TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan

1632 Lượt xem

Công tác CCHC của Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả khả quan, công tác chỉ đạo điều hành được quan tâm; Sở đã có những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận; kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện nhanh chóng, thực hiện tốt việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của từng phòng quản lý nhà nước; hướng dẫn, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có quy chế hoạt động, tuân thủ các quy định; Việc giao dự toán phân bổ và quyết toán ngân sách đảm bảo đúng quy định; Khai thác, sử dụng và phát huy tốt tính năng của các phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản, phần mềm chuyên ngành; Thực hiện tốt công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;…

Sở đã quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL; triển khai rà soát, hệ thống hóa danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực ngành đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành. Ngành đã niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại cơ quan Sở VHTTDL; thực hiện tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó đã ban hành biểu mẫu như: Biên nhận tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, sổ theo dõi kết quả xử lý công việc của tổ chức và công dân trong đơn vị. Qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, công chức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật khi tiếp nhận và giải quyết công việc của dân có chuyển biến. Bước đầu khắc phục được tổ chức và công dân phải qua “nhiều cửa” lòng vòng để bổ sung, chỉnh sửa thủ tục để giải quyết. Điều đó đã giảm đáng kể việc đi lại giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

Tổ chức bộ máy được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị từng bước được sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa có sự phân định giữa chức năng quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sự nghiệp. Việc phân cấp quản lý được chú trọng thực hiện, tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cho các phòng, ban, đơn vị.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc như cập nhật số liệu, theo dõi hồ sơ, phiếu hẹn đã từng bước được thực hiện, đã giảm bớt công việc ghi chép thủ công, không khoa học và thiếu chính xác. Trong thời gian qua, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương luôn đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng và phát triển CNTT trong mọi hoạt động quản lý, điều hành, phát triển sản xuất đối với các cơ quan đơn vị. Nhận thức rõ vai trò của CNTT, Sở VHTTDL bước đầu đã tập trung đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT tại đơn vị mình. Việc triển khai sử dụng mô hình “Công sở điện tử” tại các cơ quan đã mang lại những hiệu quả đầu tư tích cực, giảm thiểu chi phí tối đa và đây cũng là xu thế, là sự phát triển tất yếu, bởi nếu các cơ quan hành chính Nhà nước không đổi mới kịp thì sẽ không quản lý nổi một xã hội đang phát triển từng ngày.

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đã đổi mới từ tư duy, nhận thức đến phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý công việc; tạo thói quen sử dụng máy tính. Đến nay tất cả công chức, viên chức đều được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trong trao đổi, xử lý công việc hàng ngày; áp dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 80% văn bản ký số, không gửi văn bản giấy đối với các loại văn bản theo quy định; xây dựng 01 website riêng của Sở và 2 đơn vị sự nghiệp, cập nhật hàng nghìn tin, bài hoạt động lên website. Hệ thống văn bản của cơ quan được thực hiện lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc..

Với những kết quả đã đạt được, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đó là: tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; chú ý cải cách thủ tục hành chính ngay trong công tác xây dựng thể chế, rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác truyền thông, công bố công khai, minh bạch; Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 23/4/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính.

KC

Print
1632 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top