CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 đạt nhiều kết quả khả quan

2183 Lượt xem

Công tác cải cách hành chính luôn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của Bộ đã hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính đề ra (hoàn thành 36/36 nhiệm vụ). Các thủ tục hành chính đã được thống kê đầy đủ, đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường.

Những kết quả đạt được trong năm 2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và trực tiếp của lãnh đạo Bộ, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ đã xây dựng chương trình công tác, tổ chức triển khai nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ và Ban chỉ đạo. Việc theo dõi, đôn đốc kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thực hiện nghiêm túc. Bộ cũng thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị bám sát các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm để thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất, tham gia góp ý kiến văn bản; đưa nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu đơn vị; là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được các cơ quan thuộc Bộ thực hiện thường xuyên, kịp thời. Riêng trong năm 2020, Bộ đã tiến hành tự kiểm tra 58 văn bản (bao gồm 01 Thông tư ban hành năm 2019; 08 Thông tư ban hành trong kỳ báo cáo; 08 Thông tư có nội dung liên quan đến lĩnh vực giá được tự kiểm tra theo đề nghị của Bộ Tư pháp, 41 Thông tư có nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội được tự kiểm tra theo đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Bên cạnh đó, Bộ đã tiến hành tổ chức kiểm tra trọng tâm kết hợp với hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số địa phương như tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch được ban hành đúng quy định về nội dung và thẩm quyền; công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL đã được các địa phương quan tâm. Nhiều Sở đã chủ động tham mưu với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản kịp thời triển khai các văn bản QPPL của cấp trên; công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL đi vào nề nếp, được kiểm soát tốt hơn về hình thức ban hành nên đã giảm nhiều văn bản sai sót về hình thức. Tình trạng không quy định cụ thể ngày có hiệu lực, văn bản QPPL được cấp số chung với văn bản hành chính cơ bản đã được khắc phục. Thông qua công tác kiểm tra, Bộ đã kịp thời chấn chỉnh, giúp các Sở thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL.

Bộ đã thực hiện rà soát, xây dựng Bộ TTHC chuẩn hóa và sau khi có Quyết định ban hành Bộ TTHC chuẩn hóa sẽ công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 04 Quyết định công bố TTHC, trong đó có 03 Quyết định công bố TTHC lĩnh vực du lịch và 01 Quyết định công bố TTHC lĩnh vực thư viện.  Việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ đã sẵn sàng tiếp nhận các hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Kết quả xử lý hồ sơ TTHC được gửi từ Bộ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia kịp thời thông tin đến người dân, doanh nghiệp. Cụ thể: số lượng tài khoản đăng ký từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia truy cập về Cổng Dịch vụ công của Bộ là: 24 tài khoản; số lượng hồ sơ đã nộp từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia là: 83 hồ sơ.

Cũng trong năm 2020, Bộ đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Theo đó,  Bộ đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan. Hiện, Bộ có 6/9 đơn vị là các Tổng cục và Cục nằm phân tán ngoài trụ sở Bộ với số lượng hồ sơ giải quyết TTHC của các đơn vị này chiếm 97,75% trên tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Căn cứ tình hình bố trí trụ sở, số lượng TTHC phát sinh, tần xuất giải quyết TTHC, đồng thời để đảm bảo nguyên tắc 3 giảm (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí) và 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại chỗ), Bộ đã xây dựng phương án tổ chức thực hiện Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục.

Một trong những điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL trong năm 2020 là công tác hiện đại hóa hành chính, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ được vận hành thông suốt, đảm bảo an toàn thông tin. Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan về an toàn thông tin của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn viễn thông công nghiệp Viettel duy trì vận hành đảm bảo an toàn thông tin. Tiếp tục triển khai vận hành và nâng cao hiệu quả cổng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Trong năm 2020 tổng số văn bản thống kê trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành của Bộ là 16649 văn bản đến và 9834 văn bản đi.

Đến nay, Bộ đã cung cấp 63 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong đó có 11 dịch vụ mức độ 3 và 52 dịch vụ mức độ 4 hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cụ thể: 100% (tương ứng 95 TTHC cấp Trung ương) của Bộ đã cung cấp trực tuyến tối thiểu tại mức độ 2; 11 TTHC cấp Trung ương đã cung cấp trực tuyến tại mức độ 3; 52 TTHC cấp Trung ương đã cung cấp trực tuyến tại mức độ 4. Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 4564 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (từ 01/01/2020 đến 20/11/2020): 620 hồ sơ; Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 8 dịch vụ và tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 18 dịch vụ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tăng cường duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan; tính minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên; thay đổi phương thức và công cụ làm việc nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ, công chức. Lãnh đạo các đơn vị đã chỉ đạo sâu sát, tổ chức thực hiện tại đơn vị trong việc triển khai xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Bộ tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác CCHC năm 2021. Theo đó, ban hành Chương trình xây dựng thông tư năm 2021 của Bộ, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng thông tư đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật đồng thời tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ. Cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công bố, công khai, minh bạch và chính xác những thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính đã được công bố, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các thủ tục hành chính. Tiếp tục tổ chức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của viên chức theo chức năng quản lý nhà nước của bộ; Nội dung và hình thức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của Bộ theo quy định. Đẩy mạnh việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử liên thông 4 cấp hành chính cũng như triển khai ứng dụng chứng thư số trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 4515/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2018. Duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ vận hành ổn định, đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trên hệ thống DVC mức độ 3,4 tại các Cơ quan thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai vận hành và nâng cao hiệu quả cổng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính; xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính; tổ chức tốt các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác truyền thông về cải cách hành chính. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

KC
 

Print
2183 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top