CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác CCHC năm 2023

310 Lượt xem

Theo đó, năm 2023 Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch CCHC trong các hoạt động quản lý của ngành, trọng tâm là các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm tạo cải thiện một bước môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm chi phí tuân thủ.

Cùng với đó, kế hoạch cũng nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai TTHC kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bộ VHTTDL sẽ tập trung cải cách 8 nhóm nhiệm vụ, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và Thông tin, tuyên truyền CCHC.

Về công tác cải cách thể chế: tập trung triển khai xây dựng các dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quảng cáo (sửa đổi); nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng Luật Nghệ thuật biểu  diễn và các văn bản quy định chi tiết sau khi các Luật được ban hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, gia đình giai đoạn 2021-2026; tiếp tục xây dựng Đề án định hướng công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026-2030.

Hoàn thành tốt việc chủ trì xây dựng các Nghị định của Chính phủ được giao trong chương trình; nghiên cứu, đề xuất đưa vào chương trình những năm tiếp theo các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch cần thiết nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh oanh; chủ động, tích cực xây dựng Thông tư của Bộ trưởng góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý Ngành. Nghiên cứu, góp ý có hiệu quả đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở các Bộ, ngành và địa phương gửi xin ý kiến.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026; tổ chức truyền thông chính sách các văn ản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành; tổ chức diễn đàn, đối thoại; thực hiện phóng sự chuyên đề; xây dựng chuyên mục hỏi, đáp pháp luật; đăng tải tin, bài trên các phương tiện truyền thông; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2023, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật; tổng hợp nội dung, ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những bất cập của các quy định pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật để nghiên cứu, kịp thời đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn ản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Đối với cải cách TTHC, trong năm 2023 Bộ VHTTDL sẽ tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, rà soát TTHC nội bộ.

Công bố TTHC mới ban hành TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các TTHC còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân. Tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân thông qua đó tiếp nhận các phản ánh về các quy định hành chính, TTHC không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, TTHC.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước sẽ tập trung trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL đến năm 2025. Thẩm định, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL. Thẩm định trình Bộ trưởng Quyết định giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tập trung cải cách chế độ công vụ bằng các nhiệm vụ như: Tổ chức thi tuyển công chức; Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính;  Tổ chức xét đặc cách thăng hạng bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác đối với chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VHTTDL.

Đối với nhiệm vụ cải cách tài chính công, tập trung xây dựng Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức chi phí về “Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

Chủ trì xây dựng, trình ban hành Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ “Tổ chức vận chuyển ấn phẩm văn hóa đi nước ngoài theo phương thức trợ cước”. Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh oanh, cho thuê, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định phân loại tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp và ban hành quyết định giao tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng trong năm 2023, Bộ VHTTDL sẽ tập trung xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% TTHC có đủ điều kiện lên ịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL, phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ trưởng. Triển khai vận hành hệ thống giao nhiệm vụ của Bộ VHTTDL.

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được tập trung bằng việc tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Bộ năm 2023 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả. Tổ chức triển khai, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022.  Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác CCHC của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ. Kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Khảo sát công tác CCHC ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số tỉnh/thành phố. Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm CCHC ở trong và ngoài nước. Tổ chức các cuộc tọa đàm, Hội nghị, Hội thảo về công tác CCHC của Bộ. Triển khai các nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Bộ Nội vụ phân công.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bộ VHTTDL cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các Trang thông tin điện tử của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Lồng ghép nội dung CCHC trong công tác tuyên truyền, phổ iến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật. Tổ chức tọa đàm về công tác CCHC năm 2023.

KC

Print
310 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
  Back To Top