CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Sóc Trăng: Quý I năm 2023, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

1649 Lượt xem

Các Kế hoạch về CCHC được Sở VHTTDL Sóc Trăng xây dựng và ban hành đúng theo quy định, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ, phân công rõ ràng và triển khai kịp thời đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Công tác cải cách TTHC đã mang lại những hiệu quả tích cực, làm giảm thiểu thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác. Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đó cũng chính là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở VHTTDL Sóc Trăng trong quý I năm 2023.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt, các cấp lãnh đạo Sở đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ VHTTDL đến công chức, viên chức và người lao động.

Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tổ chức phổ biến, triển khai và chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Kế hoạch số 107/KH-SVHTTDL ngày 27/01/2023 về thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2023. Tất cả TTHC được thực hiện đầy đủ việc niêm yết công khai tại cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của Sở và Cổng DVCTT (motcua.sovhttdl.soctrang.gov.vn).

Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 117 thủ tục trên 04 lĩnh vực (Văn hóa: 47 thủ tục; Thể thao: 32 thủ tục; Du lịch: 26 thủ tục; gia đình: 12 thủ tục). Bên cạnh đó, Sở đã đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện chấm điểm TTHC theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Niêm yết thông tin địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Trang thông tin điện tử của Sở. Trong quý I, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; đã thực hiện tiếp nhận 147 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trước hạn là 136 hồ sơ và 11 hồ sơ đang giải quyết còn hạn.

Cùng với đó, Sở tiến hành sắp xếp tổ chức và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo đúng quy định và sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao. Năm 2023, Sở có tổng số biên chế công chức: 40; biên chế sự nghiệp: 154; hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc 07 phòng chuyên môn và 06 đơn vị trực thuộc, với cơ cấu, số lượng lãnh đạo gồm: Ban Giám đốc Sở 04 người; Trưởng phòng và tương đương: 11 người; Phó trưởng phòng và tương đương: 13 người (trong đó có 02 Phó trưởng phòng và tương đương phụ trách).

Sở đã tham mưu ban hành các quyết định: kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 trường hợp; quyết định chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 02 trường hợp; quyết định thành lập Tổ rà soát hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc VHTTDL tỉnh Sóc Trăng. Tham mưu thực hiện góp ý trên 10 văn bản dự thảo thuộc các lĩnh vực liên quan.

Các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022- 2026 theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng chưa được phê duyệt do chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng lĩnh vực. Số lượng đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: 06 đơn vị (Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh), chiếm tỷ lệ 100%. 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, cụ thể đã thực hiện việc hạch toán tăng, giảm, kê khai tài sản đầy đủ về hiện vật và giá trị tài sản theo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản, đồng thời theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán và cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước theo quy định, sử dụng tài sản công theo đúng mục đích và hiệu quả. Thực hiện việc thu hồi, điều chuyển, giao quản lý, thanh lý tài sản công theo đúng trình tự, thẩm quyền đã được phân cấp. Tài sản được trang bị mua sắm đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, định mức. Quy trình mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định, thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản công.

Sở đã xây dựng Kế hoạch số 391/KH-SVHTTDL ngày 14/3/2023 Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016 7 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định trao đổi, lưu trữ xử lý văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay, 100% văn bản của Sở đều ký số và phát hành trên Phần mềm QLVB&ĐH (trừ một số văn bản mật). Trang thông tin điện tử của Sở số lượng tin, bài phong phú, các thông tin chỉ đạo, điều hành của Sở đều được cập nhật kịp thời. Thực hiện Công khai số điện thoại đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở. 100% TTHC tiếp nhận được cập nhật và trả kết quả trên Một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận tiện cho thống kê, báo cáo và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các phòng chuyên môn trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 100% TTHC của Sở được cung cấp DVCTT mức độ 4.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2023 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở năm 2023. Với chính sách chất lượng “Công khai, minh bạch, đúng pháp luật” và Mục tiêu chất lượng của Sở với các Quy trình đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, Sở đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2023 về đánh giá nội bộ công tác triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch số 151/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2023 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở năm 2023. Tiếp tục vận hành tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại đơn vị, qua áp dụng đã nâng cao trách nhiệm của các phòng, cá nhân trong xử lý công việc, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh đáp ứng được nhu cầu trong tương lai

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc quán triệt đến tất cả CCVC, NLĐ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 61/2008/QĐBVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC ngành VHTTDL. Tiếp tục 8 triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Nhìn chung, tất cả CBCCVC và NLĐ tại Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; nghiêm túc thực hiện tốt kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nghiêm túc đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý II, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, thực hiện tốt việc niêm yết, công khai các TTHC tại cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, bố trí, sắp xếp công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2019/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Chỉ đạo thực hiện tốt Quy định về chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được giám sát tình hình tài chính của cơ quan, kinh phí quản lý hành chính tại Văn phòng Sở và quy định chi tiêu nội bộ tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

VD

Print
1649 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top