TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
 1. TRANG CHỦ
 2. GIỚI THIỆU
 3. TIN TỨC SỰ KIỆN
 4. CHUYÊN NGÀNH
 5. ẢNH - VIDEO
 6. VĂN BẢN PHÁP QUY
 7. LIÊN HỆ

Cái cách hành chính

6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL Bình Phước triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

1913 Lượt xem

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh và Sở đã đề ra; kịp thời đánh giá sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính của Ngành giai đoạn 2001 - 2020, ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước đã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, sau 6 tháng đầu năm 2020, ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của ngành; tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ nhiệm vụ xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ- UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Phước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Sở đã ban hành 1.475 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý của Ngành; tiếp nhận và xử lý 95 hồ sơ thủ tục hành chính (91 hồ sơ quảng cáo, 03 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật, 01 hồ sơ cấp phép karaoke), không có hồ sơ trễ hạn.

Sở cũng thường xuyên cập nhật các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính; tham mưu đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường triển khai áp dụng thủ tục hành chính mức độ 3, 4; thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính của ngành và các quy định liên quan; ban hành lại Quy chế một cửa, một cửa liên thông và các quy trình ISO về giải quyết TTHC của Sở. Ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020; triển khai đăng ký và áp dụng 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tham mưu UBND tỉnh 02 đợt công bố thủ tục hành chính; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính; triển khai chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cũng được quan tâm. Sở đã tiến hành xắp xếp tổ chức bộ máy của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Đề án đã được phê duyệt; rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. Sở cũng đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của Sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.Sở đã triển khai song song và lồng ghép nội dung Đề án Văn hóa công vụ của ngành và phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hàng tháng, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính cơ quan và kiểm tra đột xuất đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Qua kiểm tra bước đầu từ khi triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ ngành và phong trào thi đua đến nay nhìn chung công chức, viên chức, nhân viên trong ngành đã có ý thức tự giác thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy cơ quan, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử; thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ. Công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ, công vụ luôn tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

Sở đã kịp thời phân bổ kinh phí hợp lý theo chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; tham mưu trình HĐND, UBND quy định các mức thu phí liên quan đến lĩnh vực của ngành; tăng cường thực hiện cơ chế quản lý tài chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở và các đơn vị sự nghiệp năm 2020. Thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; ban hành Kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2021; đăng ký danh mục các dự án đối tác công tư giai đoạn 2021 - 2025; đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và công tác bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa”; báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước; tham mưu bổ sung ngân sách cho công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam; tham mưu chuyển nguồn vốn chống xuống cấp tu bổ di tích thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020; thực hiện Đề án số hóa Thư viện tỉnh. Hoàn thành các hạng mục, công trình: Mua sắm thiết bị âm thanh hỗ trợ Trung tâm Văn hóa huyện thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá tỉnh; cải tạo nhà xe, nhà vệ sinh và chống thấm trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sửa chữa bảo hành công trình Nhà khách khu di tích quốc gia Căn cứ Tà Thiết; công trình chống xuống cấp tu bổ di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu ô thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; xây dựng khán đài sắt sân vận động tỉnh. Thẩm định kinh phí chuyên môn của các phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Bên cạnh đó, Sở đặc biệt quan tâm đến việc hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; cải tiến ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục triển khai sử dụng tốt Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị thuộc Sở; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; áp dụng hiệu quả chữ ký số, hình thức họp không giấy, họp trực tuyến.

Nhờ thực hiện tốt công tác CCHC nên trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng công tác chuyên môn trên các lĩnh vực mà Sở quản lý đã đạt một số kết quả khả quan. Theo đó, ở lĩnh vực văn hóa, toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụchính trị tại địa phương và tập trung tuyên truyền việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19a. Kết quả, thực hiện được 12.929m băng rôn, 11.023m2 panô, 10.911m2 panơ, treo hơn 15.110 lượt cờ các loại; treo hơn 4.810 lượt cờ các loại 8.000m cờ dây; phát 1.000 tờ rơi; 40.000m đèn điện tử trang trí; tuyên truyền được 4.688 giờ đèn Led; 1.010 giờ bằng xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; triển lãm 90 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội; viết 109 tin bài, 02 clip đăng trên trang Web, tạp chí của ngành và của đơn vị.

Đối với lĩnh vực TDTT, trong 6 tháng đầu năm 2020, đăng cai tổ chức thành công Giải Vô địch Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 26 năm 2020; tổ chức 3 giải thể thao cấp tỉnh gồm: Hội thi Lân - Sư - Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2020; Giải Vô địch Cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Bình Phước; Hội thao Người khuyết tật tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020; phối hợp tổ chức Chặng 1 giải Xe đạp Truyền hình Bình Dương mở rộng lần thứ VII năm 2020 - Cúp Tôn Đại Thiên Lộc; chuẩn bị công tác tổ chức và tham dự giải Bóng đá Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất Quốc gia năm 2020. Đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 04 giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc kết quả đạt 7 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ; hỗ trợ 145 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao; CLB Bóng đá Bình Phước tham dự giải Bóng đá Cúp QG thắng 01, thua 01 vào đến vòng 1/8; Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia sau 3 trận đấu, hòa 1, thua 2.

Với những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung đẩy mạnh áp dụng chữ ký số và Triển khai thực hiện kiến trúc Chính quyền điện tử theo Quyết định của UBND tỉnh; Tiếp tục áp dụng dịch vụ công mức độ 3,4 theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử, bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động công nghệ thông tin cho Sở và các đơn vị thuộc Sở. Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý văn bản đi, văn bản đến của Sở, đạt 95% trở lên trao đổi văn bản điện tử giữa Sở với các cơ quan, đơn vị; đảm bảo việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của công chức, viên chức đạt từ 95% trở lên và đảm bảo 100% hệ thống máy tính được cài đặt phần mềm diệt vi rút và phòng chống vi rút có bản quyền.

Song song với đó, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt về chương trình CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh, của Sở; Phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề CCHC của UBND tỉnh và xây dựng kịch bản và biểu diễn lưu động tuyên truyền về CCHC.

KC

Print
1913 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức xem nhiều

 • Thể thao thành tích cao
 • Quan hệ quốc tế
 • Thể thao quốc tế
More

  Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina Giao hữu quốc tế: U22 Việt Nam thua 0-5 U20 Argentina
  Tối ngày 14/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một bài kiểm tra chất lượng trước thềm SEA Games 29 khi được chạm chán U20 Argentina. Với trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, U20 Argentina đã dễ dàng có chiến thắng đậm 0-5. Dẫu...

  Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách Phòng tập Thể hình và Fitness của Phạm Văn Mách
  Từ ngày khai trương (15/2) đến nay, sau hơn 2 tháng hoạt động, học viên của CLB đã vượt qua con số 200, là thành công bước đầu ngoài kế hoạch. Yếu tố quan trọng đem lại thành công của CLB đó chính là tên tuổi của Phạm Văn Mách đã thu hút khá đông...

  Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016 Những thay đổi của Luật Bóng chuyền giai đoạn 2013-2016
  Bên lề lớp đào tạo Trọng tài Bóng chuyền trong nhà năm 2014, do LĐBCVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức từ ngày 28/6 - 05/7, Trang tin TDTT đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Trọng...

  Không nội dung

  A problem occurred while loading content.

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
  Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
  Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
  Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
  Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
  CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
  Back To Top