CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác CCHC của Sở VHTTDL Bình Thuận: phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

1800 Lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm, trong những năm qua lãnh đạo Sở VHTTDL Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Trong những tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid -19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác CCHC tại Sở VHTTDL Bình Thuận được đẩy mạnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước cũng như sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Công tác CCHC đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý nhà nước (Ảnh: V.Dũng)

Theo đó, trong Quý I năm 2021, Sở VHTTDL Bình Thuận đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch như: Hướng dẫn số 439/HD-SVHTTDL ngày 24/2/2021 về việc Hướng dẫn cơ sở kinh doanh hoạt động lĩnh vực TDTT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 69/QĐ-SVHTTDL ngày 16/3/2021 phê duyệt Quy trình điện tử giải quyết TTHC có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Quyết định số 63/QĐ-SVHTTDL về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;... Đây được coi là cơ sở để quản lý, chỉ đạo công tác CCHC trong phạm vi toàn ngành. Các nội dung CCHC của Sở luôn bám sát nội dung kế hoạch CCHC của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế nhiệm vụ được giao; Các mục tiêu cụ thể,  rõ ràng có phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện để theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Cùng với nhiệm vụ trên, Sở VHTTDL Bình Thuận cũng thực hiện tốt việc niêm yết công khai danh mục và trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trên các trang thông tin điện tử của Sở và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh; Cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Sở; Thông báo địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại bộ phận một cửa và trụ sở cơ quan. Rà soát, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.

Theo Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở VHTTDL do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 8/3/2021, có 127 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, trong đó, lĩnh vực Văn hóa có 63 TTHC (Di sản văn hóa -14 TTHC; Điện ảnh - 02 TTHC; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -12 TTHC; Nghệ thuật biểu diễn - 04 TTHC; Văn hóa cơ sở, karaoke, vũ trường - 10 TTHC; Thư viện - 03 TTHC; Gia đình - 12 TTHC; Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - 01 TTHC), lĩnh vực TDTT có 35 TTHC và lĩnh vực Du lịch có 29 TTHC (Lữ hành; Khách sạn -20 TTHC; Dịch vụ du lịch khác -09 TTHC).

Trong Quý I/2021, Trung tâm hành chính tỉnh tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 30/30 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện đúng hạn. Các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở đều đã được xây dựng quy trình và áp dụng, chuyển đổi theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp mô hình khung nhằm đảm bảo công tác tham mưu, giải quyết các TTHC đúng trình tự, đơn giản, hiệu quả. Danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công khai trên cập nhật đầy đủ trên hệ thống tra cứu dữ  liệu TTHC tỉnh Bình Thuận (Trung tâm hành chính tỉnh).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTTDL về hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC cho cán bộ công chức, viên chức được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được biết và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo đã ban hành. Cùng với đó, Sở VHTTDL Bình Thuận cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, chứng thư số, mail công vụ… trong hoạt động quản lý. Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sản, tài chính và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Sở cũng thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại tất cả các hoạt động giải quyết TTHC theo chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Theo kế hoạch đề ra trong năm 2021, Sở đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đó là 100% cơ quan, đơn vị trong toàn ngành VHTTDL triển khai thực hiện tốt kế hoạch CCHC; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC đạt trên 95%; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân sớm và đúng hạn đạt 100%; 100% hồ sơ TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; Tích hợp 35% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở với Cổng dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%; Có ít nhất 30% tổng số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ sử dụng, giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp, người dân; 100% hồ sơ TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống phần mềm một cửa, ngày 16/3/2021, Sở VHTTDL Bình Thuận đã ban hành quyết định số 69/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt Quy trình điện tử giải quyết TTHC có liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL. Qua đó, góp phần thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh một cách công khai, minh bạch.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới Sở VHTTDL tập trung thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ CCHC như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Cụ thể, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quán triệt phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC năm 2021. Nâng cao chất lượng công tác bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bộ phận một cửa của cơ quan Sở VHTDL tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Kịp thời cập nhật, trình ban hành bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch công tác CCHC năm 2021; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và mail công vụ trong hoạt động của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Sở tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ toàn ngành gắn với thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, thăng hạng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch CCHC năm 2021 gắn với thực hiện  nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần cải thiện các chỉ số Par Index, PaPi, SIPAS, PCI của tỉnh, gắn với phục vụ người dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong Ngành; Đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

VD

Print
1800 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top