Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với sự cố gắng chung của các ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ Trung ương đến cơ sở, với sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư của Đảng, Chính phủ và chính quyền các địa phương, công tác GDTC và thể thao trường học đã có bước phát triển đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thành tích chung trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tuy có những chuyển biến bước đầu, song nhìn chung công tác GDTC và thể thao trường học chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi, có lúc còn bị coi nhẹ, thiếu bình đẳng so với các môn học khác. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nên chưa thực sự tạo được sự hứng thú cho học sinh, sinh viên tập luyện và thi đấu.

Để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, Nghị định đã nêu rõ, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, gồm: sân, bãi tập, nhà tập luyện đa năng, phòng tập, bể bơi, các trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo an toàn để thực hiện có hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao phù hợp với mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

Các trường học phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng và sử dụng đúng mực đích cơ sở vật chất dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân các cấp cần xây dựng quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong trường học. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp đảm bảo cân đối ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường công lập.

Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao phải bảo đảm tiêu chuẩn và trình độ đào tạo của nhà giáo theo quy định tại Điều 70 và Điều 77 của  Luật Giáo dục. Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao thực hiện các quyền, nghĩa vụ, được hưởng các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi đặc thù khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Để đẩy mạnh giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong trường học, Nghị định cũng chỉ rõ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các nhà trường phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao, các hội thể thao học sinh, sinh viên hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Khuyến khích đầu tư các công trình phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các nhà trường theo hình thức đối tác công - tư.

Cùng với đó, Nhà nước cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, được bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

KC