TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác cải cách hành chính ở Sở VHTTDL Hưng Yên

3263 Lượt xem

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ thông tin cùng với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2021, trong những năm qua, Sở VHTTDL Hưng Yên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, góp phần giảm thiểu các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Căn cứ vào Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính cụ thể đó là: tập trung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hàng năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính như: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, cải cách về mặt thể chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính... Nhờ đó, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả khả quan, từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp và ngày càng phát triển..

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ đến việc đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp.

Trong suốt những năm qua, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, hàng năm Sở đều thực hiện rà soát, chỉnh sửa và kịp thời bổ sung các thủ tục hành chính cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Theo đó, đến nay có tổng số 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, ở lĩnh vực Du lịch - 5 thủ tục, Lữ hành - 21; Gia đình - 12; Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm -13; Nghệ thuật biểu diễn - 7; Quản lý, sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - 1; Thư viện -1; Thể dục thể thao - 21; Văn hóa cơ sở 27; Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - 2 và Điện ảnh -2. Các TTHC này đều được niêm yết tại trụ sở làm việc, đồng thời công bố trên website dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hungyen.gov.vn) cho phép tổ chức, cá nhân tải các biểu mẫu để kê khai, thực hiện.

Sở thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, gắn với áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ISO 9001:2015. Hàng năm, Sở đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm hồ sơ Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn và trước hạn. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2020, Sở tiếp nhận và giải quyết 40 hồ sơ và 100% hồ sơ đều được giải quyết trước hạn.

Hệ thống thể chế được xây dựng, hoàn thiện, đổi mới, bám sát hơn yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn từ 2017 đến nay, Sở đã ban hành gần 1000 các loại văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đồng bộ, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, gia đinh trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức bộ máy được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị từng bước được sửa đổi, bổ sung vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa có sự phân định giữa chức năng quản lý nhà nước với quản lý hoạt động sự nghiệp. Việc phân cấp quản lý được chú trọng thực hiện, tăng thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết cho các phòng, ban, đơn vị. Sở đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở VHTTDL Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt quan tâm. Theo Quyết định Số: 11/2020/QĐ-UBND ngày 26, tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở VHTTDL Hưng Yên cơ cấu tổ chức của đơn vị sẽ được kiện toàn từ 7 phòng chức năng giảm xuống còn 5 phòng và 9 đơn vị trực thuộc giảm còn 8 đơn vị trực thuộc. Hàng năm, Sở cũng cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, năng động và đảm bảo các yêu cầu cho sự phát triển của ngành; Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được thường xuyên quan tâm với phương châm mỗi cán bộ công chức ngoài năng lực chuyên môn phải có lòng yêu nghề, phẩm chất đạo đức tốt, lý luận chính trị vững vàng.

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác quản lý hành chính nhà nước tại đơn vị cũng từng bước được hiện đại, nhằm bắt nhịp với sự thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội; đồng thời phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành VHTDL. Đến nay tất cả công chức, viên chức đều được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trong trao đổi, xử lý công việc hàng ngày; áp dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 80% văn bản ký số, không gửi văn bản giấy đối với các loại văn bản theo quy định; xây dựng 01 cổng thông tin điện tử riêng của Sở và các đơn vị sự nghiệp, cập nhật hàng nghìn tin, bài hoạt động lên website http://sovhttdl.hungyen.gov.vn/.

Hệ thống văn bản của cơ quan được thực hiện lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy. Qua đó từng bước góp phần vào thực hiện hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Năm 2020, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước cùa tỉnh Hưng Yên (Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên), trong đó, trọng tâm tập trung: Triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trung tâm dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức đa dạng khác ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp theo quy định của pháp luật như: qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử để tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức. Thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trong hoạt động công vụ; tổ chức xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Duy trì và thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. Thực hiện đầy đủ, tránh hình thức trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra. Đưa kết quả thực hiện cải cách hành chính thành một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hy vọng, với những kết quả đạt được, cùng những kinh nghiệm được rút ra sau gần 9 năm triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm công tác năm 2020 đã đề ra, góp phần hướng tới một nền hành chính công hiện đại và hiệu quả.

VD
 

Print
3263 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top