công; Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước,các đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành chính của cơ quan, đơn vị: Sử dụng chữ ký số, hộp thư công vụ và các phần mềm chuyên dụng, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức trực tuyến độ 3,4 đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4345/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Lai Châu năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức với người dân, tổ chức doanh nghiệp. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC...

Tuyên truyền về quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về về CCHC các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm trong thực hiện các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2022. Cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng dịch vụ cấp trực tuyến mức độ 3,4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo dịch vụ bưu chính công ích tới người dân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

KC

Print
245 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top