CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sở VHTTDL Hải Dương: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy CCHC

456 Lượt xem

Cải cách hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy hành chính có đủ năng lực, hiệu lực và hiệu quả. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 với những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác CCHC hàng năm, lãnh đạo Sở luôn sát sao trong công tác chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, quy chế, quy định cụ thể cũng như chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC cũng như các nội quy làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực VHTTDL của địa phương ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, ngành VHTTDL tỉnh đặt ra các mục tiêu cụ thể trong công tác CCHC, trong đó, trọng tâm đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết, giảm thời gian giải quyết TTHC và tăng cường kiểm soát TTHC; 100% TTHC được cập nhật, công bố, niêm yết công khai theo quy định. Thực thi theo hướng gọn nhẹ, dễ tiếp cận, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan liên hệ công tác. Phấn đấu đạt tối thiểu từ 55% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 đối với Sở VHTTDL.

Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Sở tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về cải cách TTHC. Trong đó, tập trung tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện cải cách TTHC, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Quyết tâm đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của các đơn vị; gắn CCHC với thi đua khen thưởng; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành mạnh dạn xây dựng và áp dụng các sáng kiến, mô hình hay về CCHC vào hoạt động của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đó có lồng ghép nội dung, văn bản về CCHC, kiểm soát TTHC với các hình thức đa dạng. Nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ, ý thức chấp hành, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Nhà nước của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, của tỉnh. Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tập trung triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực VHTTDL.

Đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, tiếp tục rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho các cá nhân, tổ chức; thường xuyên bổ sung xây dựng quy trình nội bộ để giải quyết TTHC trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có Quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính của Bộ và UBND tỉnh.

Đa dạng hóa các hình thức công khai, minh bạch thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, dễ hiểu và dễ thực hiện. Tham mưu công bố kịp thời danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của ngành khi nhận được quyết định công bố của Bộ VHTTDL. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường giải quyết gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Sở cũng đã xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cơ quan Sở, Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trong Cải cách công vụ, đồng thời thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc theo đúng vị trí việc làm, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến quy chế làm việc, văn hoá công vụ phù hợp thẩm quyền quản lý của Sở; đưa nội dung thực hiện văn hoá công vụ vào tiêu chí đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Sở. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, trách nhiệm người đứng đầu nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và kiến nghị xử lý nghiêm minh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức trẻ; cán bộ, công chức cấp lãnh đạo, quản lý đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đổi mới, nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định về chính sách thu hút, ưu đãi người có tài năng giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Nghiêm túc thực hiện các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước. Thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành về công khai ngân sách Nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, xử lý nghiêm các hành vi gây lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan; đa dạng hoá các hình thức công khai ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa về chi ngân sách Nhà nước đối với cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…

Hiện đại hóa hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với CCHC, hướng đến một hệ thống quản lý điện tử, không giấy tờ, thực hiện hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử,…

Tiếp tục duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng quản lý Nhà nước. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đạt tối thiểu từ 55% trở lên hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các TTHC được UBND tỉnh công bố. Phát triển các hệ thống nền tảng và dữ liệu số và các ứng dụng, dịch vụ. Đảm bảo duy trì ổn định, tăng cường hoạt động Trang tin điện tử của Sở (sovhttdl.haiduong.gov.vn), cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng; khắc phục các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của trang thông tin điện tử Sở. Cử lãnh đạo, công chức tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức.

VD

Print
456 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top