TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại Sở VHTTDL Vĩnh Long

716 Lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong những năm qua, Sở VHTTDL Vĩnh Long đã luôn nỗ lực triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính gồm 06 nội dung đó là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công,  Hiện đại hóa hành chính. Trong đó, trọng tâm là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình Cải cách hành chính, với sự quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở, công tác cải cách hành chính đã có những tác động to lớn với thay đổi tích cực trong lề lối làm việc của hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Sở, giúp cho việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân và tổ chức được thuận lợị. Những kết quả của công tác cải cách hành chính tại Sở VHTTDL Vĩnh Long đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Theo đánh giá xếp loại về cải cách hành chính năm 2018, Sở VHTTDL Vĩnh Long đạt 98 điểm, xếp hạng 4. 

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng, vì vậy, Sở VHTTDL Vĩnh Long đã chủ động ban hành Kế hoạch cải cách hành chính theo từng giai đoạn và hàng năm để cụ thể hóa mục tiêu cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính chung của Trung ương và của tỉnh.  Quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án cải cách hành chính của ngành VHTTDL  luôn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Gắn kết  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các nội dung cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở.

Xác định cải cách hành chính là công việc khó, thời gian dài, cần phải có sự kiên trì, tích cực, thực hiện từng bước theo lộ trình vì vậy công tác chính trị, tư tuởng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, quán triệt và thống nhất thực hiện. Để việc cải cách hành chính đạt kết quả, Sở đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Rà soát loại bỏ và kiến nghị loại bỏ các thủ tục gây phiền hà doanh nghiệp và người dân.

Tất cả các TTHC đều được công bố, niêm yết công khai quy trình, thủ tục hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết. Đặc biệt, Sở đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. 
Mô hình một cửa đưa vào hoạt động đã giúp cho các cơ quan chuyên môn và người dân kiểm tra giám sát được cụ thể công việc, trách nhiệm thời gian tác nghiệp của từng bộ phận, cá nhân trong quy trình; bảo đảm quy trình luân chuyển, xử lý hồ sơ theo đúng quy định.

Hiện nay, hầu hết phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được chú trọng. Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin ngày càng được cải thiện đáng kể, bước đầu đáp ứng yêu cầu. Theo thống kê, hiện có tổng số 85/723 thủ tục hành chính do Sở VHTTDL ban hành đã được công bố trên trang web https://tthc.vinhlong.gov.vn, giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong tra cứu và giao dịch dịch vụ. Chất lượng và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngày càng được nâng lên với phương châm: “Xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện và gần dân hơn”.

Công tác quản lý cán bộ, công chức được thực hiện thống nhất, dần đi vào nền nếp, từng bước phân định rõ về trách nhiệm, thẩm quyền theo hướng phát huy vai trò của người đứng đầu. Công tác tuyển dụng được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan. Việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, các công chức, viên chức thuộc Sở đều được tạo điều kiện được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, văn hoá, tin học, ngoại ngữ.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2018, ngành VHTTDL đã tiếp nhận và giải quyết 604 hồ sơ cấp phép các loại trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, đạt 100%, gồm các lĩnh vực do ngành quản lý. Cụ thể, lĩnh vực văn hóa: 540 giấy phép quảng cáo; 32 biểu diễn nghệ thuật; 03 karaoke; 08 chứng chỉ, chứng nhận, 01 chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; 01 chứng chỉ hành nghề thi công và tu bổ di tích; 02 chứng nhận hành nghề tu bổ di tích; 01 giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Lĩnh vực thể thao, 02 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với CLB thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bơi lội; 01 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo; 01 chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

Lĩnh vực du lịch: 01 cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 01 đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 01 cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 02 cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 01 cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 05 công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao; 01 cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng trình tự thủ tục, 70% giải quyết trước hạn và 30% đúng hạn, không có trường hợp trễ hạn. Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc trên 198 lượt công dân về các loại hình karaoke, biển hiệu, quảng cáo, băng đĩa, biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định về công bố các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: công bố mới 139 thủ tục hành chính; bãi bỏ 160 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 70 thủ tục hành chính. Trong đó có đề xuất rút ngắn thời gian của 09 TTHC lĩnh vực văn hóa và du lịch. Công bố và niêm yết công khai 111 thủ tuc hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó: lĩnh vực văn hóa 45 TTHC, du lịch 25 TTHC, thể thao 28 TTHC, gia đình 13 TTHC.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị mình; Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với kết quả thực hiện công tác CCHCđược UBND tỉnh giao chủ trì tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách; Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để CCHC là khâu đột phá trong quản lý của tỉnh.

Để công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Vĩnh Long tiếp tục có những bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, trong năm 2019 Sở cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với nhiệm vụ cải cách hành chính. Gắn cải cách hành chính với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của người đứng đầu. Cần có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ của cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, có quyết tâm cao mới đạt được kết quả thiết thực.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo hướng gọn nhẹ, hợp lý. Thường xuyên cập nhật kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, chính quyền trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ của CCHC. Kịp thời nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân có sai phạm.

  
VD

Print
716 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ Cú hích mới cho thể hình Tây Nam Bộ
  Với sự kiện lực sĩ Nguyễn Anh Thông mang về HCV châu Á và thế giới đầu tiên từ trước đến nay, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá cho thể hình Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung – còn rất tiềm năng.

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

   

  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top